Nationaal Contactpunt Multinationale Ondernemingen van start met website over OESO-richtlijnen

Maatschappelijke thema’s zoals arbeidsnormen, milieu en mensenrechten zijn niet meer weg te denken uit het internationaal ondernemen. Veel Nederlandse bedrijven hebben eigen gedragscodes opgesteld om duidelijkheid te bieden ten aanzien van normen en waarden die door het betreffende bedrijf gehanteerd worden.

Om op internationaal niveau gelijke spelregels te creëren voor het Nederlandse bedrijfsleven is het van belang om maatschappelijke kwesties een zo breed mogelijk draagvlak te geven. Hierin is een rol voor de overheid weggelegd. Als regelgeving op dit terrein gewenst is, is het beter dit in internationaal verband te ontwikkelen. Daarom zijn mede op Nederlands initiatief in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen ontwikkeld.

Deze Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen maken duidelijk wat overheden van het gedrag van ondernemingen verwachten. Ze bieden een handvat voor gedragscodes van ondernemingen om met de verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling om te kunnen gaan.

De Richtlijnen worden onderschreven door regeringen uit 33 landen. Ze zijn tot stand gekomen in samenwerking met het bedrijfsleven, de vakbewegingen en andere maatschappelijke organisaties.

Het Nationaal Contactpunt Multinationale Ondernemingen bevordert de toepassing van de Richtlijnen in Nederland. Hiervoor heeft het Contactpunt een website ingericht.

Iedere lidstaat is verplicht in het kader van de Richtlijnen een Nationaal Contactpunt op te zetten.

Het Nationaal Contactpunt is een platform voor de OESO-Richtlijnen. Het biedt een mogelijkheid aan overheid, bedrijfsleven, vakbeweging en andere maatschappelijke organisaties om onderwerpen aan te dragen ten aanzien van investeren in het buitenland. Deze onderwerpen worden dan op nationaal niveau besproken.

Om als aanspreekpunt te functioneren is het belangrijk dat het Nationaal Contactpunt aan een aantal criteria voldoet, zoals zichtbaarheid, toegankelijkheid, heldere procedures en het afleggen van verantwoording.

Het Nationale Contactpunt is een interdepartementaal orgaan onder voorzitterschap van het Ministerie van Economische Zaken.

Het interdepartementale karakter is belangrijk vanwege de vele thema’s in de Richtlijnen. Eventuele vragen op een gespecialiseerd gebied van één van de ministeries zullen dan ook door het secretariaat van het Nationaal Contactpunt worden doorgespeeld naar het betreffende vakdepartement.

Het Nationale Contactpunt heeft periodiek overleg met werkgevers-, werknemersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.

Het Nationaal Contactpunt is verantwoordelijk voor:

* de verspreiding van de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de bevordering van de naleving ervan;
* het verzamelen van informatie over de ervaringen met de toepassing van de Richtlijnen;
* het houden van consultaties met vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en andere maatschappelijk partijen (NGO’s);
* d bespreking van vragen van bovengenoemde organisaties en individuele burgers met betrekking tot de Richtlijnen alsmede vragen van andere Nationale Contactpunten en overheden van niet-OESO-lidstaten;
* de voorbereiding van internationale discussies over deze kwesties;
* een jaarlijkse rapportage aan het het OESO-Comité “Internationale Investeringen en Multinationale Ondernemingen” (CIME).

Share Button