ABN AMRO Inclusive Banking doet onderzoek naar barrières voor vrouwen

Bron
ABN AMRO

Nederlandse vrouwen hebben vaak het gevoel dat ze niet begrepen worden door hun financiële adviseur of dat financiële dienstverlening niet aansluit bij hun behoeften. Zo vindt bijna driekwart van de vrouwen met een krappe beurs dat banken hen onvoldoende kunnen helpen met het op orde krijgen van hun financiën, terwijl 40 procent van de mannen in een vergelijkbare situatie vindt dat banken dit wél kunnen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Het belang van inclusiviteit bij financiële dienstverlening’, dat ABN AMRO samen met McKinsey en Better Future heeft verricht. Hierin zijn de obstakels in kaart gebracht die vrouwen in verschillende fasen van hun leven ervaren als het gaat om hun financiën. De uitkomsten laten volgens ABN AMRO zien dat het cruciaal is om financiële dienstverlening voor iedereen toegankelijk te maken. Het is voor het eerst dat in Nederland zo’n omvangrijk onderzoek naar inclusief bankieren is gedaan. Koningin Máxima neemt het rapport vandaag, als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA), in ontvangst en houdt aansluitend een toespraak.

Wereldwijd voelen vrouwen zich onvoldoende bediend of ontevreden over hun financiële dienstverlening. Dit is naast vervelend óók een gemiste kans, want financieel advies dat beter aansluit op de behoeften van vrouwen kan wereldwijd ruim 611 miljard euro aan extra inkomsten opleveren. Twee op de drie vrouwen in de grootste economieën geven echter aan dat financiële adviseurs hen niet begrijpen of onvoldoende ondersteunen met passend financieel advies.* Nederlandse vrouwen ervaren vergelijkbare barrières. ABN AMRO heeft onderzoek verricht naar de verschillen tussen vrouwen en mannen, door zowel kwantitatief als kwalitatief vijf focusgroepen te onderzoeken: vrouwen met een krappe beurs, vrouwen met een bovengemiddeld inkomen of vermogen, vrouwelijke ondernemers en jonge vrouwelijke professionals. Hierbij is inzichtelijk gemaakt welke drijfveren zij in verschillende levensfasen hebben en tegen welke (financiële) barrières zij hierbij aanlopen.

Vrouwen in alle inkomensgroepen lopen tegen financiële belemmeringen aan

“Uit ons onderzoek blijkt dat veel vrouwen zich onvoldoende begrepen voelen door hun bank of financiële adviseur. Het is daarom belangrijk dat onze dienstverlening beter aansluit op de behoeften die vrouwen in verschillende fasen van hun leven hebben. Dit vraagt om duidelijkere en toegankelijkere communicatie én om producten die passen bij de wensen van vrouwen. Bovendien helpt het als adviseurs zich goed kunnen verplaatsen in de behoeften van vrouwen en écht nieuwsgierig zijn naar hun wensen”, zegt Chantal Korteweg, directeur Inclusive Banking bij ABN AMRO. “We zien dat vrouwen in álle geledingen van de samenleving, ongeacht hun inkomensniveau, tegen vergelijkbare belemmeringen aanlopen. Een gebrek aan persoonlijk advies wordt door meerdere groepen vrouwen als een gemis ervaren.” Vrouwen met een krappe beurs ervaren bijvoorbeeld een grotere afstand tot hun bank dan mannen in een vergelijkbare situatie. Zij worstelen bovendien meer met geld opzij zetten voor later en zeggen vaker dat het hen aan kennis of opleiding ontbreekt om financiële producten te doorgronden. Slechts 27 procent verwacht dat hun bank goed kan helpen bij het op orde brengen van hun financiën, sparen voor de toekomst en pensioenopbouw, terwijl dit voor vier op de tien mannen uit dezelfde focusgroep geldt. Ook vermogende vrouwen voelen zich onbegrepen: twee op de drie vinden dat de financiële dienstverlening niet aansluit bij hun specifieke behoeften. Het grootste struikelblok is een gebrek aan financiële producten die het (toekomstig) vermogen van hun gezin beschermen. Ook hebben zij vaker behoefte aan beleggingsproducten met een langere beleggingshorizon en zijn zij meer dan vermogende mannen geïnteresseerd in (duurzame) investeringen met een positieve maatschappelijke impact.

Ook vrouwelijke ondernemers ervaren belemmeringen

Hoewel het aantal vrouwelijke ondernemers in Nederland snel groeit, vinden ook zij tal van belemmeringen op hun weg met hun financiën. Zo zorgt het gebrek aan persoonlijk financieel advies er voor dat vrouwen het moeilijker vinden een onderneming te starten. Dat geldt voor bijna zes op de tien vrouwen, terwijl dit voor minder dan de helft van de mannen opgaat. Mede hierdoor lijkt het minder waarschijnlijk dat vrouwen een eigen bedrijf starten – 9 procent tegenover 12,4 procent van de mannen – en is de kans drie keer kleiner dat zij hun bedrijf langer dan 3,5 jaar voortzetten. Uit het onderzoek blijkt ook dat vrouwelijke ondernemers meer moeite hebben (69 procent) met het aantrekken van kapitaal dan mannen (59 procent). Verder ontbreekt het hen vaak aan rolmodellen of een mentor aan wie ze zich kunnen spiegelen en hebben zij meer behoefte aan geschikte netwerkbijeenkomsten. Dat geldt voor ruim vier op de tien vrouwen in vergelijking met ongeveer een derde van de mannen.

“Het realiseren van gelijke kansen binnen de bancaire sector is een relevant onderwerp. Dat geldt overigens voor de maatschappij als geheel”, benadrukt Korteweg. “Voorlopige berekeningen laten zien dat alleen al het terugbrengen van het aantal vrouwen met een krappe beurs tot een vergelijkbaar aantal mannen in dezelfde situatie, de samenleving jaarlijks tussen 14 en 30 miljard aan extra inkomsten kan opleveren. Nu de verschillen transparant zijn, is het belangrijk dat álle spelers in het ecosysteem – financiële instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven – samenwerken om barrières tot bankieren en financieren weg te nemen. Vanuit onze purpose – ‘Banking for better, for generations to come’ – is het voor ABN AMRO essentieel om onze producten en diensten inclusief en toegankelijk te maken voor iedereen. Zo geven vrouwen in alle geledingen van de samenleving aan dat het hen ontbreekt aan voldoende financiële kennis en ervaring om vaak complexe financiële producten goed te kunnen doorgronden. Banken kunnen hierop inspelen door hen te ondersteunen met heldere communicatie en op maat gesneden financiële trainingen. Met een meer inclusieve financiële dienstverlening in Nederland kunnen we de kansen van vrouwen zo vergroten en wordt een groot economisch potentieel benut. Een win-win situatie.”

Download het gehele engelstalige rapport (pdf)

* Bron: Oliver Wyman – Women in Financial Services 2020

Share Button