Triodos Bank vergroot positieve impact dankzij solide financiële resultaten

In 2021, een jaar dat wederom gekenmerkt werd door Covid-19, behaalde Triodos Bank een nettowinst van € 50,8 miljoen. Dat is € 23,6 miljoen hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De goede prestaties in 2021 werden ondersteund door een stijging van de totale baten met € 36,8 miljoen, en een € 24,4 miljoen lagere toevoeging aan de Expected Credit Losses (ECL) voorziening die gedeeltelijk de stijging met € 29,8 miljoen aan hogere bedrijfskosten compenseerden in vergelijking met het voorgaande jaar 2020.

  • Kredietactiviteiten blijven in het algemeen veerkrachtig, ondersteund door een hoge kredietkwaliteit en een geografisch goed gediversifieerde kredietportefeuille in heel Europa
  • Totaal beheerd vermogen steeg met € 3,9 miljard in de afgelopen 12 maanden tot € 24,2 miljard per eind december 2021 (december 2020: € 20,3 miljard)
  • Triodos Bank rapporteert een rendement op eigen vermogen van 4,1% (december 2020: 2,3%) en een cost/income ratio van 80% per eind december 2021 (december 2020: 80%)
  • Het aantal klanten steeg met 3% per jaareinde tot 747.413 (2020: 728.056)
  • De kapitaalratio’s van Triodos Bank blijven veerkrachtig met een CET-1-ratio van 17,5% en een TCR van 21,3% in 2021. Deze laatste ratio verbeterde dankzij het extra verkregen Tier-2-kapitaal van € 250 miljoen uit de eerste uitgifte van een groene obligatie in november 2021
  • In lijn met het dividendbeleid van de bank zal Triodos Bank tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van mei 2022 een dividendbedrag van € 1,80 per Certificaat van aandelen voorstellen

Jeroen Rijpkema, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Triodos Bank“Het is bemoedigend om te zien dat Triodos Bank in staat is geweest om de positieve impact verder te vergroten in een wereld die wordt geconfronteerd met grote uitdagingen. Dit onderstreept de noodzaak van een bank als de onze. De positieve impact die Triodos creëert, kan alleen worden bereikt dankzij onze solide financiële prestaties en via de nog steeds groeiende gemeenschap van klanten voor onze bank- en beleggingsdiensten. Het stelt ons in staat te blijven investeren in activiteiten die impact creëren en ons vermogen om positieve verandering te stimuleren veilig te stellen. In dat opzicht illustreert ons commitment om in 2035 klimaatneutraal te zijn eens te meer dat we als echte koploper verandering zullen blijven aanjagen. We boeken goede voortgang met de voorbereidingen voor de notering van onze certificaten van aandelen op een MTF. Dit zal te zijner tijd de verhandelbaarheid van certificaten herstellen en onze potentiële toegang tot kapitaal vergroten.”

Positieve impact

Triodos Bank wil zo snel als mogelijk, uiterlijk in 2035, ‘netto nul’ zijn. Dit programma heet #AsOneToZero. Onze ambitie is om de uitstoot van broeikasgassen van alle leningen en fondsen van Triodos Bank sterk te verminderen met behulp van zogenaamde ‘Science Based Targets’ (wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen). De resterende uitstoot wordt gecompenseerd of ‘ingerekend’ door fors te investeren in natuurprojecten die broeikasgassen uit de atmosfeer halen.

Triodos Bank en het Europees Investeringsfonds (EIF) hebben een garantieovereenkomst van € 200 miljoen getekend voor de creatieve en culturele sector. De garantieregeling wordt gedekt door de Garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sector van de Europese Unie (CCS GF), een initiatief dat wordt gesteund door het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI).

Dankzij deze garantiestelling die is verstrekt in het kader van het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI), heeft Triodos Bank tot eind 2021 € 87 miljoen aan 412 culturele en creatieve ondernemingen in Nederland, België, Frankrijk en Spanje kunnen financieren. Dat is meer dan het oorspronkelijke doel van € 65 miljoen.

Bankactiviteiten

De groei van de balans van Triodos Bank is uitsluitend gericht op activa met een duidelijke sociale, culturele of ecologische impact, ter ondersteuning van de netto nul-ambitie voor de portefeuille van kernactiva. In 2021 droegen de retail- en zakelijk activiteiten (inclusief Private Banking) voor 88% bij aan de totale nettowinst van de bank (2020: 76%).

In 2021 nam de kredietverlening aan duurzame bedrijven en projecten toe met 2% (2020: 3%), ondanks uitdagende wereldwijde economische omstandigheden als gevolg van aanhoudende ontwrichting van de economie door de COVID-19-pandemie. De hypothekenportefeuille voor woningen groeide met 32% (2020:  39%).

