Triodos Bank vindt nieuwe presentatievorm Eerlijke Bankwijzer ongeloofwaardig

De nieuwe presentatievorm van eerder gepubliceerde onderzoeksresultaten van de Eerlijke Bankwijzer (EB) geeft een onjuist beeld van de werkelijkheid en gaat daarmee volledig voorbij aan de oorspronkelijke goede bedoelingen van de wijzer. Door de scores die banken behalen op 20 door EB vastgestelde duurzaamheidthema’s vanaf nu domweg bij elkaar op te tellen en als een totaalscore te presenteren, geeft de wijzer een sterk vertekend beeld. Dit geldt en gold overigens ook voor de onderzoeksmethode als zodanig, die alleen kijkt naar papieren beleid – en niet naar het feitelijk handelen van banken. Daardoor worden consumenten op het verkeerde been gezet.

Ontoereikend beeld

De huidige totaalscore geeft hoe dan ook een volstrekt ontoereikend beeld van de plaats die Triodos Bank in het Nederlandse bankenlandschap inneemt. Zo zouden wij volgens EB bijvoorbeeld slecht scoren op het thema ‘Belasting en corruptie’, terwijl wij in een door hen zelf uitgevoerd praktijkonderzoek dat niet is meegenomen in de totaalscore juist goed scoren. Iets vergelijkbaars speelt bij de thema’s ‘Financiële sector’ en ‘Woningbouw en vastgoed’: wij hebben geen specifieke criteria voor de financiële sector, omdat deze als geheel al valt onder onze zeer uitvoerig beschreven criteria voor andere beursgenoteerde bedrijven. En wij zijn de enige bank in Nederland met een duurzaam vastgoedfonds en een hypotheek voor duurzame woningen, waarbij de hypotheekrente is gekoppeld aan het energielabel. Daarmee geven wij een effectieve impuls aan woningeigenaren om hun woning daadwerkelijk te verduurzamen. De praktijk van Triodos Bank gaat op een aantal punten veel verder dan wat EB meet om de mate van duurzaamheid vast te stellen – en het is op zijn minst vreemd dat zij hieraan geen aandacht besteedt.

Inzicht in keuzes van banken

Bewust omgaan met geld, openheid en transparantie over ons beleid en keuzes waren het uitgangspunt bij de oprichting van Triodos Bank, vijfendertig jaar geleden – en zijn dat nog steeds. Wij hebben de komst van de Eerlijke Bankwijzer dan ook van harte toegejuicht, omdat zij een waardevol hulpmiddel voor consumenten zou kunnen worden om inzicht te krijgen in de keuzes die banken maken. Maar in de praktijk blijkt dit niet waargemaakt te worden.

Onderzoek naar de praktijk

Belangrijk punt van kritiek waarover wij al jaren met EB in gesprek zijn, is dat de wijzer alleen kijkt naar door banken zelf op papier gezette beleidsstukken en uitsluitingscriteria (waarmee zij bovendien onbedoeld stimuleert deze met het oog op een betere score alsnog op papier te zetten). De wijzer gaat echter geheel voorbij aan onderzoek naar de intrinsieke drijfveren en de concrete keuzes die banken in de praktijk maken. Daardoor geeft zij een vertekend beeld van de werkelijkheid. In onze optiek zou de geloofwaardigheid en informatieve waarde van de wijzer sterk toenemen als ook en juist daaraan aandacht wordt besteed. Wij zullen dit nogmaals aan de orde stellen.

Share Button