‘Institutionele beleggers: gedraag je als echte ‘stewards’ en gebruik je invloed om de duurzaamheidstransitie te realiseren!’

Bron
Eumedion

“Het kapitaal stuurt mede de wereld. Money talks! Pensioenfondsen hebben met hun grote hoeveelheid belegd pensioenvermogen een enorme invloed en zelfs macht. Gebruik die dan ook om de duurzaamheidstransitie te realiseren”. Deze boodschap hield Feike Sijbesma, onder meer president-commissaris van Philips, de deelnemers van Eumedion voor tijdens het op 1 november jl. gehouden jubileumsymposium van Eumedion. Het symposium had als titel ‘De veranderde opvattingen over corporate governance en duurzaamheid’ en stond in het teken van 25 jaar Eumedion en 20 jaar Corporate Governance Code en werd gemodereerd door Danielle Melis.

Feike Sijbesma sprak in het bijzonder over de noodzakelijke verankering van duurzaamheid in de cultuur, bestuur en toezicht van beursondernemingen. Duurzaamheid moet volgens hem verankerd zijn in de kern van het bedrijf. Een bijdrage leveren aan de samenleving is even belangrijk als winst maken. Anders raakt het bedrijf vroeg of laat zijn klanten, werknemers, aandeelhouders en uiteindelijk ook de samenleving kwijt. “You can’t be successful in a world that fails”, hield Feike Sijbesma het gehoor voor. En dit geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor institutionele beleggers.

Ook Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, dicht beleggers een belangrijke rol toe in de benodigde transformatie van de manier waarop we leven en werken. Beleggers kunnen via “overreding en engagement” bedrijven laten draaien van ‘bruin’ naar ‘groen’. Uitsluiting vindt zij minder effectief, nu er nog steeds voldoende alternatieve kapitaalverschaffers zijn. Zij riep Eumedion op om meer guidance te geven en samenwerking te zoeken op het gebied van impact. “Wees niet te snel tevreden op de drie gebieden E, S en G en blijf ook vooral goede gesprekken voeren, ook met belangenorganisaties die scherper in de wedstrijd zitten”, zo hield zij de aanwezige Eumedion-deelnemers voor.

Uit alle bijdragen van de sprekers klonk de wens door dat institutionele beleggers zich gaan opstellen als echte ‘stewards’ van de beursondernemingen. Echte ‘stewardship’ gaat uit niet uit van tegengestelde belangen tussen ondernemingen en aandeelhouders, maar van collectieve belangen, samenwerking, vertrouwen, gedeelde verantwoordelijkheid, commitment en gezamenlijke waarden. Dit biedt zowel de mogelijkheid om gezamenlijk de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment aan te pakken die ook tot een continue aanpassing van het verdienmodel van beursondernemingen noodzaken. Richard Blickman, bestuursvoorzitter van BE Semiconductor Industries, onderstreepte dit in zijn presentatie. Dit vergt volgens hem ook een Corporate Governance Code die niet gestoeld is op wantrouwen, maar op vertrouwen, ‘principle based’ is en niet ‘rule based’, ondersteunend is aan een “ondernemende directie” en niet uit langer uitgaat van “ondernemerschap volgens wetenschappelijke modellen en de mens uitschakelt” en waarin lange termijn management een voorwaarde is voor duurzame lange termijn waardecreatie. Daarbij hoort wel een stevige jaarlijkse beoordeling van de directie door de raad van commissarissen aan de hand duidelijke criteria en waarvan verslag wordt gedaan in het jaarverslag. Manuel Isaza, directeur van het EMEA Investment Stewardship Team van BlackRock, zou dit dan graag onderstreept willen zien met een jaarlijkse herbenoeming van de bestuurders door de aandeelhoudersvergadering. De heer Blickman uitte verder zijn zorgen over het aantal ondernemingen dat Euronext Amsterdam verlaat.

Volgens Jaap Winter, hoogleraar ondernemingsrecht, governance en gedrag aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft het ‘stewardshipmodel’ alleen kans van slagen als institutionele beleggers zich als ‘ESG stewards’ willen committeren om bedrijven langetermijninvesteringen te verschaffen om van ‘bruin’ naar ‘groen’ te gaan. Hij stelde zich de vraag dat als institutionele beleggers zich wel kunnen committeren aan de lange termijn door te investeren in private equity voor superieure financiële opbrengsten, waarom dan niet ook voor de door henzelf beleden duurzaamheidsimpact? Hij lanceerde daartoe het idee van een gezamenlijk investeringsfonds voor lange-termijn, steward-owned beleggingen.

De bijdragen sloten daarmee naadloos aan op één van de rode draden in de tijdens het symposium gepresenteerde jubileumbundel van Eumedion, namelijk de trend naar de ‘vermaatschappelijking’ van zowel de beursvennootschappen als institutionele beleggers en de vraag of deze parallelle ontwikkeling zal leiden tot een ‘stewardship owned governancemodel’. Een model dat minder is gericht op monitoring en sanctionering en veel meer op vertrouwen, intrinsieke waardesystemen en morele drijfveren. Het eerste exemplaar van het boek werd tijdens het symposium door Eumedion-directeur Rients Abma aan Pauline van der Meer Mohr overhandigd, de voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code die de laatste herziening van de Code doorvoerde. Alle sprekers dichten Eumedion een belangrijke rol toe in het verder tot elkaar brengen van institutionele beleggers en beursondernemingen en de ondersteuning van het concept van duurzame langetermijnwaardecreatie. Het is een rol die Eumedion volgens haar bestuursvoorzitter Lars Dijkstra de komende jaren graag wil pakken door het verder verbeteren van de kwaliteit van de dialogen met de beursondernemingen en door daarin duurzaamheid nog sterker te verankeren.

Share Button