Robeco gaat actief stemmen

Bron
Robeco

Met ingang van dit stemjaar gaat Robeco actief gebruik maken van het stemrecht op Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders ’AVA’. Het gaat in het stemseizoen 2004 om vijf retailfondsen die samen zo’n 70% van het belegd vermogen in aandelenfondsen vertegenwoordigen (Robeco, Rolinco, Robeco Economic Recovery, Robeco Duurzaam en Robeco Young Dynamic Fund). Robeco is de eerste Nederlandse aanbieder van beleggingsfondsen die op ruime schaal van deze mogelijkheid gebruik gaat maken. Criteria hierbij zijn: transparante en relevante informatievoorziening aan en gelijke zeggenschap van aandeelhouders, de beloningsstructuur van de topbestuurders en de positie van de onderneming in de samenleving.

Robeco is er van overtuigd dat goede corporate governance op lange termijn tot hogere beurswaarde leidt.Robeco heeft daarom corporate governance volledig geïntegreerd in het beleggingsproces. Het vormt nu al een belangrijke aandelenselectiecriterium.
Robeco heeft een corporate-governancebeleid opgesteld als uitgangspunt voor het stemgedrag. Een externe partij, Institutional Shareholder Services (ISS), levert Robeco een stemadvies aan voor alle bedrijven in portefeuille. De sectorspecialisten van Robeco beoordelen dit stemadvies en nemen de uiteindelijke beslissing. De administratieve afwikkeling wordt vervolgens door ISS verzorgd.
Een samenvatting van het stemgedrag van het stemseizoen wordt jaarlijks gepubliceerd op www.robeco.nl.

ROBECO:’S UITGANGSPUNTEN VOOR CORPORATE GOVERNANCE
-Transparantie
-Uitgangspunt 1
-De informatie die een onderneming verschaft, dient transparant, relevant en betrouwbaar te zijn. Tevens dient de onderneming een juist en eerlijk beeld te schetsen van haar activiteiten.
Beleggers dienen toegang te hebben tot alle feiten die de beurskoers wezenlijk kunnen beïnvloeden. Het bestuur mag geen belangrijke informatie achterhouden of verdoezelen, bijvoorbeeld door de informatie te ingewikkeld te verwoorden of het te verbergen onder een overvloed aan andere informatie. Consistentie stelt beleggers in staat om resultaten door de jaren heen te vergelijken. De richtlijnen van het Global Reporting Initiative vormen een helder kader voor verslaggeving.

Uitgangspunt 2
De informatie voor aandeelhouders dient tijdig aan alle belanghebbenden te worden verstrekt en moet voor iedereen toegankelijk zijn tegen lage kosten.

Alle aandeelhouders moeten alle relevante informatie op hetzelfde tijdstip kunnen ontvangen teneinde iedereen gelijke kansen te bieden. Daarnaast dient de onderneming ernaar te streven om de kosten voor aandeelhouders om relevante informatie te vergaren zo laag mogelijk te houden. Hoe lager de kosten voor de aandeelhouders, hoe meer men geneigd is om daadwerkelijk controle uit te oefenen.

De rechten van aandeelhouders
Uitgangspunt 3
Iedere aandeelhouder heeft het recht om op een gemakkelijke en goedkope manier te stemmen over alle belangrijke onderwerpen.
Onder belangrijke onderwerpen worden o.a. verstaan de beloningspakketten van directieleden en commissarissen, de periodieke (her)benoeming van commissarissen, beschermingsconstructies, het strategisch plan voor de lange termijn van de onderneming, het aangaan van fusies, het doen van overnames of een overnamebod door derden, hetzij vriendelijk of vijandig.

Gemakkelijk en goedkoop stemmen, verlaagt de directe kosten die verbonden zijn aan het uitoefenen van stemrecht. Een onderneming maakt het stemmen makkelijker door stemming bij volmacht (proxy voting) toe te staan op de jaarvergadering. Door proxy voting is de combinatie van verschillende kleine beleggers in feite een substituut voor grote aandeelhouders. Verder kan een onderneming het stemmen goedkoper maken door elektronische stemming toe te staan. Het is een belangrijk instrument om de kosten voor controle, die gerelateerd zijn aan de daadwerkelijke uitoefening van stemrecht, te verlagen.

Uitgangspunt 4
Ieder aandeel vertegenwoordigt een stemrecht dat proportioneel is aan het economische aandeel.

Stemrechten die proportioneel gelijk zijn aan het economische aandeel worden ook aangeduid met de slogan: ’Eén stem voor ieder aandeel’. Dit is het belangrijkste instrument voor aandeelhouders om hun rechten met betrekking tot hun vermogen uit te oefenen. Dit uitgangspunt houdt in dat iedere aandeelhouder over stemrecht beschikt dat proportioneel gelijk is aan zijn economische aandeel. De uitgifte van aandelen met een kleiner (of groter) stemrecht dan het economische aandeel van aandeelhouders is onacceptabel. Dit geldt bijvoorbeeld voor meervoudige aandelenklassen en preferente aandelen.

