Rabobank groep publiceert gedragscode genetische modificatie

Bron
Rabobank

De Rabobank Groep heeft een eigen gedragscode ontwikkeld inzake genetische modificatie. Deze gedragscode is wereldwijd richtinggevend bij financieringsbeslissingen op het gebied van genetische modificatie door de Rabobank Groep. Met de publicatie van de gedragscode wil de Rabobank Groep haar houding ten opzichte van de genetische modificatie technologie voor iedereen inzichtelijk maken.

“Genetische modificatie is stapsgewijs bezig een plaats in ons dagelijks leven te verwerven. Deze samenleving stelt dan ook terechte vragen over het nut en de risico’s”, zegt Hans Smits, voorzitter van de hoofddirectie Rabobank Nederland. “Door onze positie als financier van de agrarische sector in Nederland en als internationale food- en agribusiness bank, krijgen we in toenemende mate te maken met deze vraagstukken. Het is dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat de Rabobank zich duidelijk uitspreekt in deze maatschappelijk gevoelige zaak.”

De gedragscode, welke tot stand is gekomen met raadpleging van externe deskundigen, heeft de volgende strekking. De Rabobank wil niet als financier betrokken zijn bij de genetische modificatie van mensen. Genetische modificatie van dieren financiert de bank in beginsel niet, tenzij de risico’s wetenschappelijk gezien aanvaardbaar zijn en er een groot maatschappelijk draagvlak bestaat . Inzake de financiering van genetische modificatie bij planten hanteert de Rabobank het uitgangspunt ‘ja, mits’. Dat houdt in dat de bank tot financiering overgaat als het maatschappelijk belang groot genoeg is en de risico’s in de ogen van wetenschappers aanvaardbaar zijn.

De Rabobank zal bij het financieren van activiteiten op het gebied van genetische modificatie met name letten op de veiligheid voor natuur en milieu en de gezondheid van mens en dier. Voor de Rabobank is daarnaast keuzevrijheid een belangrijk aandachtspunt; consumenten moeten de vrijheid hebben om te kiezen of zij wel of geen genetisch gemodificeerde producten willen consumeren. Ook producenten, met name in de primaire sector, moeten kunnen kiezen of zij wel of geen genetisch gemodificeerd materiaal willen gebruiken. De Rabobank hecht grote waarde aan de communicatie tussen de producent van genetisch gemodificeerde producten en de afnemers van deze producten, met name de consumenten. Genetische modificatie kan volgens de Rabobank achterwege blijven als er betere alternatieven zijn.

Share Button