AFM onderzoek naar duurzaamheidsinformatie in fondsprospectussen

Bron
AFM

Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en van instellingen voor collectieve beleggingen moeten binnenkort de AFM informatie aanleveren over hoe duurzaamheidsinformatie in hun prospectussen is opgenomen. Aanleiding hiervoor is de inwerkingtreding van de Europese verordening voor informatie over duurzaamheid, ook wel de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De AFM zal de beheerders hiervoor een verzoek sturen.

Inzicht in duurzaamheid

De SFDR, de verordening duurzaamheidsinformatie, treedt per 10 maart in werking. Deze verordening is van toepassing op verschillende sectoren waaronder verzekeraars, pensioenfondsen, banken en asset managers (beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen). Zij zullen op basis van de nieuwe vereisten (meer) informatie beschikbaar moeten stellen over hoe zij zelf in hun bedrijfsvoering omgaan met duurzaamheidsrisico’s en hoe zij eventueel rekening houden met ongunstige effecten op duurzaamheid. Als zij duurzame producten aanbieden moet informatie over de duurzame kenmerken dan wel duurzame doelstellingen van deze producten beschikbaar zijn.

Duurzaamheid in prospectussen

De inwerkingtreding van deze verordening heeft voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s) en beheerders van instellingen voor collectieve beleggingen (icbe’s) onder andere tot gevolg dat zij (aanvullende) informatie over duurzaamheid in de prospectussen van de door hen beheerde (sub)fondsen moeten opnemen. Als deze informatie nog niet in het prospectus staat, dienen beheerders deze informatie toe te voegen. Deze informatie geeft beleggers meer inzicht in de bijdrage die het product levert op het vlak van duurzaamheid en maakt het mogelijk om producten onderling beter te vergelijken op dit vlak.

Voor 10 maart informatie aanleveren

De AFM hecht veel waarde aan deze informatie en zal daarom op korte termijn een onderzoek starten naar de duurzaamheidsinformatie in prospectussen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder alle Nederlandse beheerders (met uitzondering van beheerders die vallen onder het registratieregime).

Beheerders zullen op korte termijn een informatieverzoek ontvangen voor dit onderzoek, waarin zal worden gevraagd om het prospectus en de plek van de duurzaamheidsinformatie toe te sturen. Dit informatieverzoek is bedoeld voor zowel ‘duurzame’ als ‘niet-duurzame’ fondsen. Voor elk fonds dient er in ieder geval informatie in het prospectus te staan over de manier waarop er rekening wordt gehouden met duurzaamheidsrisico’s.

Beheerders dienen deze informatie uiterlijk 10 maart 2021 bij de AFM aan te leveren. Wanneer beheerders op basis van de SFDR-vereisten informatie in hun prospectus aanpassen dan wel toevoegen is hiervoor geen voorafgaande goedkeuring van de AFM nodig. Wel zal de AFM met haar onderzoek en op doorlopende basis toetsen of de vereisten worden nageleefd. Dit geldt zowel voor de informatie in het prospectus als de overige vereisten die voortkomen uit de SFDR.

Share Button