ESG-analyse vastgoed: Slechts 10% van de beursgenoteerde vastgoedbedrijven heeft doelen gesteld voor een netto-nul-CO2-uitstoot in 2050

Real assets veroorzaken ten minste 60% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Volgens een onderzoek dat is uitgevoerd door Van Lanschot Kempen, heeft wereldwijd slechts 10% van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen volledige doelstellingen geformuleerd voor het bereiken van een (extern geverifieerde) netto-nul-uitstoot van broeikasgassen voor zowel scope 1, 2 als 3 in 2050.

10% van de beursgenoteerde vastgoedbedrijven heeft doelstellingen voor netto nul; 60% heeft helemaal geen doelstellingen geformuleerd

 

Bron: Van Lanschot Kempen, analyse inclusief Scope 3-gegevens op basis van duurzaamheids- en jaarverslagen voor 2021.

 

60% van de beursgenoteerde vastgoedbedrijven onderzoekt momenteel nog steeds hoe zij zelf in 2050 kunnen voldoen aan een netto nul-uitstoot. Ze hebben hun onderzoek tot dusver nog niet omgezet in toezeggingen, terwijl dringend actie noodzakelijk is. Van de door Van Lanschot Kempen geanalyseerde ondernemingen die wel stappen hebben gezet, heeft 13% publiek gemaakt dat ze ernaar streven om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Zij geven echter geen verdere informatie over hoe ze dit willen gaan bereiken. 17% van de vastgoedbedrijven past een incomplete aanpak toe. Deze ondernemingen hebben publiek gemaakt dat ze streven naar CO2-neutraliteit, maar niet voor alle materiële uitstoot van broeikasgassen. Slechts 10% van de geanalyseerde ondernemingen heeft verklaard in 2050 netto neutraal te willen zijn voor alle materiële uitstoot van broeikasgassen en laat de doelstellingen extern verifiëren. Volgens Van Lanschot Kempen is dit de complete aanpak waarnaar elke onderneming zou moeten streven.

Het Real Assets-team van Van Lanschot Kempen heeft wereldwijd vastgoedbedrijven geanalyseerd om te beoordelen hoeveel voortgang de sector boekt met het realiseren van de klimaatveranderingsdoelen van Parijs2. De analyse bestrijkt 92% van de totale marktkapitalisatie van de beursgenoteerde vastgoedmarkt. Dit komt neer op een wereldwijde waarde van bijna $ 2 biljoen aan vastgoed. Tijdens de analyse is het environmental pathway gemeten en is een grondige analyse gemaakt van de duurzaamheids- en jaarverslagen van de ondernemingen over het jaar 2021, waarbij is gekeken naar de stappen die ze moeten nemen om in 2050 op een uitstoot van netto nul uit te komen3.

Lars Dijkstra, Chief Sustainability Officer: ‘De verplichting om klimaatinformatie te verstrekken zorgt voor een onomkeerbare transformatie van de hele vastgoedsector. Regelgeving en overheidsinitiatieven hebben de zaak in beweging gezet, maar beleggers hebben nu de cruciale taak om de sector te helpen om in 2050 op netto nul uit te komen. Uit onze cijfers en de dialogen die we voeren met de sector, blijkt dat de vastgoedsector nog een lange weg te gaan heeft. Driekwart van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen heeft wel een soort van strategie voor decarbonisatie of het terugdringen van klimaatverandering, maar als je iets verder kijkt zie je dat die plannen weinig gedetailleerd zijn en eerder resultaten moeten gaan opleveren.’

‘Het formuleren van doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen – en het meten van de voortgang – is cruciaal voor bedrijven die de CO2-uitstoot moeten terugdringen, maar dit is alleen zinvol als de cijfers volledig zijn. Extern-geverifieerde meting van de Scope 1-3 uitstoot is de beste manier waarop een onderneming een correct beeld kan krijgen van de milieu-impact en zodoende inzicht kan krijgen in de aanpassingen die moeten worden gedaan aan het bedrijfsmodel.’

Beursgenoteerde vastgoedbedrijven lopen achter met het meten en rapporteren van broeikasgasemissies

Bij het meten van de CO2-uitstoot worden vaak de termen Scope 1,2 en 3 gebruikt. Scope 1 betreft de directe uitstoot van een gebouw (elektriciteit, verwarming, etc.), Scope 2 de indirecte uitstoot (bijvoorbeeld door opwekking van elektriciteit) en Scope 3 alle overige indirecte uitstoot, met inbegrip van de CO2 die wordt uitgestoten binnen de toeleveringsketen. Scope 3 is belangrijk binnen de vastgoedsector, omdat het hierbij gaat om de uitstoot die tot stand komt tijdens de bouw, het onderhoud en het slopen van een gebouw. Hoewel Scope 3-uitstoot de overheersende bron van uitstoot is, past slechts 15% van de ondernemingen een uitgebreide aanpak toe, waarbij alle uitstoot, van Scope 1 tot en met 3, extern wordt geverifieerd.

 

Slechts 15% van de beursgenoteerde vastgoedbedrijven levert geverifieerde rapportages over de Scope 1-, 2- en 3-uitstoot

Bron: Van Lanschot Kempen, analyse gebaseerd op duurzaamheids- en jaarverslagen voor 2021

 

 

Egbert Nijmeijer, Co-Head Real Assets, voegt hieraan toe: ‘Bij het beoordelen van een beleggingscasus moeten beleggers kunnen vaststellen in hoeverre het bestuur zich inzet om de klimaatcrisis aan te pakken. De invoering van niet-financiële beloningsmaatstaven gaat steeds sneller en de komende jaren zal het aantal ondernemingen dat ESG opneemt in hun langetermijnbonusplannen en bonusregelingen waarschijnlijk toenemen.’

‘Veel van onze dialogen met ondernemingen richten zich op de onderwerpen uit ons onderzoek en in het algemeen staan ondernemingen hier open voor. Het voeren van succesvolle dialogen kost echter tijd en sommige bedrijven zijn veel verder gevorderd richting netto nul dan andere. Door gedetailleerd en transparant gebruik van data kunnen we niet alleen vaststellen welke ondernemingen voorop lopen binnen de sector, maar kunnen ook de achterblijvers geholpen worden om hun duurzaamheidsinitiatieven op te voeren. Als actieve belegger in zowel beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd vastgoed, verwachten we dat soortgelijke resultaten van onze studie ook gelden voor de minder transparante niet-beursgenoteerde vastgoedsector.’

Bij 80% van de ondernemingen wordt op bestuursniveau niet toegezien op de doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen

Het percentage ondernemingen waar op bestuursniveau niet wordt toegezien op broeikasgasdoelstellingen is 80%. Iets meer dan de helft van de ondernemingen (56%) heeft een bestuurder die rechtstreeks verantwoordelijk is voor de duurzaamheidsstrategie van de onderneming. Het komt echter zelden voor dat het halen van emissiedoelen tot uiting komt in de beloning van bestuurders. Bij slechts 7% van de ondernemingen worden de jaarlijkse bonussen medebepaald door het al dan niet halen van de doelen voor de broeikasgas-uitstoot.

 

Share Button