Onderzoek bijsluiter van ABN AMRO Groen Fonds

(Persbericht van BijsluiterScore.Info).

Op vrijdag 2 juli 2004 is het onderzoek naar ABN AMRO Groen Fonds vrijgegeven: Deze beleggingsinstelling heeft de status van groenfonds, kent lage kosten en laat een onduidelijk rendement zien.

De belofte voor ABN AMRO Groen Fonds
De brochure van ABN AMRO Groen Fonds is bescheiden; er worden geen beloften gedaan.
Voor ABN AMRO Groen Fonds is geen benchmark (vergelijkingsmaatstaf) benoemd.
De beleggingsstrategie richt zich op een portefeuille van leningen en obligaties. De gemiddelde looptijd van deze portefeuille zal maximaal 10 jaar bedragen. Verder wordt meer dan 70% van de gelden belegt in leningen voor groenprojecten.

Wat is ABN AMRO Groen Fonds?

ABN AMRO Groen Fonds is een beursgenoteerd beleggingsfonds. Dat betekent dat de aandelen van ABN AMRO Groen Fonds via bank of broker op de Amsterdamse effectenbeurs gekocht of verkocht kunnen worden.
ABN AMRO Groen Fonds is ook een groenfonds. Een groenfonds is een beleggingsfonds dat minimaal 70% van haar gelden investeert in zogenaamde groenprojecten. Daarbij zijn groenprojecten projecten die een positief effect op het milieu hebben, onder normale economische omstandigheden niet rendabel zouden zijn en die als zodanig zijn erkend door de overheid. Het groenfonds speelt hier een belangrijke rol. Alleen een groenfonds (of een kredietinstelling) kan voor een project een aanvraag indienen om deze als groenproject te laten erkennen. Verder is het de bedoeling dat een groenfonds een laag rentetarief in rekening brengt voor de financiering van een groenproject. Dat resulteert echter wel in een navenant lager rendement van het groenfonds voor de belegger. Dat wordt nu gecompenseerd door de overheid. Beleggers in een groenfonds worden door de overheid beloond met op dit moment een bonus van 2,5%: een (gemaximeerde) vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing (1,2%) en een extra belastingkorting van 1,3%. Dit zou betekenen dat het rentetarief voor de groenprojecten 2,5% lager zou kunnen zijn dan het ‘normale’ rentetarief. Volgens de NOVEM is in de praktijk de in rekening gebrachte rente echter maar 1 tot 2% lager dan het normale tarief.

De doelstelling van ABN AMRO met dit beleggingsfonds is als volgt: ‘Gestreefd wordt naar een rendement voor de belegger dat aantrekkelijk is ten opzichte van het rendement na belastingen dat behaald kan worden op beleggingen met een vergelijkbaar risico’. Deze doelstelling is niet alleen weinig concreet, ook wordt door ABN AMRO geen moeite gedaan om aan te geven of de doelstelling wordt bereikt.

Wat is het risico van ABN AMRO Groen Fonds?

ABN AMRO Groen Fonds is net als elk ander beleggingsfonds onderhevig aan de tucht van de markt. In dit geval betreft dat de rente op de kapitaalmarkt. Stijgt de rente, dan wordt de economische waarde van haar leningen minder en daalt de koers navenant. Daalt de rente, dan gebeurt het tegenovergestelde. Onder normale omstandigheden is het koersverloop van ABN AMRO Groen Fonds dan ook te vergelijken met dat van een obligatiefonds.

De politiek kan echter voor niet-normale omstandigheden zorgen. Als die politiek op een gegeven moment aan de regeling voor groenprojecten gaat sleutelen, kan dat een drukkend effect op de koers hebben. Zou bijvoorbeeld de regeling volledig worden ingetrokken, dan betekent dat er geen bonus meer is van 2,5%. Het lagere rendement van een groenfonds wordt dan niet meer geaccepteerd door de markt, waardoor de koers van het groenfonds sterk daalt.
ABN AMRO Groen Fonds is een closed-end beleggingsfonds. Dat betekent dat de beheerder geen nieuwe aandelen zal uitgeven en geen bestaande aandelen zal inkopen. Daardoor kan bij een aanbod dat beduidend groter is dan de vraag de koers sterk dalen. Omgekeerd kan bij een aanbod dat beduidend kleiner is dan de vraag de koers sterk stijgen. In dergelijke situaties kan er een verschil ontstaan tussen de beurskoers en de intrinsieke waarde van het aandeel. In de jaren 1996 tot en met 1999 was de beurskoers hoger dan de intrinsieke waarde. Vanaf 2000 is de beurskoers lager dan de intrinsieke waarde. Zo noteerde aan het einde van het boekjaar 2002/2003 ABN AMRO Groen Fonds een koers van 44,19 Euro, terwijl de intrinsieke waarde gelijk was aan 52,06 Euro. Verder kan aan de hand van een koersgrafiek op de site worden geconstateerd dat de koers tweemaal een sterke daling laat zien. Rond de overgang van 1999 naar 2000 daalde koers even tot 24,00 Euro en in de zomer van 2002 raakt de koers de grens van 32,00 Euro. Bij de eerste duikvlucht plaatsen wij echter een vraagteken. De daling lijkt te groot en te plotseling; het is daarom goed mogelijk dat de grafiek een fout bevat.

