De pandemie heeft een grote impact op duurzaam beleggen, engagement, ESG trends en asset stewardship programma’s

Een interview met Philip Vernardis, Vice President – Asset Stewardship bij State Street Global Advisors over de grote impact van de corona pandemie op duurzaam beleggen, engagement, ESG trends en asset stewardship programma’s.

Hoe reageren bedrijven op de coronacrisis? Bent u met uw portfoliobedrijven in gesprek over de impact van de pandemie?

Sinds het uitbreken van de pandemie hebben we wereldwijd een rondgang gemaakt bij meer dan 170 bedrijven uit verschillende markten en sectoren, om te begrijpen hoe zij anticiperen op de crisis en zich positioneren voor de toekomst. Veel organisaties waren gedwongen zich snel aan te passen door op afstand te werken en productie, de toeleveringsketens en het klantcontact aan te passen. De pandemie heeft daarmee reeds bestaande trends versneld, zoals digitale transformatie, werken op afstand, online bestellen en leveren en het diversifiëren van de keten.


Wat zijn de belangrijkste ESG-trends in tijd van COVID-19? Is de focus van het State Street Global Advisors’ Stewardship-programma veranderd?

Ik denk dat er door de pandemie meer nadruk is komen te liggen op de sociale pijler van ESG. Wij hebben meer focus op menselijk kapitaal, de gezondheid van werknemers, veiligheid, gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit. In aanloop naar de jaarcijfers over 2020 hebben we ondernemingen waarin wij belegd zijn, aangemoedigd om uit te leggen hoe de pandemie hun strategie ten aanzien van deze kwesties voor de lange termijn kan beïnvloeden. Wij zijn van mening dat bedrijven meer moeten inzetten op het behouden van talent door omscholing of bijscholing. Daarnaast moeten sommige bedrijven opnieuw kijken naar doelstellingen, cultuur en portefeuilles om over te stappen op duurzamere bedrijfsmodellen in het post-pandemische tijdperk. Wij vertrouwen erop dat toekomstgerichte bedrijven die sterk presteren op het gebied van ESG deze crisis zien als een kans om zichzelf opnieuw uit te vinden.

We geloven ook dat door de pandemie bedrijven zich bewuster worden van de noodzaak om klimaatverandering aan te pakken. Deze crisis laat namelijk zien hoe belangrijk het is om goed voorbereid te zijn op crisissituaties en welke enorme kosten een trage reactie kan hebben. Klimaatverandering blijft daarom een kernthema van het Stewardship-programma van State Street Global Advisors in 2020 en zal dat blijven totdat we er zeker van zijn dat onze portfoliobedrijven deze kwestie effectief adresseren.

In termen van Governance toont de impact van corona op de gezondheid van belangrijke besluitvormers, en het risico op de uitval van bestuurders in tijden van crisis, de noodzaak van degelijke opvolgingsplannen. Een dergelijk risico van continuïteit in leiderschap is voor veel raden van bestuur een nieuwe ervaring. Daarom hebben we sinds het uitbreken van de pandemie extra aandacht besteed aan opvolgingsplannen. Hoewel veel raden van bestuur meer tijd en moeite besteden aan de planning van de opvolging dan ooit tevoren, blijkt uit onze rondgang dat sommige bedrijven nog steeds niet volledig voorbereid zijn op meerdere wisselingen in het bestuur.

Hoe hebben bedrijven gereageerd op liquiditeitsrisico’s als gevolg van de pandemie?

Cash management was een topprioriteit voor bedrijven in 2020. Als gevolg van de pandemie hebben veel bedrijven meer behoefte aan kapitaal en liquiditeit. Dividendbetalingen en aandeleninkoopprogramma’s zijn opgeschort om de kaspositie te versterken en de levensvatbaarheid van bedrijven te waarborgen. Gezien de huidige onzekerheden begrijpen we dat sommige bedrijven een voorzichtige aanpak hanteren bij de beoordeling van hun liquiditeitspositie om financiële druk te verlichten. We zijn er echter ook op bedacht dat bedrijven niet onnodig lang wachten met het opschorten van dividenduitkeringen. Wij verwachten dat bedrijven die hiertoe besluiten, dividendbetalingen hervatten zodra het verstandig is om dit te doen.

Het is niet verrassend dat er ook een aanzienlijke toename was van het aantal ondernemingen die bij aandeelhoudersvergaderingen een beroep hebben gedaan op hun aandeelhouders om geld op te halen dat hen in staat stelt deze moeilijke periode door te komen. Het aantal besluiten dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan aandeelhoudersvergaderingen is meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Omdat we erkennen dat een wereldwijde gezondheids- en economische crisis van deze omvang buitengewone uitdagingen met zich meebrengt voor bedrijven, hebben we steun verleend aan goed doordachte verzoeken voor extra financiële ruimte. 

COVID-19 heeft de toeleveringsketens over de hele wereld verstoord. Heeft u bij de afgelopen aandeelhoudersvergaderingen veranderingen waargenomen op het gebied van supply chain management? Hoe moeten bedrijven hierop reageren?

Uit onze gesprekken met portfoliobedrijven komt duidelijk naar voren dat COVID-19 de noodzaak voor bedrijven om digitalisering en ketenoptimalisatie te omarmen, heeft versneld. De pandemie en de daarmee gepaard gaande productiestops legt de kwetsbaarheid van de gecentraliseerde productie- en supply chain-systemen bloot. Daarom heroverwegen sommige bedrijven nu de voordelen van bestaande systemen. Wij zijn van mening dat bedrijven de kwetsbaarheden van toeleveringsketens wellicht opnieuw moeten evalueren en moeten overwegen om meer uiteenlopende processen voor inkoop, digitalisering en robuust risicomanagement in de toeleveringsketen te implementeren. Deze factoren zullen van cruciaal belang zijn voor bedrijven om veerkrachtig te opereren en duurzaam te herstellen van de pandemie.

Share Button