ASN Bank laat opnieuw sterke winstgroei zien in 2000

Bron
ASN Bank

Ten opzichte van 1999 steeg in 2000 de netto winst met 27,4% tot EUR 6,5 miljoen. Het balanstotaal groeide met ruim EUR 57,4miljoen, een stijging van 6,3% ten opzichte van 1999. Ultimo 2000 bedroeg het balanstotaal EUR 963,4 miljoen. In totaal was per ultimo 2000 een bedrag van ruim EUR 1,3 miljard bij de ASN Bank in beheer, een stijging van ruim 10%. De efficiency-ratio verbeterde met 5,72% tot 40,8%.

Terugblik en ontwikkeling
Het reeds jaren door ASN Bank gevoerde beleid van een marktconforme rente op spaarproducten in combinatie met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid, heeft ook in 2000 weer geleid tot een forse toename van het aantal klanten. In 2000 steeg het aantal klanten met ongeveer 15 duizend tot ruim 159 duizend. Een stijging van ca. 10%.

Fred Daane, directeur: “In 2000 vierde de ASN Bank het feit, dat zij reeds 40 jaar haar voorloperspositie op het gebied van duurzaam bankieren met succes weet te vervullen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft inmiddels een prominente plaats op de agenda van de overheid, het bedrijfsleven en de consument. Het is verheugend dat ook steeds meer andere financiële dienstverleners zich serieus inspannen om een beter evenwicht te bereiken tussen economische, ecologische en maatschappelijke belangen. De ASN Bank zal hierin haar actieve, aanjagende rol blijven vervullen. Enerzijds door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen welke financieel rendement koppelen aan maatschappelijk nut, anderzijds door het publieke debat over de noodzaak van duurzame ontwikkeling blijvend te stimuleren”.

Vooruitzichten
De ASN Bank ziet zeer goede mogelijkheden haar koploperspositie op het gebied van duurzaam bankieren verder te versterken in 2001.
Fred Daane, directeur: “De marktleiders positie van ASN Bank op het gebied van duurzame beleggingsfondsen zal in 2001 verder versterkt worden door nieuwe fondsen te introduceren. Zo is reeds in januari 2001 het ASN Obligatiefonds gelanceerd. Ook advisering op het gebied van vermogensvorming zal tot het dienstenpakket gaan behoren. De in 2000 geïntroduceerde website van ASN Bank (www.asnbank.nl) is het begin van verdere internettoepassingen in 2001. Daarnaast zullen de activiteiten op het gebied van kredietverlening verder uitgebreid worden”.

ASN Bank verwacht, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, in 2001 wederom een stijging van het bedrijfsresultaat te realiseren.

Resultaten beleggingsfondsen
Het ASN Aandelenfonds, het grootste duurzame aandelenfonds in Nederland, heeft haar leidende positie, ondanks de toenemende concurrentie, weten te behouden. Het ASN Aandelenfonds heeft in 2000 een indrukwekkende groei gerealiseerd. Het vermogen van het fonds is ten opzichte van 1999 met 53,6% gegroeid van EUR 187,5 miljoen tot ruim EUR 288 miljoen. Het aantal uitstaande aandelen steeg met 52%. Het jaarrendement bedroeg 2,45%. Hiermee was het ASN Aandelenfonds het enige beursgenoteerde, wereldwijd beleggende aandelenfonds in Nederland, dat een positief beleggingsresultaat wist te behalen.
Het ASN Aandelenfonds toont al jaren aan, dat het toepassen van beleggingscriteria op het gebied van milieu, sociaal- en mensenrechtenbeleid uitstekend te combineren is met een goed financieel resultaat.
Ook de omvang van het ASN Groenprojectenfonds ontwikkelde zich goed. Het fondsvermogen groeide met 27,7% van EUR 75,5 miljoen tot EUR 96,4 miljoen. De onduidelijkheid over de consequenties van het nieuwe belastingstelsel veroorzaakte aanvankelijk een afname van instromende gelden. Nadat bekend werd, dat vanaf 1 januari 2001 er een extra heffingskorting komt van 1,3 % voor “groene beleggers”, nam de belangstelling weer sterk toe. Voor de komende jaren rekent het ASN Groenprojectenfonds op een verdere groei van het aantal “groene projecten” (duurzame energie, woningbouw, landbouw) en inleg in het fonds. Het financieren van duurzame, “groene” projecten beantwoord in hoge mate aan de doelstelling van de ASN Bank.

Het ASN-Novib Fonds verstrekt leningen aan financiële instellingen (coöperatieve kredietinstellingen en microkredietorganisaties) in ontwikkelingslanden, die het kapitaal doorlenen aan vele honderden kleine bedrijfjes. In samenwerking met ontwikkelingsorganisaties wil het ASN-Novib Fonds zo bijdragen aan de economische ontwikkeling van veelal achtergestelde groepen, sectoren en regio’s. In het eerste jaar na introductie van het fonds, bleek er veel belangstelling voor deze bijzondere vorm van duurzaam beleggen in ontwikkelingslanden. Het fondsvermogen groeide van EUR 1,3 miljoen naar EUR 4,9 miljoen.

ASN Bank: een bank met een missie
De bedrijfsfilosofie van de ASN Bank is verwoord in een mission statement, die luidt als volgt:

"De ASN Bank is een onderneming die de duurzaamheid van de samenleving wil bevorderen en zich in haar economisch handelen daardoor laat leiden. Het bevorderen van de duurzaamheid van de samenleving wordt gezien als het meewerken aan veranderingen die bedoeld zijn om een einde te maken aan processen waarvan de nadelige gevolgen worden verschoven naar de toekomst, of worden afgewenteld op het milieu, de natuur of arme bevolkingsgroepen. Het economisch handelen duidt op de erkenning van de noodzaak om op lange termijn een rendement te maken dat het gezond voortbestaan van de ASN Bank waarborgt en op de erkenning van de noodzaak om de aan de ASN Bank toevertrouwde middelen te beheren op een wijze die recht doet aan de verwachtingen van cliënten te dien aanzien."

Share Button