Stichting Insver wil verduurzaming verzekeringsbranche versnellen

Met een 28 pagina’s tellend plan van aanpak hebben Kees Dullemond en Kees van Steensel recent het Instituut Verduurzaming Verzekeringsbranche (INSVER) opgericht. ‘Dit instituut wil een vliegwiel zijn voor de verduurzamingsstrategie in de verzekeringssector. Op termijn voorzien we zelfs een leidende rol voor de verzekeringsbranche.

Op de vraag waarom de verzekerings­branche nu pas op het perron ver­schijnt om op de Verduurzamings­trein te stappen, zegt Kees van Steensel: “De verzekeringswereld is van nature tamelijk conservatief. Dat hoort bij een branche die zekerheid moet geven. Vanaf dag een heeft mijn vader de menselijke maat naar buiten uitgedragen. Wars van trends in de samen­leving en ik volg hem daarin. Het zit van nature in ons DNA. Anno 2021 is ons wagenpark elektrisch aangedre­ven, hebben wij zonnepanelen op ons dak en hebben wij juist ook oog voor de sociale aspecten van ons vak. En zo zijn er nog meer verzekeringsbedrijven.

De ont­wikkelingen gaan nu echter in zo’n rap tempo dat het hoog tijd wordt voor een gezamenlijke strategie vanuit de branche. Vandaar INSVER.”

Kees Dullemond: “Verduurzaming paste niet in onze agenda, zo werd gedacht. Gisteren, vandaag of morgen. Verzekeringen zijn van alle tijden. Wij zijn natuurlijk veel meer dan een papieren tijger. De maatschappelijke functie van verzekeringen is enorm. Verzekeringen zorgen voor stabiliteit en continuïteit in de samenleving. Daarom kan de verzekeringsbranche, juist vanwege haar sociale spilfunctie, een belangrijke rol spelen in de verdere verduurzaming van onze samenleving.”
Volgens Dullemond is het maatschappelijk draag­vlak er wel, maar “zie je de mate van acceptatie nog niet terug in de verzekeringsbranche. Onze bedrijfstak is een baken voor de samenleving. Het is nu tijd diezelfde ba­kens te verzetten. We kijken niet terug, maar vooruit!”

Vanuit het hart

Mede door toedoen van de confronterende film An In­convenient Truth (2006) van voormalig Amerikaans pre­sidentskandidaat Al Gore is verduurzaming niet langer een politiek speeltje noch het instrument van actiegroe­peringen die een eigen belang dienen met hun agenda vol bangmakerij. De onafhankelijke wetenschap luidde op tijd de noodklok waardoor de Verduurzamingstrein van het politieke naar het morele spoor verschoof. De handen werden wereldwijd ineengeslagen.

“Juist vanwege onze maatschappelijke functie rust de morele plicht om een leefbaardere en rechtvaardige­re wereld te creeren mede op onze schouders. We moe­ten de handschoen oppakken”, zegt Van Steensel. Maar de ambities gaan verder. “Om het beeld van de treinmetafoor trouw te blijven, is het niet alleen een kwestie van instappen maar werd ook het denkbeeldi­ge station INSVER gebouwd: een platform dat onderdak moet bieden aan alles en iedereen in de verzekerings­sector die openstaat voor verduurzaming”, zegt Dullemond. “Op basis van vrijwilligheid uiteraard. Vanuit het hart. Anders werkt het niet.”

Van Steensel: “De motivatie moet niet extrinsiek, maar intrinsiek zijn. We moeten niet langer achter de muziek aanlopen en wachten op de kaders vanuit wet­geving of op ontwikkelingen uit andere sectoren. De mensen in onze bedrijfstak moeten zelf overtuigd raken van het nut en de noodzaak van verduurzaming.”

Vliegwiel

“Om het maar plat te zeggen: uiteindelijk levert ver­duurzaming ook geld op”, zegt Dullemond. “Hoe? Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven die actief aan duur­zaamheid doen een hoger rendement halen, omdat de moderne consument zich steeds meer gaat richten op bedrijven die er een duurzaamheidsbeleid op na hou­den. In welke fondsen belegt mijn bank mijn geld? On­derkent mijn verzekeraar het belang van sociale gelijk­heid? Van maatschappelijk verantwoord ondernemer­schap? Van rechtvaardigheid? Van een schonere pla­neet? Is het antwoord ‘ja’, dan wil ik daar mijn product kopen, zegt diezelfde moderne consument!”

“INSVER wil een vliegwiel zijn voor de verduurza­mingsstrategie in de verzekeringssector”, aldus Van Steensel. “Het initiatief begint met een plan van aan­pak, maar het spreekt voor zich dat je het met een spoorboekje alleen, hoe nodig ook, niet redt. Op termijn voorzien we zelfs een leidende rol voor de verzekerings­branche. Dus niet langer het boemeltje, maar de loco­motief van de Verduurzamingstrein.”