Het uitgangspunt van proportioneel stemrecht verbiedt ook het gebruik van beschermingsconstructies. Zelfs wanneer de onderneming te kampen krijgt met financiële problemen en de beurskoers scherp daalt door herhaaldelijke blunders, kan een buitenstaander de macht niet overnemen en de zittende bestuursleden naar huis sturen.In het geval van bijvoorbeeld een ’poison pill’ kan het bestuur een zeer groot aantal aandelen (met stemrecht) uitgeven aan bevriende partijen, onder de beurskoers. Aandeelhouders die een zo hoog mogelijk rendement willen behalen, zullen eerder geneigd zijn om hun aandelen aan een vijandige bieder te verkopen tegen een mooie premie, omdat zij verwatering van hun aandeel door aandelenuitgifte aan een niet-gerelateerde partij willen voorkomen.

Directieleden en commissarissen
Uitgangspunt 5
De beloningspakketten van directieleden en commissarissen zijn in lijn met de aandeelhoudersbelangen, berekend op basis van de financiële prestatie op lange termijn van de onderneming.

De beloningspakketten van alle directieleden en commissarissen dienen zodanig te zijn samengesteld dat de belangen van de directieleden en commissarissen aansluiten op de belangen van de aandeelhouders. Een goed beloningspakket zal de directie stimuleren om in het belang van de aandeelhouders te handelen. Een grondige analyse van het beloningspakket moet laten zien in hoeverre de belangen van de directie in lijn zijn met aandeelhoudersbelangen. Het beloningspakket kan worden aangevuld met een optieregeling, maar aangezien opties eenzijdige risicokenmerken hebben, is dit geen ideale oplossing, daar het directieleden aanmoedigt om extra risico’s te nemen. Door de beloning van de directie te verbinden aan de operationele, financiële resultaten van de onderneming over een aantal jaren, worden de belangen goed met elkaar op één lijn gebracht.

Uitgangspunt 6
De commissarissen vertegenwoordigen de aandeelhouders en treden op in hun belang.

Een commissaris is een speciaal soort manager die wordt ’ingehuurd’ door de aandeelhouders om toezicht voor hen te houden. Er zijn verschillende manieren om de raad van commissarissen als een echt onafhankelijk toezichthoudend orgaan te laten functioneren. De belangrijkste zijn:
1. De CEO is niet de voorzitter van de raad van commissarissen;
2. Commissarissen zijn in de meerderheid in een one-tiersysteem;
3. Commissarissen hebben periodiek overleg zonder de directieleden.

Externe factoren
Uitgangspunt 7
Het tonen en stimuleren van goed ’corporate citizenship’.

Goed corporate citizenship kan worden bereikt door ervoor te zorgen dat de statuten van de onderneming in lijn blijven met de ’best practices’ van het land waarin de onderneming actief is. Een onderdeel van de statuten van een onderneming zou kunnen zijn dat deze statuten om de 5 of 10 jaar worden herschreven. Dit is met name van belang wanneer men bedenkt dat een dynamisch en flexibel systeem een grotere overlevingskans heeft dan een star en inflexibel systeem.

Goed corporate citizenship zou moeten leiden tot een gunstig nationaal sentiment ten opzichte van de rechten van aandeelhouders. Een onderneming dient zich niet alleen te houden aan de ’best practices’, zij dient er ook voor te zorgen dat deze aan kracht winnen door ze openlijk toe te passen. Op deze manier stelt de onderneming een voorbeeld voor andere ondernemingen, politici, rechters en medewerkers.
Over Robeco
Robeco biedt producten en diensten aan op het gebied van discretionair vermogensbeheer en heeft een compleet aanbod van beleggingsfondsen voor een groot aantal institutionele en particuliere cliënten wereldwijd. Het productaanbod van Robeco omvat vastrentende en aandelenbeleggingen, evenals gemengde portefeuilles, geldmarktfondsen en alternatieve beleggingen.
De fondsen voor de particuliere markt worden zowel direct door Robeco als door andere financiële instellingen verspreid. Een aantal beleggingsfondsen, inclusief het vlaggenschip Robeco N.V., is genoteerd aan grote Europese aandelenbeurzen zoals die van Amsterdam, Parijs, Frankfurt en Londen.

Robeco bedient haar klanten niet alleen vanuit haar hoofdkantoor in Rotterdam, maar heeft in Europa ook kantoren in België, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland, Duitsland en Spanje. In de Verenigde Staten heeft Robeco kantoren in New York, Chicago en San Francisco (Weiss, Peck & Greer), Boston (Boston Partners), White Plains (Sage Capital Management) en Toledo (Harbor Capital Advisors).

Robeco is het volledig zelfstandig opererende centrum voor vermogensbeheer binnen de Rabobank Groep. De combinatie van de hoogste kredietwaardigheidsbeoordeling volgens de belangrijkste internationale rating agencies en de hoogste ’Sustainability Cluster Score’ binnen de bancaire sector geeft aan dat de Rabobank haar beleggers, leden, klanten en werknemers sinds lange tijd grote toegevoegde waarde levert.

Share Button