IMVO-convenant Verzekeringssector deelt themakaders verantwoord ondernemen

De verzekeraars, overheid, NGO’s en vakbonden, verenigt in het IMVO-convenant Verzekeringssector, hebben vijf raamwerken ontwikkeld voor thema’s rond milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur. In deze themakaders zijn relevante internationale wet- en regelgeving, tips en andere ondersteuning bijeen gebracht die een verzekeraar kan hanteren bij het beleggen in risicovolle sectoren. De kaders zijn voor iedereen te raadplegen via de SER-website.

Het convenant en de nu gepubliceerde themakaders, benadrukken de inzet van verzekeraars om internationaal maatschappelijk verantwoord te beleggen en een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld”, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. “De kaders kunnen ook behulpzaam zijn voor bedrijven buiten de verzekeringsbranche die ook een beleggingsbeleid voeren, dus doe er vooral je voordeel mee.”

Volgens Oxfam Novib hebben verzekeraars via hun beleggingen in bedrijven een belangrijke rol in het voorkomen en terugdringen van mensenrechtenschendingen, schade aan het milieu en dierenleed. “Het gezamenlijk ontwikkelen van handvatten voor gedegen thematisch beleid is een mooie stap die verzekeraars in staat stelt concreet de risico’s voor mens, dier en klimaat aan te pakken,” benadrukt algemeen directeur, Michael Servaes, van Oxfam Novib.

“Partijen zoeken met dit convenant gezamenlijk naar mogelijkheden om verbeteringen op thema’s, zoals landrechten en kinderrechten, te realiseren,” vertelt Hanneke Schuiling, Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen bij Ministerie van Buitenlandse Zaken. “Met de publicatie van de themakaders geven partijen invulling aan de convenantafspraken en kunnen verzekeraars hun IMVO-beleid in lijn met de afspraken over due diligence, zoals vervat in de OESO-richtlijnen en de UNGP’s, versterken.

De themakaders staan op de Publicatiepagina van het convenant:

– controversiële wapens en wapenhandel met hoog-risico landen

– dierenwelzijn

– kinderrechten

– klimaatverandering en Energietransitie

– landrechten.

Geleerde lessen

Daarnaast is in het convenant aan de hand van actuele casussen in risicosectoren met elkaar van gedachten gewisseld om het beleggingsbeleid te verbeteren en de samenwerking op te zoeken. Tijdens deze sessies was er veel ruimte en bereidheid om van elkaar te leren en zo een positieve bijdrage te leveren op belangrijke thema’s als milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur, maar ook hoe schendingen op deze thema’s tegen te gaan. De belangrijkste geleerde lessen zijn:

  1. Baseer het IMVO-beleggingsbeleid op eigen bedrijfsprincipes en -waarden en combineer dit met internationale richtlijnen en wetgeving.
  2. Start het IMVO-beleggingsbeleid en bouw dit vervolgens uit.
  3. Een bedrijf met negatieve impact op mens, dier en/of milieu kent een hoger financieel risico en is daardoor geen verstandige langetermijninvestering.
  4. Leer als NGO’s, overheid en verzekeraars van elkaar.
  5. Engagement is effectiever bij samenwerking met andere verzekeraars en/ofandere beleggers en NGO’s.

Van de conclusies is een toegankelijk document, gemaakt waarin ook specifiek wordt ingegaan op de sectoren mijnbouw, palmolie, vleesindustrie en wapenhandel.

Share Button