Potentie

“Hoeveel kennis zit er wel niet in onze branche! Echt, we moeten het alleen nog zelf geloven. Wij hebben de potentie om machinist van de Verduurzamingstrein te worden, alleen weten we het zelf nog niet… De leiders van verzekeringsbedrijven die die maatschappelijke verantwoordelijkheid aanvaarden, zullen de winnaars van morgen zijn.”

De initiatieven die tot dusver in de sector zijn on­dernomen op het gebied van duurzaamheid ontberen een structureel herkenbaar karakter, vinden Dulle­mond en Van Steensel. “Het is nog te ad hoc, te indivi­dueel. Bovendien is een trein zonder reizigers niet meer dan speelgoed voor de machinist en de conducteur. Een trein is pas een trein als hij volle wagons heeft die pas­sagiers vervoeren naar een mooie bestemming. Het maatschappelijk middenveld is talrijk, pluriform en daardoor machtig. Participatie vanuit het midden, ac­tie vanuit het hart. Op zoek naar het WOW-gevoel”, zegt Dullemond. “‘Ik geloof in vernieuwd leiderschap met een heldere en eerlijke toekomstvisie die wordt overge­bracht op de medewerkers.”

Dullemond pakt de NRC bij, zoekt het artikel ‘De echte CEO verbetert de wereld, niet zichzelf’ erbij en citeert Jeroen Smit: Zo wordt duurzaam, circulair en inclusief ondernemerschap de logische, nieuwe standaard. Als het goed is lopen echte Zeiders hierin voorop. Ze zitten hoog, kijken verder, zien wat de toekomst nodig heeft, voelen zich daar verantwoordelijk voor. Waarom zouden Ne­derlandse CEO’s, die naast koopman toch ook graag do­minee willen zijn, niet voorop lopen? Zo kunnen ze laten zien dat ze niet langer leiden vanuit controle en wat ze kennen, maar onderzoekend en kwetsbaar sturen op wat de toekomst van hem en haar vraagt. Trouwens: als je de wereld niet echt verbetert ben je helemaal geen leider.

“INSVER is het vingertje naar onszelf, niet naar een ander”, gaat Dullemond verder. “Wat kan ik doen? We willen een positief draagvlak creëren waarin verzeke­ringsmensen de sport zien om mee te doen. Het geeft veel maatschappelijke en persoonlijke voldoening als je kunt bijdragen aan een betere samenleving. We willen de dialoog aangaan en doen een appel op verzekerings­mensen die zich aangetrokken voelen maar richting no­dig hebben. Iedereen mag en kan zelf bepalen óf en zo ja, hoe hij of zij duurzaamheid in zijn of haar organisatie inricht. Wij inventariseren ideeën en stellen tal van in­strumenten ter beschikking om duurzaamheid concreet en inzichtelijk te maken.”

Van Steensel: “INSVER wordt een instituut in de vol­ledige breedte van en voor onze sector. Voor een advi­seur zal de invulling ervan heel dicht op een klant zit­ten, terwijl de verzekeraar een verantwoordelijkheid kent door duurzame producten in de markt te zetten. In een zogenaamde Green Deal wordt de hele keten mee­genomen … als schakels van een ketting kent iedere schakel zijn specifieke rol, taak, verantwoordelijkheid en kans. We hebben elkaar nodig. Dat belang wil INS­VER in deze fase benadrukken.”

Sector aan zet

Volgens Dullemond en Van Steensel zit verduurzaming in de eigen bedrijfsvoering, in de keten van de verzeke­ringsbranche en in de maatschappelijke omgeving. “De verzekeringswereld is nu aan zet. Bij een breed gedra­gen erkenning van het maatschappelijk belang, bepa­len alleen zij of de Verduurzamingstrein in Station INS­VER een permanent station herkent dat als baken van rust, stabiliteit en continui:teit een steen kan bijdragen in onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een betere wereld met verduurzaming als doel en mid­del tegelijk. Het is niet in strijd met commerciele belan­gen en alleen in de solidariteit is winst te behalen.”

“De Franse filosoof Voltaire zei: ‘De waarheid is een vrucht die moet warden geplukt als deze volledig rijp is’. Wie zijn wij om hem niet te geloven? Het spoorboek­je is gemaakt, het fluitje van de stationschef heeft ge­klonken, het sein staat op groen, de Verduurzamings­trein is onderweg. Nu verzekeraars, volmachten en ad­viseurs zeg het maar: zijn jullie er klaar voor om aan board te gaan?”

Doe je ook mee?

INSVER is van, voor en door de verzekeringsbranche. De ont­moetingsplaats als het om duurzaamheid gaat. De branche, dat zijn jij en ik; dat zijn wij met elkaar. Als jij ook een bijdrage aan een duurzame samenleving wilt leveren, sluit je dan aan bij INSVER. Als founding member of als deelnemer.

Share Button