De verhouding tussen kredieten en toevertrouwde middelen bedraagt ultimo 2021 77% (2020: 78%).

De risicokosten blijven ruim onder het gemiddelde over de hele cyclus. Gunstigere macro-economische toekomstgerichte parameters resulteerden in een netto vrijval van de ECL-voorziening van € 0,5 miljoen in 2021. De netto toevoeging aan de ECL-voorziening op leningen vertegenwoordigt 0 bp van de gemiddelde leningenportefeuille (2020: 27 bp).

De operationele kosten stegen met € 29,8 miljoen tot € 275,2 miljoen in 2021 (2020: € 245,4 miljoen), mede door extra personeelskosten voor compliance en anti-witwas-verplichtingen en een toegenomen bijdrage aan het depositogarantiestelsel (DGS). Gecorrigeerd voor de extra compliance- en regelgevingskosten, ziet Triodos Bank een neerwaartse trend in de kosten als gevolg van het structurele kostenbesparingsprogramma en de grotere kostendiscipline die binnen de groep wordt toegepast. Hierdoor bleef de verhouding tussen bedrijfslasten en baten stabiel op 80% (2020: 80%).

Triodos Bank behaalde een nettowinst van € 50,8 miljoen, een stijging van 87% (2020: € 27,2 miljoen). Dit resultaat werd ondersteund door hogere baten, lagere toevoegingen aan voorzieningen en een gematigde kostengroei en werd gerealiseerd ondanks de aanhoudende margedruk op de toevertrouwde middelen. Triodos Bank behaalde in 2021 een positief rendement op het eigen vermogen van 4,1% (2020: 2,3%).

Triodos beleggingsfondsen

Triodos Investment Management behaalde een nettowinst van € 6,3 miljoen, goed voor 12% van de totale nettowinst van Triodos Bank, vergeleken met een nettowinst van € 6,5 miljoen (24% van de totale nettowinst van Triodos Bank) in 2020. In 2021 heeft Triodos Investment Management de monitoring van de beleggingen geïntensiveerd om eventuele verhoogde risico’s of volatiliteit als gevolg van de COVID-19-pandemie te beperken. De fondsen die direct investeren in duurzame projecten en bedrijven, zoals duurzame energieprojecten, biologische landbouw of microfinanciering, hebben in het afgelopen jaar stabiele resultaten gerealiseerd. De fondsen die beleggen in beursgenoteerde aandelen en obligaties profiteerden het afgelopen jaar van de recordhoogten op de aandelenbeurzen, wat resulteerde in een sterke instroom in de fondsen. Als gevolg van de mitigerende maatregelen en het aanhoudende vertrouwen onder haar investeerders, kon Triodos Investment Management een totale groei van het beheerd vermogen van 17% (2020: 10%) realiseren tot € 6,4 miljard. De netto instroom van middelen bedroeg 11%. De beleggingsfondsen namen in totaal 7% in waarde toe als gevolg van beursbewegingen in 2021. Details over de prestaties van de individuele fondsen zijn te vinden op: www.triodos-im.com.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Triodos Bank is in de afgelopen 12 maanden marginaal toegenomen met € 42 miljoen tot in totaal € 1,25 miljard per eind december 2021.

Eind 2021 bedroeg de Total Capital Ratio 21,3% (2020: 18,8%) en de Common Equity Tier-1 (CET-1) ratio 17,5% (2020: 18,7 %). In 2021 heeft Triodos Bank een achtergestelde groene obligatie uitgegeven voor een bedrag van € 250 miljoen. Deze uitgifte kwalificeert vanuit bankprudentieel oogpunt als Tier 2-kapitaal.

Op 5 januari 2021 is de handel in Certificaten van aandelen opgeschort. Dit besluit was ingegeven door het feit dat er onvoldoende uitzicht was op een stabiel evenwicht tussen in- en uitstroom van kapitaal uit certificaten binnen de door de toezichthouder goedgekeurde ‘market making buffer’ voor terugkoop door Triodos Bank. De beschikbare ruimte voor terugkoop is door prudentiële regelgeving beperkt tot 3% van het Tier 1-kernkapitaal van de bank. Op 21 december 2021 maakte Triodos Bank het besluit bekend om haar Certificaten van aandelen op een multilaterale handelsplatform (MTF) te gaan noteren. Door deze notering verwacht Triodos Bank verhandelbaarheid van de certificaten te kunnen bieden aan certificaathouders die willen handelen en de mogelijkheid te creëren om in de toekomst nieuwe investeerders aan te trekken en toegang tot kapitaal te houden. Het aantal certificaathouders bedroeg eind 2021 43.251 (2020: 43.614).

