56% groei Triodos Groenfonds

In 2000 is het fondsvermogen van Triodos Groenfonds fors gestegen (56%). In 1999 was de groei 30%. Het fondsvermogen bedroeg eind 2000 EUR 131,7 miljoen (ultimo 1999: EUR 84,6). Deze forse stijging is vooral gerealiseerd in november en december 2000 toen duidelijk werd dat ‘groen beleggen’ in het nieuwe belastingstelsel onverminderd fiscaal wordt gestimuleerd.

Het rendement van Triodos Groenfonds op basis van intrinsieke waarde bedroeg over het jaar 2000 6,9% (bruto is netto, dat wil zeggen over 2000 volledig belastingvrij) (1999: 2,0% negatief) volgens de berekening van Nyfer, het instituut voor beleggingsresearch van de Universiteit Nijenrode. Hierbij wordt uitgegaan van het totale beleggingsresultaat inclusief ongerealiseerde herwaarderingen. Ten behoeve van de berekening wordt verondersteld dat de uitgekeerde dividenden in het fonds worden herbelegd.

ONTWIKKELINGEN ROND DE FISCALE GROENREGELING
In 2000 heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan over de fiscale behandeling van ‘groen beleggen’ in het nieuwe belastingstelsel (belastingherziening 2001). Vanaf 1 januari 2001 worden ‘groene beleggers’ vrijgesteld van de nieuwe vermogensrendementsheffing tot een maximum van NLG 103.539 per persoon en krijgen zij een extra heffingskorting van 1,3% van het vrijgestelde bedrag. Tezamen geven deze maatregelen ‘groene beleggingen’ een extra stimulans van 2,5%.

GROENE BELEGGINGEN
Als gevolg van de fiscale onduidelijkheid was 2000 een jaar van uitersten. Een groenfonds dient ten minste 70% van haar vermogen te beleggen in door de overheid erkende groenprojecten. Eind 1999 was het percentage groen belegde middelen van Triodos Groenfonds 75%. In juni 2000 steeg dit percentage naar 86,8 om eind 2000, na een succesvolle emissie, te dalen tot 60%, minder dan de vereiste 70%. In januari 2001 kon deze tijdelijke situatie weer worden hersteld en bedroeg het percentage in door de overheid erkende groenprojecten belegde middelen weer meer dan 70%.
Het feit dat tijdelijk niet aan de 70%-voorwaarde is voldaan werd veroorzaakt door de stijging van het fondsvermogen in de laatste maanden van 2000, vooral in december. Er werd dispensatie verkregen wegens de uitzonderlijke situatie.

In 2000 werden nieuwe leningen verstrekt voor een bedrag van EUR 5,3 miljoen (1999: EUR 31,5 miljoen). Dit relatief geringe bedrag hangt samen met de eerder beschreven situatie. De verstrekte leningen betreffen financieringen in de sectoren windenergie en biologische landbouw (extensieve tuinbouw, gemengde bedrijven, fruitteelt, akkerbouw, melkvee, veehouderij) en aan composteerbedrijven, zorg-boerderijen en duurzaam gebouwde woningen. De windprojecten waarin Triodos Groenfonds ultimo 2000 belegt, hebben een totaal opgesteld vermogen van 69,51 MW. Dit is een groei van 1,4 MW ten opzichte van ultimo 1999. Met het totaal opgesteld vermogen van 69,51 MW kan een jaarlijkse elektriciteitsproductie van circa 153 miljoen kWh worden gerealiseerd, genoeg om ongeveer 55.000 huishoudens van energie te kunnen voorzien. Deze productie levert een verminderde CO2 uitstoot op van ruim 86.700 ton per jaar

Share Button