Nulmeting cruciale eerste stap biodiversiteitsbeleid

Op donderdag 20 juni van 15:00 tot 15:45 uur organiseren BNP Paribas en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) een webinar over de integratie van biodiversiteitsbeleid in de bedrijfsstrategie. Freek van Til, Project Manager bij VBDO, en Camille Maclet, Global Biodiversity Lead bij BNP Paribas Group, delen hun visie op de financiële risico’s van biodiversiteitsverlies en hoe het verlies gekeerd en de risico’s beheerd kunnen worden.

Het bedrijfsleven verantwoordelijk maken voor behoud en herstel van biodiversiteit begint met het bieden van inzicht. Een eerste stap daarin is het stimuleren tot het doen van een nulmeting. Dit maakt biodiversiteitsverlies zichtbaar, waarmee het voor beleidsmakers een ‘bestuurbaar probleem’ wordt. Door de hele organisatie bij de resultaten te betrekken en samen te werken met natuurorganisaties en ecologen kan met effectief beleid de nulsituatie stap voor stap worden verbeterd. Hiervoor zijn verschillende methodologieën beschikbaar.

Meetbaarheid maakt een probleem bestuurbaar en is daarom cruciaal voor succesvol biodiversiteitsbeleid. Door diversiteit, en het verlies daarvan te kwantificeren kunnen bedrijven duidelijke en haalbare doelen formuleren. Bijvoorbeeld: “Binnen drie jaar willen we het aantal inheemse plantensoorten op het terrein met 20% verhogen.” Het stellen van de doelen volgens de SMART-methodologie (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) maakt het eenvoudiger om de effectiviteit te meten.

Natuurladder

Een praktische vervolgstap richting het realiseren van biodiversiteitsdoelen is het gebruik van de ‘Natuurladder’. Deze ladder biedt een gestructureerde methode om de impact van projecten en bedrijfsactiviteiten systematisch te beoordelen.

  • Natuuronbewust: bouwen zonder rekening te houden met de impact op de natuur.
  • Natuurvriendelijk: het ad-hoc uitvoeren van natuurinclusieve initiatieven.
  • Natuurbewust: het structureel integreren van natuurinclusief bouwen door kansen voor de natuur te identificeren en deze te bespreken met de ontwikkelaar van de bouw.
  • Natuurinclusief: het betrekken van verschillende stakeholders naast de opdrachtgever, om lokale biodiversiteit en natuurlijk kapitaal langdurig te versterken.
  • Natuuradaptief: bouwen met de natuur samen, waarbij biodiversiteit en klimaatadaptatie volledig worden geïntegreerd.

Mitigatiehiërarchie

Voor een systematische aanpak die breder toepasbaar is op productieprocessen en toeleveringsketens biedt de mitigatiehiërarchie nuttige handvatten. Deze hiërarchie bestaat uit vier stappen: vermijden, minimaliseren, herstellen en compenseren. Het vermijden van negatieve impact zou het uitgangspunt moeten zijn. Als er onvermijdelijke impact is, moet deze geminimaliseerd worden. Bij schade ligt er een taak voor bedrijven om aangetaste ecosystemen te herstellen. Als uiterste middel bij onvermijdelijke natuurschade kan compensatie als strategie worden ingezet om resterende negatieve effecten te compenseren.

Freek van Til, VBDO Project Manager Sustainability & Responsible Investing: “Bedrijven zijn zich steeds bewuster van de eigen afhankelijkheid van hun natuurlijke omgeving en vragen zelf hoe zij kunnen bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Met slimme meetinstrumenten wordt de impact van bedrijfsactiviteiten zichtbaar en is het eenvoudiger om maatregelen te nemen die een positieve, of op zijn minst geen negatieve impact hebben. Het vergroten van bewustzijn samen met het inzichtelijk maken van de problematiek is een krachtige combinatie om een begin te maken met het aanpakken van de biodiversiteitscrisis. Een gezonde planeet voor toekomstige generaties is een verantwoordelijkheid van iedereen.”

Share Button