Triodos Bank betreurt escalatie en zal Ondernemingskamer vragen verzoek tot onderzoek af te wijzen

Triodos Bank is geïnformeerd dat de Stichting Certificaathouders Triodos Bank (“Stichting”) een verzoekschrift heeft ingediend bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (“Ondernemingskamer”). De Stichting heeft de Ondernemingskamer verzocht een onderzoek te gelasten. Triodos Bank betreurt deze escalatie en zal de Ondernemingskamer vragen het verzoek af te wijzen.

Triodos Bank blijft zich inzetten om de opschorting van de handel in haar certificaten op te lossen en de potentiële toegang tot nieuw kapitaal te herstellen door haar certificaten te noteren op een multilaterale handelsfaciliteit (‘MTF’). Triodos blijft ervan overtuigd dat dit in het belang is van haar stakeholders. Bovendien stelt de notering op een MTF de bank het beste in staat haar missie te blijven vervullen.

De voorbereidingen voor de voorgenomen notering verlopen volgens plan en met de recente benoeming van Captin als aanbieder van de MTF ligt Triodos Bank nog steeds op schema om het proces in het tweede kwartaal van 2023 af te ronden. Een Buitengewone Algemene Vergadering (BAVA) zal worden gehouden op dinsdag 11 oktober 2022. Tijdens deze vergadering zal Triodos Bank haar aandeelhouder, SAAT, formeel verzoeken het principe van notering van de certificaten op het MTF-platform goed te keuren.

Triodos Bank heeft betrokkenheid met al haar stakeholders actief nagestreefd, en zal dat blijven doen, om te zorgen voor een ordelijk proces dat rekening houdt met de belangen van alle stakeholders. Daarbij heeft Triodos Bank serieuze inspanningen geleverd om de achtergrond van de opschorting van de handel in certificaten uit te leggen en om een ​​haalbare weg naar voren uit te stippelen om de verhandelbaarheid van DR-handel te herstellen. Het is betreurenswaardig dat de Stichting ervoor heeft gekozen deze stap te zetten, die het proces van notering van de Triodos Bank Certificaten op een MTF en het herstel van de verhandelbaarheid zou kunnen vertragen. Triodos Bank is van mening dat het verzoek om een ​​onderzoek te gelasten niet moet worden ingewilligd en zal de Ondernemingskamer daarom verzoeken het verzoek af te wijzen.

Share Button