ABN AMRO: ‘Sustainable Impact Fund introduceert de ‘True Value’ van zijn investeringen’

Bron
ABN AMRO

Het ABN AMRO Sustainable Impact Fund presenteert in samenwerking met het Impact Institute voor het eerst de impactresultaten van het fonds in euro’s op basis van de feitelijke kosten en opbrengsten voor klimaat, mens en planeet. De benadering gebruikt dezelfde principes als True Pricing, en verschaft het fonds en de ondernemingen waarin het investeert een nauwkeuriger inzicht in hoe zij bijdragen aan de duurzame transitie en waar de belangrijkste positieve en negatieve impact plaatsvindt, in de bedrijfsprocessen of de hele waardeketen van een product.

Het impact fonds van ABN AMRO, met Euro 500mln investeerbaar kapitaal één van de grootste particuliere impact fondsen in Nederland, introduceert daarmee deze kijk op het meten van impact als instrument voor investeerders en draagt zo bij aan een verdere professionalisering van impact investeren. Net zoals bij een True Price van producten, worden met de gehanteerde methode naast de financiële kosten en baten van een onderneming, ook de kosten en opbrengsten meegenomen voor klimaat, mens en planeet, in het productieproces, de waardeketen of het bredere ecosysteem. De resultaten luiden in Euro’s. Dat verhoogt de vergelijkbaarheid van resultaten tussen ondernemingen en tussen uiteenlopende impact-gebieden zoals vermeden CO2, beperking van afval of vermindering van kinderarbeid. Bovendien drukken de Euro-resultaten de werkelijke onderliggende waarde uit, zoals het effect van eerlijker betaling van koffieboeren op hun bedrijfsvoering, of op verbeterde toegang tot zorg of onderwijs voor hun kinderen.

Maarten Blomme, managing director van ABN AMRO Corporate Investments zegt hierover: “Voor ons als investeerder is het belangrijk dat we met deze inzichten onze ondernemers in staat stellen hun bedrijfsvoering beter te kunnen sturen op duurzaamheidsdoelen door zichtbaar te maken waar de knelpunten zitten. Dit is een mooie eerste stap en geeft al goede inzichten. De komende jaren gaan we hier verder aan werken om daarmee de impact te vergroten”.

De gebruikte methode is ontwikkeld door het Amsterdamse Impact Institute in samenwerking met Harvard Business School, Singapore Management University, de Rotterdam School of Management en een internationale coalitie van banken. Sinds 2018 worden dezelfde principes al door ABN AMRO Bank gebruikt in haar jaarlijkse duurzaamheidsverslaglegging door middel van geïntegreerde winst- en verliesrekeningen. Het fonds wil voortaan jaarlijks op deze wijze verslagleggen, met dit eerste rapport als uitgangspunt voor doorontwikkeling van de aanpak, en 2022 (het eerste volle kalenderjaar na de lancering van het fonds) als basisjaar voor metingen van verdere impactgroei.

Adrian de Groot Ruiz, CEO van het Impact Institute: “Ik ben zeer verheugd met deze publicatie van het ABN AMRO Sustainable Impact Fund. Hoewel het de eerste keer is dat het fonds dit doet, laat het heel duidelijk de kracht zien van kwantitatief impact meten en waarderen: in de due diligence fase van een investering, in de gesprekken met de ondernemers, en in de monitoring van de behaalde resultaten.”

Impact Institute werkt aan het verbeteren, verfijnen en verrijken van impact data en het automatiseren van de berekeningen en rapportage ondersteund met tooling. Daarmee worden kosten van impact meten verlaagd en de waarde ervan verhoogd en kunnen fondsen en de ondernemingen veel gerichter zelf sturen op hun impact. Het door Impact Institute ontwikkelde Impact-Weighted Accounts Framework (IWAF) maakt het mogelijk om impactresultaten te vergelijken met traditionele financiële rapporten. Het analyseert zowel positieve als negatieve duurzaamheidseffecten, en zowel directe als indirecte impact. De resultaten van een impactgerichte onderneming worden vergeleken met een standaard ’traditioneel’ referentiescenario. Dat maakt het mogelijk om te beoordelen of een bedrijf daadwerkelijk duurzamer presteert. Daarnaast helpt IWAF bij het identificeren van onbedoelde negatieve duurzaamheidseffecten. Daarmee sluit de benadering goed aan bij nieuwe EU-regelgeving zoals CSRD en SFDR, die bedrijven verplichten om duurzaamheidskwesties te identificeren, monitoren en aan te pakken.

Share Button