AFM: Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid

Bron
AFM

De informatieverschaffing van fondsen over duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidskenmerken is nog vaak te algemeen, daardoor krijgen beleggers te weinig inzicht in waar ze in investeren. Dat is een van de conclusies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een verkennend onderzoek naar de toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Verkennend onderzoek bij Nederlandse fondsen naar toepassing SFDR

De AFM heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van deze nieuwe regels onder 100 beheerders van 1250 Nederlandse fondsen. Er is gekeken naar de naleving van artikelen 6, 8, en 9, die zich richten op de precontractuele informatieverschaffing in het prospectus.

57% van de 1250 Nederlandse fondsen hebben geen duurzame kenmerken, SFDR maakt dit expliciet

Van de Nederlandse fondsen geeft de fondsbeheerder bij 57% aan dat dit fonds geen duurzame kenmerken heeft. Door de SFDR wordt dit nu makkelijker inzichtelijk voor beleggers. Beheerders moeten voor alle fondsen toelichten hoe zij omgaan met duurzaamheidsrisico’s in hun beleggingsbeleid en inzicht geven in de waarschijnlijke effecten op het rendement.

Uitsplitsing duurzaamheidscategorie per fonds:

grafiek-duurzaamheid

Vraagtekens bij zelfkwalificatie van fondsen als ‘duurzaam’

Uit het verkennend onderzoek blijkt dat 35% van de (sub)fondsen door fondsbeheerders wordt gekwalificeerd als een fonds met ‘duurzame (ecologische of sociale) kenmerken’ en 8% geeft aan ‘duurzame beleggingen’ als doel te hebben. De AFM plaatst hier vraagtekens bij. Bij 46 van deze laatste groep fondsen is gekeken of dit predicaat op basis van de verschafte informatie passend lijkt. Voor slechts een deel is dit het geval.

Ruimte voor verbetering bij invulling transparantieverplichtingen ‘duurzame fondsen’

De onderzochte ‘duurzame fondsen’ hebben informatie over duurzaamheidsrisico’s opgenomen in het prospectus, maar deze blijkt in veel gevallen te algemeen en mist diepgang. Een concrete beschrijving van de ‘duurzame doelstelling’ ontbreekt bijvoorbeeld of er is geen concrete beschrijving van de ecologische of sociale kenmerken die het fonds wil promoten.

Nieuwe wetgeving op komst, AFM verwacht verbetering van de sector

De SFDR is nieuw en technische standaarden (RTS) moeten nog definitief worden vastgesteld. Ook komt er nog nieuwe wetgeving aan (taxonomie). Hierdoor wordt het steeds duidelijker hoe de wetgeving moet worden geïnterpreteerd. De AFM verwacht van de markt dat dit, samen met de leerpunten uit het rapport, straks zal leiden tot in specifiekere informatie voor beleggers. De AFM volgt dit nauwlettend.

Share Button