Convenant Pensioenfondsen zet stappen voorwaarts

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft ondanks de coronapandemie vooruitgang geboekt. Uit de jaarrapportage 2020 blijkt dat kennis delen en samenwerking tussen de verschillende geledingen hun vruchten afwerpen. Dit geldt zowel voor de doelen van het Convenant in de breedte als voor resultaten op specifieke casussen.

Het Convenant kent een breed spoor en een diep spoor. In het brede spoor werken alle partijen van het Convenant samen om de deelnemende pensioenfondsen te ondersteunen bij de implementatie van de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) in hun beleid en beleggingspraktijk. Dat betekent onderzoek doen naar mogelijke misstanden in de portefeuille en daarop handelen (due diligence). Het diepe spoor is optioneel voor pensioenfondsen die de mogelijkheden hebben een stap verder te gaan op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en samenwerken in engagement. “Het doel is dat alle pensioenfondsen, ongeacht hun omvang, werk maken van due diligence,” zegt Femke de Vries, onafhankelijk voorzitter van het Convenant. “De pensioenfondsen staan voor grote uitdagingen om de komende jaren de convenantsdoelen te bereiken. Belangrijke winst van het afgelopen jaar is dat het vertrouwen tussen partijen is gegroeid, zodat zij nog beter hun kennis delen en expertise inbrengen om stappen voorwaarts te zetten.” In de jaarrapportage staan de resultaten van 2020 beschreven en delen diverse vertegenwoordigers van de convenantspartijen hun inzichten via korte interviews.

Versnelling brede spoor

In het brede spoor staat het gezamenlijk ontwikkelde instrumentarium centraal. Hierin staan adviezen opgenomen voor pensioenfondsen om maatschappelijk verantwoord beleggen op te nemen in hun beleid, contracten met externe dienstverleners, monitoring en rapportage. Het instrumentarium is eind 2019 opgeleverd en in juni 2021 geactualiseerd. In 2020 zijn onder leiding van de Pensioenfederatie de eerste stappen gezet door pensioenfondsen om het instrumentarium uit te breiden en concreet te maken. Ter ondersteuning hebben ngo’s en vakbonden een reeks themakaders opgesteld rond specifieke onderwerpen als klimaatverandering, vakbondsvrijheid en dierenwelzijn. Ook zijn er vijf kennissessies gehouden.

Samenwerking diepe spoor

In het diepe spoor werken de convenantspartijen samen, waardoor pensioenfondsen hun invloed effectiever kunnen aanwenden in de bedrijven waarin zij beleggen. Het doel is deze bedrijven te bewegen hun manier van ondernemen te verbeteren, zodat negatieve impact in de keten wordt verminderd of voorkomen. Aan het diepe spoor nemen elf pensioenfondsen deel. Samen met de overheid, vakbonden en ngo’s hebben zij in 2020 gewerkt aan vier casussen: mijnbouw, palmolie, platformeconomie en kinderrechten in micamijnen.

Rond de mijnbouwcasus is een meerdaags virtueel veldbezoek aan Peru gehouden. Met medewerking van de Nederlandse ambassade in Lima hebben pensioenfondsen, ngo’s en vakbonden met overheidsfunctionarissen en lokale experts gesproken over arbeidsrechten, landrechten en de mijnbouwsector als geheel. Daarnaast zijn er meerdere gesprekken met het mijnbouwbedrijf geweest. Naast het bestaande commitment van het hoofdkantoor, heeft ook het lokale mijnbouwbedrijf een publiek statement afgegeven met de toezegging voortaan met lokale gemeenschappen in gesprek te gaan voordat een nieuwe mijnbouwlocatie wordt ontwikkeld of bestaande locaties worden uitgebreid. Volgens de partnerorganisaties ter plaatse is dat uitzonderlijk. Zij menen dat de gezamenlijk gepleegde inzet en het engagement van de pensioenfondsen hierbij een rol heeft gespeeld.

Tussentijdse doelen

In 2020 heeft de onafhankelijke Monitoringscommissie in haar eerste Voortgangsmeting (peildatum: december 2019) naast positieve observaties ook haar zorgen uitsproken over het behalen van de tussentijdse doelen van het Convenant. De stuurgroep van het Convenant heeft in een reactie aangegeven de achterstand in te gaan lopen en verwacht dat tijdige implementatie conform de daadwerkelijke deadlines, haalbaar is.

Over het Convenant

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen is december 2018 van start gegaan en heeft een looptijd van vier jaar. Het is ondertekend door meer dan 80 pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, zes ngo’s, drie vakbonden en drie ministeries. De deelnemende pensioenfondsen zijn samen goed voor zo’n 1.400 miljard euro belegd vermogen: meer dan 90 procent van het totale door Nederlandse pensioenfondsen belegd vermogen. Doel is het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de pensioenfondsen. De partijen werken samen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, de SER faciliteert deze multi-stakeholder samenwerking.

Share Button