BlackRock lanceert nieuw obligatie-impactfonds gericht op opkomende markten

Bron
BlackRock

BlackRock lanceert voor beleggers in Europa het Emerging Markets Impact Bond Fund: een actief beheerd, niet aan een benchmark gebonden fonds dat gericht is op een langdurige, meetbare positieve impact op de samenleving en het milieu, terwijl het tevens een aantrekkelijk totaalrendement kan bieden. Het is niet alleen BlackRock’s eerste actieve obligatie-impactfonds, maar ook een van de eerste fondsen van dit type in de markt.

Doelstellingen van het fonds

Het fonds is erop gericht vermogensgroei en inkomsten op de lange termijn voort te brengen door ten minste 80% van het totale fondsvermogen te beleggen in een portefeuille van obligaties met een groen, sociaal en duurzaam oogmerk (GSS*), die zijn uitgegeven door overheden en bedrijven die gevestigd of actief zijn in opkomende markten.

De opbrengst van GSS-obligaties dient volledig geoormerkt te zijn aan projecten met een groen of maatschappelijk doel, zoals hernieuwbare energie, microfinanciering, duurzame voedselproductie en toegang tot de gezondheidszorg. Het resterende deel van maximaal 20% van de portefeuille kan belegd worden in obligaties zonder GSS-kenmerk, van emittenten met een hoge ESG-score, in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. De portefeuille zal naar verwachting een combinatie van bedrijfs- en staatsobligaties bevatten, uitgegeven door bedrijven en landen die naar het inzicht van het beleggingsteam op verschillende terreinen goede vooruitgang boeken, met als belangrijkste punten het terugdringen van armoede en het bevorderen van gezondheid, onderwijs, schoon water en vrede.

Dit zal resulteren in een portefeuille van ca. 50 tot 60 obligaties, die dagelijks liquiditeit zal bieden. Het fonds kan beleggen in het hele spectrum van obligaties die aan de gestelde criteria voldoen, waaronder ook obligaties onder investment-grade, en zal flexibel over valuta’s gespreid zijn. De strategie van het fonds is niet aan een benchmark gebonden, maar streeft er wel naar het rendement van de JPM ESG Green Bond Emerging Markets Index op de lange termijn te overtreffen.

Rich Kushel, hoofd van de Portfolio Management Group (PMG) van BlackRock zei over het nieuwe impactfonds: “De gebeurtenissen in het afgelopen jaar hebben een groot maatschappelijk effect gehad op de opkomende economieën, die mede door de lagere vaccinatiegraad het hardst getroffen zijn door de Covid-19-pandemie. Dit is één van de eerste beleggingsproducten met een duidelijke focus op obligaties met een groen, sociaal en duurzaam oogmerk uit deze landen, die grote behoefte hebben aan kapitaal om hun duurzame groei op gang te brengen.”

“Hoewel obligaties uit opkomende markten door beleggers al als een strategische beleggingscategorie worden beschouwd, dringt steeds breder het besef door dat financiering van groene en maatschappelijke projecten een belangrijke rol kan spelen om de kloof wat betreft de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN te overbruggen.”

Beleggingsuniversum en selectie

Het beleggingsuniversum van GSS-obligaties is intern samengesteld, op basis van screening van obligaties met behulp van BlackRock’s eigen taxonomie. Het beleggingsteam analyseert hoe de emittenten de opbrengsten van de obligatie-emissie zullen aanwenden en hoe goed de emittenten voldoen aan de Green Bond Principles (GBP), Social Bond Principles (SBP) en Sustainability Bond Guidelines (SBG) van de International Capital Markets Association. Op basis van de uitkomst van deze analyse bepalen ze of een obligatie binnen het beleggingsuniversum past.

Voor de hele portefeuille geldt dat het beleggingsteam GSS-obligaties en andere vastrentende effecten selecteert die in de ogen van het team het potentieel hebben om een aantrekkelijk rendement op de lange termijn te bieden, terwijl ze tevens afgestemd zijn op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Het nieuwe fonds voldoet aan de criteria om binnen het SFDR-kader (de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU) te worden aangemerkt als artikel 9-fonds. Daarmee past het fonds uitstekend in het streven van BlackRock om te zorgen dat 70% van de fondsen die dit jaar geïntroduceerd of geherpositioneerd worden, onder artikel 8 of 9 van de SFDR zullen vallen.

* GSS = Green, Social and Sustainability

Share Button