Onderzoek duurzame beleggingsfondsen: meer zekerheid mogelijk over informatie

Beleggers in duurzame beleggingsfondsen krijgen minder zekerheid dan mogelijk is dat hun geld alleen wordt geinvesteerd in bedrijven die voldoen aan de criteria van die fondsen. Uit onderzoek van Ernst & Young blijkt dat aan de transparantie van het selectieproces en de betrouwbaarheid van de informatie die fondsen gebruiken voor het nemen van beleggingsbeslissingen veel kan verbeteren. De fondsen zelf onderkennen overigens het belang van een certificaat dat de belegger meer zekerheid biedt dat het geld duurzaam wordt belegd.

Ernst & Young onderzocht de duurzame beleggingsproducten van vijf Nederlandse banken. Het onderzoek richtte zich op de gehanteerde toetsingscriteria, de wijze van toetsing door de beleggingsfondsen en de informatie die de fondsen zelf over bedrijven verzamelen. Het bleek dat er nog het nodige verbeterd kan worden aan de informatieverstrekking over de gehanteerde selectiecriteria. Ook krijgt de belegger weinig inzicht in de kwaliteit van het proces van toetsing.

Het zwakste punt in het proces van toetsing bleek de toereikendheid en betrouwbaarheid van de informatie die de fondsen verzamelen over de bedrijven waarin zij al dan niet beleggen. Slechts in beperkte mate kan immers gebruik worden gemaakt van openbare informatie. Voor wat betreft informatie over milieuprestaties stelt bovendien maar een klein deel van de bedrijven een milieuverslag op en nog minder bedrijven laten deze informatie verifieren door een onafhankelijke deskundige.

De onderzochte fondsen onderkennen overigens dat de toetsing van de betrouwbaarheid van de informatie die zij gebruiken verbeterd kan worden. Zij juichen daarom de komst toe van meer mogelijkheden voor verificatie van de door bedrijven verstrekte informatie.
Het opstellen van internationale
protocollen voor de onderzoeksbureaus die informatie geven over bedrijven, zou eveneens een belangrijke stap vooruit betekenen.

Ook de accountant kan via de controle van de kwartaalrapportages gericht aan De Nederlandse Bank een belangrijke rol spelen om te toetsen of banken daadwerkelijk beleggen conform hun eigen criteria. Er is overeengekomen dat de accountant daarvoor de criteria gebruikt uit het prospectus van het beleggingsfonds. De onderzoekers stelden niettemin vast dat het prospectus niet in alle gevallen een volledig overzicht geeft van de gehanteerde criteria. Om in de toekomst de garanderen dat het geld duurzaam wordt belegd zou tevens een certificaat ingevoerd kunnen worden dat de belegger meer zekerheid biedt over de gehanteerde toetsingscriteria en de kwaliteit van het proces van toetsing. De meerderheid van de ondervraagde beleggingsfondsen staat positief tegenover het invoeren van een dergelijk certificaat.

Share Button