Wat is de impact van klimaatverandering op het beleggingsrendement in de komende 30 jaar?

Jaarlijks geven economen van Schroders hun visie op de rendementsverwachtingen over een termijn van 30 jaar. In deze verwachtingen wordt de impact van klimaatverandering vanaf dit jaar op een nieuwe manier meegewogen. En de uitkomsten zijn duidelijk: het rendement op aandelen wordt zwaar beïnvloed door klimaatverandering, terwijl dit bij vastrentend en cash veel minder zo is. De volledige langetermijnverwachting vindt zijn weerslag in twee grotere artikelen die hier (methodology) en hier (30-year return forecasts (2021–50)) te lezen zijn.

Het basisscenario van Schroders voor klimaatverandering blijft dat er bepaalde maatregelen worden genomen om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit heeft gevolgen voor de productiviteit van een land. Anders gezegd, de productiviteit van ‘koudere’ landen neemt over het algemeen toe naarmate de jaarlijkse temperatuur stijgt. Aan de andere kant is de productiviteit in het algemeen lager in ‘warmere’ landen als gevolg van temperatuurstijgingen. Maar sommige ‘warmere’ economieën kunnen hun productiviteit verhogen door te investeren in koolstofarme technologieën.

Methodologie: Drietrapsraket

Dit jaar is de methodologie verfijnd om het effect van de klimaatverandering op de rendementsprognoses beter weer te geven. De analyse weerspiegelt nu het feit dat temperatuurstijgingen niet uniform zijn, maar in de modellering van Schroders worden bepaald. Ook de overgangseffecten van het koolstofarm maken van de economie en een verschuiving van investeringen richting schone energie worden in de analyse meegenomen. De resultaten van Schroders’ laatste update laten iets lagere rendementsverwachtingen voor aandelen en vastrentende waarden zien. De bevindingen onderstrepen meer dan ooit het belang van een actieve aanpak voor de komende jaren, meent de Britse vermogensbeheerder.

De methodologie bestaat uit een driestappenbenadering:

  • De fysieke kosten van klimaatverandering: wat gebeurt er met output en productiviteit als de temperatuur stijgt.
  • De transitiekosten: de economische impact van maatregelen die worden genomen om die temperatuurstijgingen te beperken.
  • Stranded assets: er wordt rekening gehouden met verliezen die ontstaan wanneer olie en andere CO2-uitstotende energievormen moeten worden afgeschreven. Dit gebeurt wanneer er geen gebruik meer van kan worden gemaakt en ze in de grond blijven zitten.

Impact klimaatverandering op cash en fixed income

Een van de belangrijkste bouwstenen voor de langetermijnprognoses is de aanname ten aanzien van het rendement op cash. Deze prognoses worden vrijwel geheel bepaald door de ontwikkeling van de belangrijkste rentetarieven in de grootste ontwikkelde economieën. In het algemeen rekent Schroders dit jaar op lagere reële rendementen op cash in de ontwikkelde wereld in vergelijking met vorig jaar, wat grotendeels een gevolg is van de Covid19-pandemie. Ook hebben de economen van Schroders de verwachte rendementen op vastrentende waarden naar beneden bijgesteld gezien de daling van de neutrale rentetarieven op de lange termijn. Als gevolg van de klimaatverandering zijn de prognoses voor rendement op cash in ontwikkelde landen zoals de VS, het VK en Japan lager, maar hoger voor landen als Zuid-Korea en Singapore. De opwaardering is vooral het gevolg van onze aanpassingen van de productiviteit aan de klimaatverandering.

De rendementsverwachting voor staatsobligaties bouwt voort op het rendement voor cash en voegt een termijnpremie toe om het rendement op obligaties met een langere looptijd (10 jaar) te voorspellen. Vergeleken met vorig jaar zijn de prognoses voor de belangrijkste ontwikkelde markten voor staatsobligaties grotendeels naar beneden bijgesteld als gevolg van onze aannames voor het reële rendement op cash. Ter vergelijking: onze rendementen op staatsobligaties voor Azië-Pacific zijn sinds vorig jaar opgewaardeerd, aangezien de cashrendementen voor Australië en Singapore nu hoger zijn dan onze eerdere ramingen.

De rendementen voor bedrijfsschuld worden voorspeld aan de hand van het extra rendement op zowel investment grade- als high yield-obligaties ten opzichte van staatsobligaties. De twee drijvende krachten achter het extra rendement op bedrijfsschuld zijn de veranderingen in de spreads en het verwachte verlies door wanbetalingen, die beide nauw samenhangen met de economische cyclus.

Impact klimaatverandering op aandelen

Klimaatverandering heeft grote impact op aandelen. De daarmee gepaard gaande hogere temperaturen en transitiekosten, waaronder stranded assets, zijn van invloed op aandelen vanwege hun effecten op de productiviteitsgroei. Het is duidelijk dat er winnaars en verliezers zullen zijn als gevolg van klimaatverandering. Met name Europese aandelen zullen profiteren van de  productiviteitsstijging als gevolg van de verschuiving naar schone technologie en zullen minimale verliezen laten zien voor wat betreft stranded assets. De prognoses voor het rendement op aandelen zijn gedaald voor de meeste opkomende markten. Ook de rendementsverwachtingen op Amerikaanse aandelen vallen lager uit als gevolg van de klimaatverandering en de daling van de aanname over het initiële dividendrendement. Dit heeft bijgedragen tot een neerwaartse bijstelling van de prognose voor wereldwijde aandelen. Daarentegen zijn de prognoses voor aandelenrendementen in Azië en de Stille Oceaan opwaarts bijgesteld onder invloed van productiviteitswinsten.

Beleggers zullen zich de komende dertig jaar dus nog steeds onder druk gezet voelen om de risicocurve op te schuiven op zoek naar hogere rendementen, wat het belang onderstreept van actief beleggen.

Lees meer in de Foresight van Schroders, getiteld ‘How climate change could impact investment returns over the next 30 years’.

Share Button