Beheerd vermogen NN (L) Green Bond bedraagt meer dan 1 miljard euro, een jaarlijkse besparing van 547.505 ton CO2

De snelle groei van de markt voor groene obligaties heeft ook geleid tot een snelgroeiende positieve ecologische impact en aanzienlijke CO2-besparingen in het bijzonder. Dit wordt geïllustreerd door de ontwikkeling van het NN (L) Green Bond fonds dat in juli 2019, slechts drie jaar na de lancering in 2016, de mijlpaal van 1 miljard euro aan beheerd vermogen heeft overschreden. Door de huidige omvang van 1,03 miljard euro weet het fonds momenteel 547.505 ton CO2 per jaar te besparen.

De CO2-uitstoot van 534 ton die per geïnvesteerde miljoen euro door het fonds is bespaard, is gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van 214 personenauto’s. Voor de portefeuille als geheel is de toegevoegde hernieuwbare energiecapaciteit gelijk aan 113 windturbines (per eind juli 2019). Het fonds beheert ook meer dan 1 miljard euro aan vermogen waarmee het totaal (inclusief mandaten) per eind juli 2019 1,5 miljard euro bedroeg.

Het NN (L) Green Bond fonds hanteert een strategie die gericht is op impactbeleggen: er wordt alleen geïnvesteerd in obligaties die een aantrekkelijk financieel rendement combineren met een duidelijke en meetbare positieve impact op het milieu. Naast de impact op het milieu dankzij de CO2-besparing, heeft de strategie sinds de introductie ook in financieel opzicht ieder kalenderjaar uitstekende resultaten geboekt. De strategie heeft sinds de oprichting een jaarlijkse outperformance van 0,63% behaald (voor aftrek van vergoedingen) ten opzichte van de benchmark  (4,25% voor ons Green Bond fonds, tegenover 3,62% voor de benchmark per eind juli 2019). Daarnaast staat het fonds in de top van de referentiegroep van vergelijkbare fondsen.

Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds bij NN Investment Partners licht toe: “Sinds de oprichting van het fonds in 2016 richten wij ons op ‘donkergroene’ obligaties, die naar onze mening de primaire keuze zijn voor beleggers die duurzaamheid in vastrentende waarden vooropstellen. Allocatie aan deze beleggingscategorie stelt beleggers in staat om de CO2-voetafdruk van hun vastrentende portefeuilles te verkleinen en biedt bescherming tegen klimaatrisico’s zonder dat dit ten koste gaat van liquiditeit en rendement. Daarnaast zien wij dat deze obligaties een beter ondernemingsbestuur en een grotere transparantie bieden door een hogere mate van betrokkenheid bij emittenten en strengere rapportage-eisen.”

De ‘donkergroene’ beleggingsaanpak van NN IP zorgt ervoor dat beleggingen echt groen zijn. Het groene obligatieteam van NN IP zoekt projecten die een meetbare positieve bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s), met name klimaatadaptatie en het beperken van klimaatverandering. NN IP zet zich er ook voor in om beleggingsmogelijkheden uit te sluiten die in strijd zijn met onze duurzaamheidsdoelstellingen. Zo belegt NN IP bijvoorbeeld niet in groene obligaties waarmee projecten op het gebied van fossiele brandstoffen worden gefinancierd. NN IP beoordeelt daarnaast zowel de obligatie als de emittent, want engagement en dialoog met de emittent zijn cruciaal voor de algehele beoordeling. Daarnaast ontmoet NN IP elke emittent in de portefeuille en combineert zij dit met betrokkenheid zodat kan worden beoordeeld hoe de groene obligatie past in de strategie van de onderneming en hoe projecten zich ontwikkelen.

De groei van het fonds werd ondersteund door een verbeterde liquiditeit op de markt voor groene obligaties, die werd gestimuleerd door emittenten die in de eerste helft van 2019 bijna evenveel  obligaties hebben verkocht als in heel 2018. Dit bracht de wereldwijde markt voor groene obligaties op 440 miljard euro, een stijging ten opzichte van 335 miljard euro een jaar geleden. De recordactiviteit werd gekenmerkt door een aanzienlijke uitgifte van ondernemingen en overheden. Ook het aantal reguliere emittenten van groene obligaties neemt toe, waardoor een stabiel aanbod van groene effecten ontstaat en de handelsactiviteit op de secundaire markt verbetert.

Het groeiende aantal emittenten op de markt voor groene obligaties, zowel in geografisch als sectoraal opzicht, heeft bijgedragen aan de manifestatie van deze beleggingscategorie als een rendabele keuze voor obligatiebeleggers die een positieve impact willen maken. NN IP verwacht dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten en zelfs zal versnellen naarmate de wereld waarin we leven steeds meer verbonden raakt en beleggers zich meer bewust worden van de potentiële impact van hun keuzes.

NN (L) Green Bond is een subfonds van NN (L) Sicav, gevestigd te Luxemburg. NN (L) Sicav beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Aandelenklassen van het subfonds zijn geregistreerd in Luxemburg, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, België, Frankrijk, het VK, Oostenrijk, Italië, Zwitserland, Spanje, Duitsland, Chili, Singapore en Nederland.

¹Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index

Share Button