IMVO en de SFDR

In onze eerdere artikelen gingen we in op duurzaamheidsregelgeving gericht op fondsbeheerders, beleggingsondernemingen en pensioenfondsen. Maar ook verzekeraars moeten aan de nodige vereisten voldoen, zowel vanuit regelgeving als vanuit vrijwillig aangegane convenanten.

IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het convenant is ondertekend door het Verbond van Verzekeraars, non-gouvernementele organisaties, vakbonden en de overheid. Het geldt voor alle leden van het Verbond van Verzekeraars en van Zorgverzekeraars Nederland. Het doel van het convenant is om meer inzicht te verkrijgen in de internationale keten en zo problemen als mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed te helpen voorkomen en aan te pakken.

De implementatie van het IMVO-convenant zorgt in de verzekeringssector voor de nodige ESG-uitdagingen. Dit laat ik hieronder aan de hand van een voorbeeld zien.

Reikwijdte IMVO

Het IMVO bestaat uit 10 onderwerpen en stelt onder meer eisen aan het ESG-beleid, ESG due diligence, transparantie en rapportage. Het IMVO stelt eisen aan de beleggingen voor eigen rekening en risico van de verzekeraar, de “eigen beleggingen” van de verzekeraar.

Alle onderwerpen vallen uiteen in subonderdelen, sub-subonderdelen en soms zelfs sub-sub subonderdelen. Al met al zal een verzekeraar aan meer dan 50 bepalingen moeten voldoen. Een flink aantal dus.

Wilt u als verzekeraar compliant zijn met het IMVO, dan zult u ook moeten kunnen aantonen dat u voldoet aan:

  • OESO richtlijnen
  • UNGP principes
  • UN Global Compact Principes
  • UNPRI

Dat staat namelijk in één van die 50 bepalingen.

Tot slot, heeft het IMVO een aantal thema’s vastgesteld, die in het ESG-beleid van de verzekeraar dienen terug te komen:

  • controversiële wapens en wapenhandel met hoog- risico landen;
  • dierenwelzijn;
  • kinderrechten;
  • klimaatverandering en energietransitie;

Een addertje onder het gras?

Zoals hiervoor aangegeven ziet het IMVO in principe op eigen-beleggingen van de verzekeraar. Maar als u alle bepalingen goed leest vindt u een aantal uitzonderingen, verstopt in één van de vele subonderdelen. In een subbepaling staat dat de verzekeraar – ten aanzien van het vermogen dat door de verzekeraar voor rekening en risico van polishouders wordt beheerd – een adequaat ESG-beleid moet voeren.

Of hiermee alle verplichtingen uit het IMVO ook van toepassing worden op het vermogen dat door de verzekeraar voor rekening en risico van polishouders wordt belegd, de zogenaamde “niet eigen beleggingen”, dat wordt in het convenant niet duidelijk gemaakt. Maar het is goed denkbaar dat de eisen die het IMVO stelt aan het ESG-beleid zowel op de eigen beleggingen als de niet eigen beleggingen van toepassing zijn

Waarom dat een probleem kan zijn voor de verzekeraar, daar komen we zo op terug. Eerst nemen we u mee in ESG-wetgeving die ook op de verzekeraar van toepassing is.

ESG-wetgeving en verzekeraars

SFDR

Zoals jullie allen (misschien tot vervelens toe) bekend is, is in 2021 de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) in werking getreden.

Wat niet iedereen weet, is dat de SFDR ook van toepassing is op verzekeraars die een beleggingsproduct aanbieden/adviseren. Hieronder vallen dus ook de beleggingen die we net onder het IMVO als niet eigen beleggingen hebben aangeduid.

Duurzaamheidsvoorkeuren en product governance

Daarnaast zal op 2 augustus 2022 de gewijzigde Gedelegeerde verordening 2021/1257 in werking treden. Verzekeraars die verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten aanbieden zullen dan – net zoals onder MIFID – de duurzaamheidsvoorkeuren van een klant moeten gaan uitvragen. Ook stelt deze verordening eisen aan product governance en duurzaamheid.

In dit artikel blijft deze verordening nagenoeg buiten beschouwing. Toch toont het aan dat ook de verzekeringssector veel implementatie slagkracht nodig heeft op het gebied van ESG, en dan heb ik het nog niet eens over de wijzigingen Solvency II en duurzaamheid die ook binnenkort in werking treden.

Twee heren dienen

Het probleem hierbij, is dat de verzekeraar voor de niet eigen beleggingen twee heren moet dienen. Meer weten over dit dilemma én de voorgestelde oplossing? Lees dan verder over  ‘IMVO en de SFDR‘ op de website van Charco & Dique.

Klaske Beyer, Consultant bij Charco & Dique

 

Share Button