Kwartaalbericht ABF

Bron
ABF

Het kwartaalbericht 2001-IV van het Andere Beleggingsfonds ABF

Krachtenbundeling ABF en ASN geëffectueerd
Nadat op 12 december jl. de aandeelhoudersvergadering van het ABF had ingestemd met de benoeming van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. tot de directie van het ABF, is per 1 januari de nauwere samenwerking van start gegaan. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 5 april a.s. die, zoals gebruikelijk was, tezamen met die van de ASN Fondsen wordt gehouden, zal de nieuwe directie, Ab Engelsman en Michel Negenman, zich aan u presenteren.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Zoals ook al in de begeleidende brief bij de jaaropgave gemeld vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dit jaar plaats op 5 april a.s. in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Als onderdeel van deze vergadering wordt ook de ledenvergadering van de Vereniging Aandeelhouders ABF gehouden.
De vergadering wordt ’s morgens begonnen met een algemeen gedeelte samen met de ASN Fondsen.
De jaarstukken worden apart vastgesteld. Geëindigd wordt met – weer gezamenlijk – de besluitvorming over het criterium inzake Genetische Modificatie. Bij de formulering van dit criterium zal een duidelijk onderscheid worden gemaakt in de toepassingsgebieden en het voorstel gaat uit van – een enkele uitzondering daargelaten – het niet beleggen in gen-technologie. Opgave kan via een telefoontje, faxbericht of E-mail aan het secretariaat.

Het laatste kwartaalbericht
Als eerste uitvloeisel van de samenwerking moeten wij aankondigen dat dit kwartaalbericht meteen ook het laatste kwartaalbericht is. In het vervolg zullen wij in overeenstemming met de gedragslijn van de ASN Fondsen naast het jaarverslag een volledig verzorgd halfjaarbericht laten verschijnen.
Voor actuele informatie kunt u natuurlijk altijd terecht op de website van het ABF of van de ASN Bank.

Terugblik op 2001
De integratie van het Spaareffectenfonds Webefo in de (administratieve) organisatie van het ABF is naar wens verlopen. Dat geldt zowel voor de omwisseling van de spaareffecten en registerparticipaties in aandelen ABF, als voor de integratie van de administratieve systemen. Noemenswaardige problemen hebben zich niet voorgedaan, de kosten bleven binnen de vastgestelde budgetten. Inmiddels zullen de oud-beleggers in Webefo, die aandelen ABF hebben willen kopen of verkopen, de voordelen van het samengaan hebben ontdekt. Het eigen rekeningnummer tezamen met de vaste tegenrekening geeft de mogelijkheid dagelijks per telefoon aandelen te kopen of te verkopen. Wie voor twaalf uur belt weet ook de (aankoop)koers.

Elders in dit bericht treft u de beleggingsresultaten aan. Ook het ABF heeft zich niet aan de (wereldwijde) teruggang van de beurzen weten te onttrekken. Met een min van 5,2% over het hele jaar is de schade relatief beperkt gebleven. De aanhoudende negatieve tendens had een duidelijke invloed op de bereidheid van met name de particuliere belegger om te beleggen. Naarmate het jaar vorderde kregen de verkopers van aandelen ABF de overhand op kopers van aandelen ABF. Niettemin werd het jaar nog met een kleine plus afgesloten. Per saldo werden uiteindelijk zo’n 20.000 nieuwe aandelen geplaatst.

Beleggingsuniversum
Voortvloeiend uit het onderzoek door de afdeling Duurzaamheidsanalyse in het vierde kwartaal van 2001, zijn de volgende bedrijven gehandhaafd in het beleggingsuniversum: SAP, Novo Group (heette Novo Nordisk), AssiDomän, Svenska Cellulosa, Boiron, BWT, Kunert en Phonak. Uit het beleggingsuniversum verwijderd zijn: Getronics, Draegerwerk, Société Générale de Surveillance (SGS), AOL-Time Warner, Vetropack, Neg Micon en Valora. Voor het bijgewerkte beleggingsuniversum van het ABF verwijzen wij u naar de website www.abf.nl.

