Hivos en Novib samen in biodiversiteitsfonds van Herfkens

Bron
Hivos

Het Fund for Sustainable Biodiversity Management wil ontwikkelingen in de landbouw, bosbeheer of visserij ondersteunen, die de biologische diversiteit behouden of vergroten. Het Fund for Sustainable Biodiversity Management ondersteunt hiertoe internationale organisaties die duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen bevorderen. Naast het behoud van biodiversiteit is toegang tot natuurlijke hulpbronnen voor gemarginaliseerde groepen het doel. Meer specifiek beoogt het fonds het bevorderen van ontwikkeling van nieuwe productietechnieken voor duurzaam producerende boeren, het versterken van hun marktpositie, het vergroten van hun productiviteit en het bevorderen van ondersteunend beleid, wetgeving en instituties. NGO’s waar momenteel aanvragen van worden behandeld zijn: Pesticides Action Network (PAN), Genetic Resources Action International (GRAIN), Gaia Foundation, Community Biodiversity Development and Conservation Programme (CBDC) and World Rainforest Movement (WRM). Met IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements) is al een contract getekend.

Biodiversiteit is een overkoepelende term voor diversiteit in ecosystemen, dieren, planten en genen. Door ‘moderne’ landbouwmethoden, gebaseerd op hoge externe inputs en monoculturen, is de biodiversiteit de afgelopen jaren wereldwijd flink afgenomen. Hiermee samenhangende milieuproblemen zijn de vernietiging van habitats en ecosystemen en het slinken van de natuurlijke buffercappaciteit voor regeneratie. Een probleem dat recentelijk veel aandacht krijgt is het verlies aan genetische diversiteit. Doordat steeds meer boeren hetzelfde soort zaaigoed gebruiken, neemt het aantal variëteiten van belangrijke landbouwgewassen af. Deze smalle genetische basis maakt de landbouw kwetsbaar. De roep om duurzame productie neemt dan ook toe. Maar niet alleen het milieu lijdt onder afname van biodiversiteit, ook armoede en voedselzekerheid zijn in het geding. Voor gemarginaliseerde groepen in de samenleving betekent afname van de biodiversiteit een reductie van opties om in hun levensonderhoud te voorzien. En met de toenemende macht van de agro-industriële (zaad)sector dreigen boerengemeenschappen de toegang tot, en controle over, hun productiemiddelen meer en meer te verliezen.

Naam Fonds: Fund for Sustainable Biodiversity Management

Totaalbedrag: 17,3 miljoen
Deelnemers: Novib en Hivos
Penvoerder: vos

Share Button