Discussienotitie Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Provincie Zuid-Holland

De Statenfracties van SGP, RPF/GPV en GroenLinks van Provincie Zuid-Holland hebben een discussienotitie over maatschappelijk verantwoord beleggen ingediend welke in de betreffende statencommissie besproken zal worden.

De EO Radio 1 heeft hier vandaag aandacht aan besteed.
In komende wetgeving (wet FIDO) wordt door het Rijk de eis gesteld dat beleggingen van lagere overheden een prudent karakter moeten hebben en dat een statuut moet worden opgesteld. In zijn programma "Duurzaam en Gedurfd" heeft het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aanvullende eisen gesteld aan beleggingen: "wanneer de provincie geld belegt, gebeurt dit op een ethisch verantwoorde en ‘groene’ wijze".

Ook na de beëindiging van de bankiersactiviteiten, waarbij gelden werden geleend om deze met een winstmarge uit te lenen, beschikt de provincie Zuid-Holland over omvangrijke gelden die niet op korte termijn behoeven te worden besteed, danwel dienen als ‘vermogensbuffer’. Voor een deel betreft dit gelden, die niet vrij besteedbaar zijn. Bijvoorbeeld de gelden van het ‘Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland’ (hierna te noemen Fonds Nazorg). De opbrengsten van de beleggingen van dit fonds worden volledig gebruikt voor uitgaven die verband houden met de doelstelling. Een goed rendement beperkt de benodigde kapitaalstortingen.

Ook zijn er met de provincie gelieerde instellingen, zoals recreatieschappen, die soms over aanzienlijke geldmiddelen beschikken die voor belegging in aanmerking komen.

Voor het beheer van dergelijke gelden geldt een van Rijkswege opgelegde verplichting een statuut op te stellen. Daarin dienen heldere afspraken te worden opgenomen ten aanzien van het beleggingsbeleid van de provincie en de manier van rapporteren. Ook dienen criteria te worden geformuleerd waaraan beleggingen dienen te voldoen.

De Statenfracties van SGP, RPF/GPV en GroenLinks hebben, als eerste aanzet hiertoe, de thans voorliggende discussienotitie opgesteld. Zij vonden dit initiatief nodig omdat een toezegging van het vorige college van Gedeputeerde Staten in juni 1998 het beleggingsbeleid rond het Fonds Nazorg in de statencommissie Personeel, Financiën en Bestuurlijke Zaken te bespreken, nog niet is gehonoreerd. Het was indertijd de fractie van de SGP die GS in een motie had gevraagd een lijst op te stellen met (ethische) criteria, waaraan beleggingen dienen te voldoen.

Het ligt in de bedoeling van onze fracties deze notitie na bespreking in statencommissie PFBZ uit te bouwen tot een voorstel. Wij pleiten voor een spoedige bespreking ervan in verband met de aangekondigde voorstellen van GS omtrent het toekomstige beheer van het Fonds Nazorg.

Share Button