Wat zijn de kosten van ABN AMRO Groen Fonds?

De kosten die de belegger direct of indirect kwijt is voor de aankoop, het houden en de verkoop van ABN AMRO Groen Fonds zijn als volgt. Bij aankoop 0,50% Aankoopkosten te betalen aan de eigen bank of broker.
Jaarlijks 0,48% Beheervergoeding.
1,00% Transactiekosten per jaar voor de aankopen en verkopen binnen ABN AMRO Groen Fonds. Dit cijfer wordt niet gepubliceerd door ABN AMRO Groen Fonds; het is een schatting van onze kant en gebaseerd op het gemiddelde van enkele beleggingsfondsen die wel indirect dit cijfer publiceren.
0,06% Overige kosten, waaronder de accountantskosten, de toezichtkosten, het bewaarloon en de administratiekosten.
0,50% Bewaarloon te betalen aan de eigen bank of broker.
Bij verkoop 0,50% Verkoopkosten te betalen aan de eigen bank of broker.

Wat is het rendement van ABN AMRO Groen Fonds?

Het rendement ABN AMRO Groen Fonds komt naar voren in de Nieuwsbrief. De versie van 31 maart 2004 meldt een rendement (inclusief herbelegging van het dividend) op jaarbasis van 3,4% (bij vijf jaar) en 5,3% (sinds oprichting). Het is niet duidelijk of deze cijfers worden berekend aan de hand van de beurskoers of de intrinsieke waarde. Dat maakt echter wel een groot verschil; wij schatten het verschil in rendement sinds de oprichting gebaseerd op de intrinsieke waarde of de beurskoers op ongeveer 3% per jaar.
De informatieverschaffing van ABN AMRO
Bij een bezoek aan de website van ABN AMRO kan onder andere de volgende informatie worden geraadpleegd over ABN AMRO Groen Fonds: uitgebreide koersgegevens, grafieken van het koersverloop, de brochure, de financiële bijsluiter en de Nieuwsbrief.
Voor degene die het prospectus willen raadplegen wordt het adres gegeven van ABN AMRO Asset Management. Deze dochter blijkt een site te beheren, waar het prospectus direct is te downloaden. Ook het jaarverslag is hier te vinden. Dat jaarverslag was echter wel gedateerd: het jaar 2001/2002.
Voorschriften financiële bijsluiter
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de financiële bijsluiter worden slechts gedeeltelijk gevolgd door ABN AMRO .
Eenvoudige regels, zoals het weergeven van de datum waarop de bijsluiter is geactualiseerd, worden niet alle nageleefd.
Een van de voorschriften dicteert dat ‘duidelijke en begrijpelijke bewoordingen’ moeten worden gebruikt. Veel bewoordingen zijn echter niet duidelijk. Zo wordt bijvoorbeeld gemeld dat ABN AMRO Groen Fonds ook kan beleggen in ‘commercial paper, certificates of deposits, medium term notes, floating rate notes’.
De financiële bijsluiter dient de nodige standaardteksten te bevatten. Die standaardteksten worden echter niet letterlijk gekopieerd; woorden en (deel)zinnen worden vergeten, toegevoegd of vervangen.
In de paragraaf Voorbeelden van rendementen en kosten moet duidelijk worden wat de opbrengst is van een belegging van in principe 1.000,00 Euro na 1 jaar en een brutorendement van 4%. ABN AMRO verdisconteert hier niet alle kosten. Zo worden de transactiekosten buiten beschouwing gelaten, waardoor de gerapporteerde opbrengst te hoog is.

Pijnlijke zaken bij ABN AMRO Groen Fonds

Afgezien van de wettelijke voorschriften die niet adequaat worden gevolgd, zijn er geen pijnlijke zaken te melden.

Share Button