Goed begin voor convenant verzekeringssector over verantwoord beleggen

De verzekeringssector, maatschappelijke organisaties, vakbeweging en overheid hebben tijdens het eerste jaar van het IMVO Convenant Verzekeringssector een belangrijke basis gelegd om de afspraken uit het convenant in praktijk te brengen. Dat is de boodschap van de eerste jaarrapportage over het IMVO Convenant Verzekeringssector. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Het convenant is getekend op 5 juli 2018 door onder andere Zorgverzekeraars Nederland namens de zorgverzekeraars. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale keten en zo problemen zoals mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed te voorkomen en aan te pakken met betrekking tot het beleggingsbeleid van (zorg)verzekeraars .

Een onafhankelijke monitoringscommissie heeft onderzocht hoe de verschillende partijen in 2018, sinds de ondertekening, zijn omgegaan met de afspraken in het convenant. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale organisaties en VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten.

Opstellen duurzaam beleggingsbeleid

De commissie beveelt aan zo snel mogelijk het Environmental, Social and Governance (ESG)-due dilligence te integreren in het beleggingsbeleid van verzekeraars. Dit houdt in dat verzekeraars in hun beleggingsbeslissingen niet alleen financiële prestaties meewegen maar ook kijken naar bijvoorbeeld CO2-uitstoot (environment), arbeidsomstandigheden (social) en belastingbeleid (governance). Het opstellen van een duurzaam beleggingsbeleid vormt de basis van verdere afspraken uit het convenant. Het stelt verzekeraars beter in staat om risico’s en de eventuele negatieve impact van beleggingen op mens, dier en milieu tijdig te signaleren en te adresseren. De monitoringscommissie vraagt verzekeraars er daarom serieus werk van te maken.

Bekijk de Jaarrapportage

Share Button