Veranderingen subsidies verduurzamen woning 2021

Bron
Pricewise

In 2020 steeg het aantal hypotheekaanvragen voor verbouwingen en verduurzaming aanzienlijk; meer dan een half miljoen huizenbezitters vroegen hiervoor een tweede hypotheek aan. Het Nationaal Warmtefonds zag het afgelopen jaar een toename in aanvragen van de Energiebespaarlening, een tegemoetkoming vanuit de overheid om verduurzamen betaalbaarder te maken. De overheid stelt naast de Energiebespaarlening meerdere financiële regelingen en subsidies beschikbaar waarmee het verduurzamen van woningen voor particulieren en VvE’s aantrekkelijker wordt. Elk jaar verandert er wel iets aan deze landelijke regelingen. Pricewise zet op rij wat er in 2021 voor de consument verandert en hoeveel subsidie er nog over is. 

Leningen en subsidies vanuit de overheid in 2021

Het besparen op energie in huishoudens zorgt voor een win-winsituatie: bewoners besparen jaarlijks honderden euro’s op energie en landelijk komen we steeds meer in de buurt van het behalen van de eerste pijler uit het klimaatakkoord: energiebesparing. De overheid stelt in 2021 de volgende subsidies en leningen beschikbaar voor particuliere woningeigenaren, VvE’s en verhuurders:

– Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

– Subsidie energiebesparing eigen huis voor VvE’s (SEEH)
– Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
– Energiebespaarlening via Nationaal Warmtefonds

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): uitgebreid met isolatie en aansluiting warmtenet 
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt vanuit de overheid beschikbaar gesteld om huizen op een duurzame manier te verwarmen en het gasverbruik te verminderen. Woningeigenaren kunnen met deze regeling subsidie aanvragen voor warmtepompen en zonneboilers. De ISDE loopt tot 2030.

Wijzigingen 2021 ISDE: Per 2021 is de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor particulieren opgegaan in de ISDE, waardoor aansluiting op het warmtenet (ook wel stadswarmte) en het treffen van een aantal isolatiemaatregelen nu binnen de ISDE vallen. Regel binnen de SEEH was dat er minimaal twee isolatiemaatregelen werden getroffen. Binnen de ISDE geldt deze regel nog steeds, maar een tweede maatregel mag ook het aansluiten op het warmtenet of het installeren van een warmtepomp of zonneboiler zijn. Ook is de ISDE tijdelijk, tot en met 31 december 2023, uitgebreid met subsidie voor zakelijke installatie voor kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windturbines.

Status subsidie ISDE: In 2020 bedroeg de particuliere en zakelijke subsidie in totaal € 100.000.000,-. Er werden bijna 35.000 aanvragen ingediend met een geschatte subsidiewaarde van totaal € 70.200.000,-. In 2021 is er in totaal € 164.000.000,- beschikbaar voor woningeigenaren en zakelijke gebruikers, waarvan € 124.000.000,- voor particulieren.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) alleen nog voor VvE’s
Isolatie aan de woning draagt bij aan een energie- en daarmee CO2-besparing. De overheid financiert daarom graag in aan het realiseren van een beter geïsoleerd huis en stelt hiervoor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) beschikbaar.

Wijzigingen 2021 SEEH: De SEEH bestond tot eind 2020 voor particulieren én VvE’s voor het subsidiëren van isolatiemaatregelen. Met ingang van 2021 geldt de SEEH alleen nog voor VvE’s en is de SEEH voor eigenaren én bewoners opgegaan in de ISDE. Voor VvE’s loopt de SEEH nog door tot en met 31 december 2022.

Van 1 juni tot en met 31 december 2020 was de SEEH voor particulieren en VvE’s tijdelijk verhoogd als tegemoetkoming vanwege de onzekere coronatijd. VvE’s konden 30% in plaats van 20% aan isolatiekosten terugkrijgen en particulieren kwamen in aanmerking voor een hoger subsidiebedrag. Met ingang van 1 januari 2021 gelden de gebruikelijke tarieven van vóór 1 juni 2020 weer.

Per 1 september 2020 komen ook huurwoningen van VvE’s met koop- en huurwoningen in aanmerkingen voor het aanvragenen van de SEEH. VvE’s in Friesland krijgen een aanvullende subsidie van een derde van de RVO-subsidie bij het verduurzamen van hun gebouw. Zo wil de provincie VvE’s stimuleren minimaal twee isolerende maatregelen te treffen. De provincie stelt 2.950.000,- beschikbaar tot en met 31 december 2022 voor aanvragen van 1 juni 2020 zolang er budget is.

Status subsidie SEEH: De SEEH voor VvE’s heeft een totaalbudget van € 12.000.000,- voor energiebesparende maatregelen waarvan nog iets meer dan € 4.600.000,- over was op 1 december 2020. Ook is er € 2.000.000,- voor energieadvies, procesbegeleiding en een meerjarenonderhoudsplan, daarvan was in december nog iets meer dan € 1.300.000,- over.

Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
Met de Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) wil de overheid 100.000 verhuurders stimuleren om zich aan te sluiten op het warmtenet en zich af te sluiten van aardgas. Het aansluiten van sociale en particuliere huurwoningen op het warmtenet kost de verhuurder veel geld. Een groot deel van de subsidie is bedoeld voor de kosten voor de aansluiting op het warmtenet en om de woningen geheel aardgasvrij te maken. De subsidie is maximaal € 5.000,- per huurwoning. Verhuurders kunnen de SAH aanvragen van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2023. Er zijn geen wijzigingen.

Status subsidie SAH: In totaal is er voor voor aanvragen tussen begin 2020 en eind 2023 € 194.300.000,- beschikbaar aan subsidie. Op 1 januari 2021 waren er 92 subsidies verstrekt, goed voor in totaal zo’n € 58.000.000,-. Er is nog € 126.000.000,- beschikbaar.

Energiebespaarlening via het Nationaal Warmtefonds
Sinds 22 juli 2020 is het Nationaal Energiebespaarfonds verdergegaan onder de naam Nationaal Warmtefonds. Al in februari 2020 werd het Warmtefonds onderdeel van het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). De financieringsmogelijkheden werden vanaf dat moment uitgebreid. Zo ging de looptijd van de lening voor particuliere woningeigenaren van opties voor zeven, tien en vijftien jaar naar twintig jaar. Voor reguliere VvE’s stond die looptijd op tien en vijftien jaar, waar ook de twintig aan is toegevoegd. En dertig jaar bij vergaande verduurzamingsmaatregelen. De looptijd is afhankelijk van het leenbedrag. In 2021 wordt de Energiebespaarhypotheek geïntroduceerd; deze is vooralsnog alleen beschikbaar voor woningen in de proeftuinwijk binnen het Programma Aardgasvrije Wijken. Gemeenten met zo’n wijkaanpak kunnen zich hiervoor aanmelden.

Regionale leningen en subsidies
Wanneer er geen landelijke subsidie of lening beschikbaar is, zijn er soms regionale of gemeentelijke regelingen om een beroep op te doen. Zo biedt een groot deel van de gemeenten een Duurzaamheidslening of een Stimuleringslening aan en ook provincies hebben toereikende financiële middelen beschikbaar Alle energiebesparende subsidies hebben, net zoals de leningen en subsidies van de Rijksoverheid, gunstige voorwaarden.

Share Button