Nieuw duurzaamheidsbeleid ABP: Klimaatneutraal beleggen in 2050

Bron
ABP

ABP streeft naar een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050. Om dat te bereiken, heeft het pensioenfonds concrete doelen voor 2025 en ambities voor 2030 vastgesteld. Deze staan beschreven in het nieuwe beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen. Zo zal ABP onder andere beleggingen in kolenmijnen en teerzand afbouwen. De CO2-uitstoot in de aandelenportefeuille wordt met 40 procent teruggebracht (ten opzichte van 2015). 15 miljard wordt belegd in duurzame en betaalbare energie en 20% van het vermogen beleggen we in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. En over tien jaar wordt er niet meer belegd in steenkool voor elektriciteitsproducenten (in OESO-landen). Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van ABP: “In ons nieuwe duurzaamheidsbeleid formuleren we een visie voor 2050. Ik denk dat we daarmee echt een voorloper zijn.

Drie transities

Klimaatverandering en de overgang naar schone energie vormen een van de veranderingen waarop ABP de komende jaren wil inspelen Andere belangrijke transities zijn zuiniger omgaan met natuurlijke hulpbronnen en digitalisering van de samenleving. Zij brengen grote economische en maatschappelijke veranderingen voor onze deelnemers met zich mee. Wortmann: “Naast de doelen op het terrein van klimaat gaan we ook met deze transities aan de slag. Als je een duurzame samenleving wil, dan is er meer nodig. En dus gaan we meer beleggen in bedrijven die werken aan hergebruik van grondstoffen en verantwoorde voedselproductie en in bedrijven die via digitalisering oplossingen zoeken om klimaatverandering en grondstoffenschaarste tegen te gaan. Dit is een belangrijke stap. Want voor beleggers, en dus ook voor ons, zijn dit nieuwe onontgonnen terreinen. Maar ook hierop moet vooruitgang worden geboekt.”

Duurzame energie

ABP startte al eerder het Nederlands Energietransitiefonds om te investeren in bedrijven en startups die zich inzetten voor de overgang naar duurzame energie in Nederland. Daarnaast gaat ABP extra klimaatcriteria vaststellen waar bedrijven aan moeten voldoen om opgenomen te kunnen worden in de beleggingsportefeuille. Over dertig jaar willen we met onze beleggingen klimaatneutraal zijn. In 2022 komen we met een update van het beleid. Dan kunnen we zien of aanscherping van de doelstellingen nodig is.

Natuurlijke hulpbronnen

Een groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart leiden tot een grotere vraag naar natuurlijke hulpbronnen, terwijl het aanbod hiervan juist onder druk staat. Voor een duurzame toekomst is de omslag naar een circulaire economie waarbij grondstoffen niet worden uitgeput dan ook essentieel. ABP wil deze transitie versnellen, zodat in 2030 efficiënte en sociaal verantwoorde grondstoffenketens bij bedrijven gangbaar zijn.

Digitalisering

Nieuwe technologieën als 3D-printen, het online verbinden van allerlei apparaten (internet of things), de platformeconomie en kunstmatige intelligentie zijn nu al merkbaar in het leven van deelnemers van ABP. Bedrijven dragen verantwoordelijkheid voor hun manier van werken, hun producten en diensten en de effecten daarvan op hun werknemers, klanten, maatschappij en milieu. ABP zal criteria vaststellen om te beoordelen of bedrijven digitale rechten van werknemers, consumenten en gebruikers respecteren.

Rendement

De aandacht voor duurzaamheid mag niet ten koste gaan van het rendement, legt Wortmann uit. “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt juist dat duurzaam beleggen juist leidt tot betere resultaten. Toch beleggen we niet gelijk voor 100 procent duurzaam. We opereren voorzichtig. De pensioenen worden voor twee derde betaald uit de rendementen, dus daar moeten we geen grote risico’s nemen. Als we onze beleggers te veel beperkingen opleggen, zou dat wel ten koste van het rendement kunnen gaan.

Lees het interview met bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool in de Volkskrant.

Reactie milieuorganisaties

Een stap vooruit, maar olie en gas blijven een blinde vlek in het nieuwe investeringsbeleid van ABP“. Dat zeggen milieuorganisaties Both ENDS, Fossielvrij NL en Greenpeace in een reactie op het nieuwe klimaatbeleid dat het grootste pensioenfonds van de EU vandaag presenteert. Hoewel ABP stappen zet om duurzamer te investeren, is er meer nodig om de klimaatcrisis te stoppen. Wel ziet de klimaatbeweging ook een positieve ontwikkeling: ABP wil in 2025 gestopt zijn met het beleggen in teerzandolie.

Al in 2014 riep de milieubeweging ABP op om ál hun investeringen in steenkool terug te trekken, en ook uit alle fossiele bedrijven die blijven investeren in uitbreiding van olie en gas. De organisaties betreuren het dat ABP de urgentie van de klimaatcrisis nog onvoldoende inziet.

(bron Greenpeace)

Share Button