Wie wint de race om ESG-regelgeving – een overzicht van wat er op ons afkomt

De regelgeving voor duurzame financiering ontwikkelt zich in een duizelingwekkend tempo. Anastasia Petraki, head of policy research bij Schroders, geeft een overzicht van de stand van zaken van de ESG-regulering wereldwijd.

De hoeveelheid nieuwe regels die wereldwijd wordt ontwikkeld, is overweldigend. Ze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de investeringen die nodig zijn om de economieën duurzamer te maken, ook echt gedaan worden. het beginpunt is doorgaans de doelstelling om een netto-nul uitstoot te bereiken, wat erg duur zal zijn. In een tijd waarin de overheidsschuld torenhoog is, komt de druk te liggen op private beleggers. Dit is waar het bij duurzame financiering om gaat.

Beleidsmakers richten zich steevast op drie gebieden:

  • taxonomie
  • informatieverschaffing over bedrijven
  • Informatieverschaffing over beleggingsproducten

Petraki geeft een overzicht van de huidige stand van zaken in de wereld.

Europa is een voorloper, maar taxonomie loopt vertraging op

De EU was de eerste regio die een plan voor duurzame financiering heeft ontwikkeld, grotendeels gebaseerd op informatieverstrekking en rapportage. Er is een EU-taxonomie in ontwikkeling om te bepalen welke activiteiten als duurzaam worden beschouwd. Bedrijven gebruiken deze om verslag uit te brengen over de duurzaamheid van hun activiteiten volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive. Vermogensbeheerders gebruiken deze informatie op hun beurt weer om verslag uit te brengen over de duurzaamheid van hun producten in het kader van de Sustainable Finance Disclosures Regulation. Financiële adviseurs gebruiken vervolgens deze informatie in hun gesprekken met eindbeleggers.

Dit zou de volgorde moeten zijn waarin de regelgeving wordt uitgerold. Helaas heeft de EU-taxonomie vertraging opgelopen en dat zorgt voor vertraging in het vervolg van het proces. Maar vanaf januari 2022 moeten vermogensbeheerders wel data publiceren op basis van een taxonomie die nog niet definitief is. En vanaf augustus 2022 moeten adviseurs zich baseren op deze – nog onvolledige – gegevens. Een andere complicatie is dat sommige EU-lidstaten hun eigen invulling geven aan de EU-regels. Dat leidt juist tot marktversnippering, wat de EU-regels eigenlijk moeten voorkomen.

Verenigd Koninkrijk labelt ook beleggingsproducten

Het Verenigd Koninkrijk is intussen bezig met de invoering van verplichte rapportage conform de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Het principe is dat de markt met de TCFD kan zien waar de meeste CO2 wordt uitgestoten en dienovereenkomstig kapitaal kan toewijzen. Maar omdat duurzaamheid breder is dan klimaatverandering, heeft de Britse toezichthouder ook plannen onthuld voor Sustainability Disclosure Requirements (SDR) die de TCFD-rapportage uitbreiden met (nog niet nader gedefinieerde) duurzaamheidsfactoren. Het Verenigd Koninkrijk wil ook labels voor duurzame beleggingsproducten introduceren. Dat is iets wat de EU-beleidsmakers bewust hebben vermeden. Er zijn ook plannen voor een Britse taxonomie, die waarschijnlijk enigszins zal afwijken van die van de EU. In de loop van 2022 zullen meer details bekend worden.

Verenigde Staten herpakken zich onder Biden

In de Verenigde Staten heeft zich een radicale koerswijziging voorgedaan onder het presidentschap van Biden. Hij heeft nieuw beleid doorgedrukt dat vooral op klimaatverandering is gericht. Met grote belangstelling wordt uitgekeken naar de resultaten van de herziening van de regels van het Department of Labor die in januari 2021 onder de vorige regering van kracht werden. De nieuwe regering kondigde aan dat zij de regels niet zou handhaven en in plaats daarvan overleg zou plegen met belanghebbenden. Dit leidde tot nieuwe voorstellen waarin wordt erkend dat duurzaamheidsfactoren in overweging mogen worden genomen bij het beoordelen van beleggingskansen. Het eindresultaat wordt verwacht in de eerste maanden van 2022 en het kan leiden tot een kapitaalstroom richting duurzame investeringen.

Azië zet in op governance en onderwijs

Ook de markten in Azië hebben niet stilgezeten. Op het gevaar af van een al te simplistische voorstelling van zaken: de meeste recente ontwikkelingen op regelgevingsgebied hadden betrekking op de verbetering van de normen voor corporate governance en de verslaglegging van bedrijven. Dit speelde in Hongkong, maar ook in Taiwan. Een ander interessant kenmerk van de Aziatische markten is een sterke focus op onderwijs. Dit blijkt onder meer uit de oprichting van een ESG-academie in Hongkong en hetopzetten van educatieve workshops en e-learningplatforms in Singapore.

China zoekt aansluiting bij Europa

China werkt samen met de EU aan een gemeenschappelijke taxonomie, die is gelanceerd via het International Platform on Sustainable Finance. Dit is geen taxonomie op zich, maar eerder een instrument dat de groene taxonomieën van de EU en China effectief vergelijkt. Dit instrument is nog in ontwikkeling, maar als het werkt, zou het een zeer nuttig kunnen zijn voor wereldwijde beleggers.

Australië schat de risico’s van klimaatverandering in

Duurzame financiering in Australië heeft meer te maken met het risico van klimaatverandering. De meeste recente regelgeving heeft betrekking op banken, verzekeraars en pensioenfondsen over de wijze waarop klimaatgerelateerde risico’s en kansen moeten worden beheerd. Zijn gebeurtenissen die verband houden met klimaatverandering ook financiële risico’s? Denk aan claims bij verzekeraars in verband met extreem weer. Als dit gebeurt, kan dit betekenen dat verzekeringsmaatschappijen in de problemen komen, die vervolgens kunnen overslaan en de markten in bredere zin kunnen destabiliseren.

Komt er ooit een internationale norm?

Er is enige hoop op uniformiteit in bedrijfsrapportages. De International Sustainability Standards Board is bedoeld om een wereldwijde standaard voor bedrijfsrapportage te creëren op het gebied van duurzaamheid. Wanneer die er komt is nog onzeker. Gemeenschappelijke normen voor beleggingsproducten zijn minder waarschijnlijk. Internationale toezichthouders proberen wel enige consistentie te brengen in de manier waarop nationale toezichthouders dit aanpakken.

Dus tenzij er internationaal aanvaarde normen komen, zullen beleggers het moeten doen met een lappendeken van verschillende kaders die regionaal zijn ontwikkeld.

De hele wereld is aan het leren

Is er een land of regio die ver voorop loopt en de race om de ESG-regelgeving zal winnen? Waarschijnlijk niet en de reden hiervoor is dat men zich op onbekend terrein begeeft. Iedereen zal eerst een steile leercurve op het gebied van duurzaamheid moeten beklimmen zonder te weten wat er aan de andere kant ligt.

Lees meer in het artikel “The ESG regulation race is on”, van Anastasia Petraki, head of policy research bij Schroders.
Share Button