Beleggingsbeleid

Gevoerd beleid obligatieportefeuille
Nadat de Europese kapitaalmarktrente in oktober aanzienlijk daalde, is deze gedurende de laatste twee maanden van het jaar fors gestegen. Per saldo kwam de Duitse 10-jaars rente ultimo december uit op een niveau van 5.00%, ruim 20 basispunten hoger dan eind september.
In oktober, in de nasleep van de gebeurtenissen op 11 september, werd duidelijk dat de wereldeconomie in een recessie was beland. Onder invloed van lagere economische groeivooruitzichten in Europa en in het verlengde daarvan lagere grondstofprijzen en oplopende werkloosheid daalde de kapitaalmarktrente tot een niveau van 4.25%. Vanaf november zijn de kapitaalmarkttarieven vervolgens fors gestegen. De rentestijging werd mede veroorzaakt door kapitaalmarktstromen vanuit staatsobligaties naar aandelen en niet zozeer door oplopende inflatieverwachtingen.
Onder invloed van het verslechterde economische klimaat en de politieke spanningen in de wereld waren de spreads op bedrijfsobligaties in september tot recordhoogten uitgelopen, waarbij ook het faillissement van energiehandelaar Enron negatief was voor het sentiment.
In de loop van het kwartaal verbeterde evenwel het marktklimaat, naar aanleiding van voorzichtige tekenen van economisch herstel. In het verlengde van aandelen zijn sinds november bedrijfsobligaties meer in trek gekomen, waardoor de spreads sindsdien fors zijn ingekomen. De liquiditeit in de markt bleef daarbij overigens beperkt met hoge bied-laat spreads.
Ook het emissieklimaat verbeterde in november langzamerhand, zodat de emissieactiviteit in bedrijfsobligaties enigszins toenam. Zoals gebruikelijk verminderde de activiteit weer tegen het jaareinde. Handelaren bouwden exposures af, terwijl de emissieactiviteit nagenoeg tot stilstand kwam.

In het vierde kwartaal hebben we ABN AMRO, Fortis en Bayer Hypovereinsbank verkocht met als doel de hoeveelheid Financials binnen de portefeuille te reduceren.
Begin december is in de markt een obligatie ten laste van Ahold geëmitteerd om de acquisitie Alliant Foodservice te financieren. Omdat Ahold (Baa1) deel uitmaakt van het duurzame obligatie universum en de relative value aantrekkelijk was is in deze lening belegd. De aankoop van de 10-jaarsobligatie vond plaats op een spread van 124 basispunten over de benchmarklening.
Voor het overige werd in het vierde kwartaal een achttal bedrijfsobligaties verkocht omdat de betreffende debiteuren geen deel uitmaken van het duurzame obligatie-universum. Omdat dit overwegend illiquide posities betrof waren de spreads waarop de verkopen plaatsvonden relatief ongunstig. Uit mandaatoogpunt was de verkoop van deze leningen evenwel terecht.
Hoewel het marktklimaat voor bedrijfsobligaties is verbeterd, hebben wij in het vierde kwartaal een behoudend beleid gevoerd. Het beperkte zicht op een snel economisch herstel was voor ons een reden om de kredietexposures in de portefeuille niet uit te breiden.

Gevoerd beleid aandelenportefeuille
In het laatste kwartaal van dit jaar is het goedgekeurde universum wederom fors uitgebreid na screening van de sectoren Software & Services, Pharmaceuticals en Media. Eveneens zijn er een aantal fondsen welke reeds lange tijd in portefeuille zaten op nieuw gescreend. De mobiele tak van British Telecom, MMO2, is na afsplitsing eveneens aan het gewogen universum toegevoegd.
Door de uitbreiding van het goedgekeurde universum is de breedte en de diepte significant verbeterd.
De portefeuille heeft het afgelopen kwartaal een performance behaald welke nagenoeg gelijk was aan het gewogen universum.
De belangrijkste transacties welke het afgelopen kwartaal plaatsgevonden hadden voornamelijk betrekking op aankopen in nieuw toegelaten namen, verkopen van afgekeurde namen als mede het in lijn brengen van de wegingen met die van het ASN universum.

Share Button