Triodos Bank in 2022

Binnen het bredere perspectief van onze kapitaalstrategie, is een belangrijk aandachtspunt voor Triodos Bank in het komende jaar de uitvoering van het besluit om de notering van de Certificaten van aandelen (“certificaten”) aan een MTF voor te bereiden en de impact die deze overgang heeft op onze certificaathouders zorgvuldig te managen.

Kijkend naar 2022 en daarna, verwacht Triodos Bank dat de inkomsten uit managementvergoedingen in de loop van de tijd zullen groeien, door zowel de activiteiten van Triodos Investment Management uit breiden als ook de bankactiviteiten waar vergoedingen voor worden gevraagd verder te laten groeien. Triodos Bank heeft de ambitie om haar bankbalans bescheiden te laten groeien en een stabiele de verhouding tussen leningen en toevertrouwde middelen te handhaven. De voortdurende focus van de bank op de ontwikkeling van zowel haar vermogensbeheer als bankactiviteiten zal de positieve impact die Triodos Bank creëert verder vergroten en bijdragen aan een redelijk financieel rendement met behoud van een over het algemeen bescheiden risicobereidheid.

Verder blijft er aandacht voor het verbeteren van de kostenefficiency om in 2025 een cost/income-doelstelling van maximaal 75% en een rendement op het eigen vermogen van 4-6% te realiseren. Samen zullen deze inspanningen naar verwachting leiden tot meer door Triodos-klanten gecreëerde positieve impact, het realiseren van winstgevende groei binnen een uitdagende renteomgeving en het waarborgen dat Triodos Bank kan blijven voldoen aan de wettelijke vereisten.

De geografische en sectorale diversificatie van de kredietportefeuille draagt bij aan een bescheiden vermogensrisicoprofiel en vermindert daardoor de volatiliteit van de winst. De economische ontwikkelingen zullen onzeker blijven, aangezien de economische effecten van de COVID-19-pandemie waarschijnlijk aanhouden en de effecten van de recente Russische invasie van Oekraïne nog onbekend zijn. De opbouw van de ECL-voorziening zou daarom verder kunnen toenemen gedurende het jaar 2022, in overeenstemming met de IFRS-vereisten.

De kapitaal- en liquiditeitspositie van Triodos Bank is in lijn met de interne doelratio’s en ruim boven de wettelijke minimumvereisten. In de tweede helft van het jaar verwacht Triodos Bank advies te krijgen van de toezichthouder over een mogelijke MREL-vereiste, die voortvloeit uit de implementatie van de richtlijnen voor kapitaalreserves die zijn vastgesteld door de Europese Bankautoriteit.

Oekraïne

De invasie van Oekraïne door Rusland eind februari 2022 brengt nieuwe onzekerheid met zich mee. Triodos Bank maakt zich grote zorgen over de aanval van Rusland op een soeverein Europees land en leeft innig mee met de mensen in Oekraïne.

De impact op de samenleving en financiële markten is op het moment van publicatie van het jaarverslag moeilijk te voorspellen. Triodos Bank heeft geen directe exposure in Rusland of Oekraïne. De fondsen van Investment Management hebben een totale exposure van € 21,3 miljoen in Oekraïne, inclusief een voorziening van € 3,0 miljoen. Er is geen investeringsexposure geïdentificeerd in Rusland.
De effecten op de samenleving en de financiële markten zullen naar verwachting de beheervergoedingen en de verwachte kredietverliezen beïnvloeden. De impact van de oorlog in Oekraïne op onze activiteiten en ons vermogen om onze ambities voor dit jaar te realiseren, is in dit stadium moeilijk te voorspellen. Bij het inspelen op recente ontwikkelingen zal het vervullen van de missie van de bank met behoud van een gezond risico- en rendementsniveau van cruciaal belang blijven.

Dividend

Gelet op het behaalde nettoresultaat over het jaar 2021, de opgeschorte handel in Certificaten van aandelen Triodos Bank, de ontwikkeling van externe marktomstandigheden en de onzekerheden veroorzaakt door de recente ontwikkelingen in Oekraïne, stelt Triodos Bank een dividend voor van € 1,80 per aandeel. Dit dividendvoorstel komt overeen met een pay-out ratio van 50%, wat in lijn is met het interne dividendbeleid van Triodos Bank en wordt gedreven door de prudente benadering van Triodos Bank. De resterende winst wordt toegevoegd aan de ingehouden winsten van de bank.

Share Button