Circulaire Accounting: verkennen van een nationaal onderzoeksprogramma business-, verdien- en impactmodellen’

Circulaire Accounting: verkennen van een nationaal onderzoeksprogramma business-, verdien- en impactmodellen’

Wanneer

16/05/2019    
10:00 - 17:00

Waar

TNO (De Uithof)
Princetonlaan 6, Utrecht, 3584 CB

De Nederlandse regering streeft naar een circulaire economie (CE). Dit impliceert een reductie van 50% ‘virgin’ materiaal gebruik in 2030 en 100% vermindering in 2050. Deze ambitie sluit nauw aan bij de grote maatschappelijke en economische uitdagingen w.o. de klimaatopgave en de energietransitie. Zeker het komende decennium staat in het teken van een transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Deze transitie vindt plaats in een bestaande institutionele-, economische- en fiscale context.

De bestaande boekhoud- en accounting praktijk is gebaseerd op lineaire uitgangspunten. Deze zijn te herleiden tot een achttal basisconcepten. De vraag is of deze basisconcepten voldoende handvatten bieden om te komen tot andere vormen van waarden en waarderingsgrondslagen te meten voor verantwoordings-, en/of sturingsdoeleinden. Om deze vraag te beantwoorden lijkt het zinnig deze doeleinden en concepten kritisch te analyseren op hun (mogelijke) bijdrage aan de CE, deze waar mogelijk aan te passen en zo nodig nieuwe principes te ontwikkelen.

Direct daaraan gelieerd is de vraag welke nieuwe business- en verdienmodellen nodig zijn om een CE te accommoderen en borgen en hoe dat aansluit op de boekhoud- en accounting praktijk. Organiseren op basis van kringlopen impliceert anders samenwerken, met nieuwe verhoudingen in eigendom en aansprakelijkheid. Niet in de laatste plaats doet zich de vraag voor wat de impact is van de CE als het gaat om belangrijke thema’s zoals kosten efficiënte CO2 reductie, energie- en grondstofbesparing.

Het voorstel is om oplossingen voor deze omvangrijke en complexe opgaven te adresseren in een nationaal onderzoeksprogramma ‘Circulaire Accounting: business-, verdien- en impactmodellen’ en hiervoor middelen aan te vragen binnen de Call NWO/NWA ORC 2019. Het doel van deze Matchmakers bijeenkomst is om met een brede vertegenwoordiging uit het veld de contouren van een dergelijk programma te identificeren en te verkennen hoe dit verder te operationaliseren. met als focus richting indiening van een 1e fase voorstel in deze call voor 6 juni 2019..

Aan deelname zijn geen kosten verbonden – deze worden door NWO gedragen. Bij no-show zonder afmelding per email voor 16 mei ontvangt u een rekening  van 125 € achteraf. Bij aanmelding gaat u deze verplichting aan.

Parkeren van uw auto op De Uithof vraagt aandacht: P+R de Uithof aan de Universiteitsweg is de beste optie.. Wij raden u dringend aan te carpoolen of met het openbaar vervoer te komen.

U kunt zich hier aanmelden voor deze dag.

Share Button