Jaarverslag Groen Beleggen 2000 gepubliceerd

Het Jaarverslag Groen Beleggen over 2000 is gepubliceerd.

Ondanks de turbulentie rond Groen Beleggen in 2000 heeft Groen Beleggen een enorme vlucht genomen. Het aantal particuliere spaarders en beleggers is in 2000 flink gestegen met maar liefst 62%. Er zijn nu ruim 125.000 particulieren die ervoor kiezen hun geld in te zetten in projecten voor onder meer windturbines, duurzame energie, duurzame woningen, natuurontwikkeling en biologische landbouw.

Groen Beleggen is een fiscale faciliteit om spaarders en beleggers te stimuleren te beleggen in duurzame energie-, milieu- en natuurprojecten. De inkomsten uit deze beleggingen zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting. De projecten worden namens het ministerie van VROM getoetst door LASER of Novem.

In 2000 is het ingelegd vermogen toegenomen met 81%, naar ruim ƒ 4,7 miljard. Het aantal groene projecten nam in 2000 toe van 1330 naar 1637. Met de in 2000 groen verklaarde projecten wordt een totale jaarlijkse reductie van CO2 uitstoot gerealiseerd van 120.000 ton.

Herziening belastingstelsel

De herziening van het belastingstelsel zorgde aanvankelijk voor terughoudendheid bij spaarders en beleggers. Daardoor dreigde een tekort aan financieringsmiddelen voor nieuwe projecten. Maar toen duidelijk werd dat Groen Beleggen vrijgesteld zou zijn van de nieuwe vermogensrendementsheffing en bovendien een heffingskorting in de inkomstenbelasting zou genieten, volgde in het najaar een royale inhaalslag. Zozeer zelfs dat het dreigende tekort aan middelen omsloeg in een overschot en een schijnbaar tekort aan te financieren groenprojecten. Middelen en projecten zijn inmiddels weer in balans.

Share Button