Toezicht op instellingen voor groen beleggen

Minister Hoogervorst wil beleggingsproducten voor individueel vermogensbeheer, waarbij niet in effecten wordt belegd, onder een vorm van toezicht stellen. Dit gebeurt in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening, waarover momenteel een consultatie loopt (zie www.minfin.nl/wfd). Hierdoor kunnen onder meer eisen gesteld worden aan de informatievoorziening door aanbieders van deze producten. Dit antwoordt hij op kamervragen naar aanleiding van een radio-uitzending over beleggen bij Groen Invest Nederland.

Momenteel staan deze beleggingsproducten niet onder toezicht omdat het gaat om een individuele vorm van vermogensbeheer. De Wet Toezicht Beleggingsinstellingen heeft alleen betrekking op collectief vermogensbeheer. De Wet Toezicht Effectenverkeer is niet van toepassing omdat niet in effecten wordt belegd.

De kamervragen en antwoorden:

Antwoorden op vragen van de leden Waalkens en Heemskerk over het beleggen bij Groen Invest Nederland (2020307750)

1. Heeft u kennisgenomen van de radio-uitzending van de EO van 20 februari jl. over het beleggen bij Groen Invest Nederland?

Ja.

2. Valt volgens u het beleggen bij Groen Invest Nederland onder de normale beleggingsproducten? Zo ja, houdt de Autoriteit Financiële Markten toezicht op Groen Invest Nederland? Zo nee, bent u van mening dat dit wel zou moeten gebeuren?

Groen Invest Nederland biedt, afgaande op de beschikbare informatie, beleggingsproducten aan waarbij beleggers individuele aanspraken krijgen op (de opbrengst van) een bepaald perceel met bomen op een robiniaplantage. Door het individuele karakter van deze vorm van vermogensbeheer en de aard van de beleggingsobjecten (niet zijnde effecten) valt dit niet onder de huidige toezichtwetgeving. Groen Invest Nederland staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Onderzoek van het Financieel Expertisecentrum (FEC)[1] wijst uit dat sommige aanbieders van individueel vermogensbeheer anders dan in effecen ten onrechte de suggestie wekken dat zij onder toezicht staan. Ook bestaat de indruk dat de projecten van deze niet-geregistreerde instellingen bewust zodanig worden opgezet dat toepasselijkheid van de financiële wetgeving wordt vermeden. Naar mijn mening is er aanleiding de hier bedoelde beleggingsproducten – meer in het algemeen: individueel vermogensbeheer anders dan in effecten – onder een vorm van toezicht te brengen, zodat de belegger een passende bescherming wordt geboden en vooral goed wordt geïnformeerd over de kenmerken van de producten en de daaraan verbonden risico’s. Deze conclusie wordt gesteund door het voornoemde FEC-onderzoek- naar zogenoemde niet-geregistreerde groene instellingen, dat het belang van goede voorlichting over deze fondsen onderstreept. Het in voorbereiding zijnde wettelijke kader voor de aanbieding van en bemiddeling in financiële producten (Wet financiële dienstverlening)[2] zal hierop mede betrekking hebben.

3. Hoe beoordeelt u de informatie op de website van Groen Invest Nederland ten aanzien van de risico’s van dit beleggingsproduct? Vindt u dat geïnteresseerden op een zorgvuldige manier voorgelicht worden over alle aspecten van het beleggen in Robinia-teelt?

Een belangrijke reden om beleggingsproducten als die van Groen Invest Nederland onder een vorm van toezicht te brengen is dat dan specifieke regels gesteld kunnen worden aan de informatieverstrekking aan de belegger. Op dit moment zijn alleen de algemeen geldende regels van toepassing, zoals de eis dat informatie niet misleidend mag zijn (art. 194 BW). Het is aan de rechter om te beoordelen of in het geval van Groen Invest Nederland al dan niet aan deze regels is voldaan.

4. Hoe beoordeelt u de op de website van Groen Invest Nederland aangegeven markt- en prijsontwikkelingen?

Door het gebrek aan voldoende aanbod van gegarandeerde kwaliteit robiniahout is over de marktontwikkeling weinig te voorspellen.

Een prijsstijging van 9,5% per jaar, ook al betreft het een zeer specifiek sortiment, spoort niet met de houtprijsontwikkeling in het algemeen.

5. Wat is de betrokkenheid van Wageningen Universiteit bij Groen Invest Nederland?

Er is geen betrokkenheid van de Universiteit Wageningen.

6. Kunt u aangeven wat de mogelijke schadelijke effecten zijn van Robinia-plantages voor de omgeving?

De robinia is een uitheemse boomsoort. Deze boomsoort verwildert vrij gemakkelijk en verdringt daardoor snel inheemse boomsoorten. Als regel wordt de robinia in zeer geringe mate aangeplant in de randen van de bossen vanwege zijn fraaie bloei.

De aanleg van robinia plantages levert op zich geen groter risico op dan andere monoculturen.

7. Zijn er andere soortgelijke beleggingsproducten bij u bekend waarmee op een vergelijkbare wijze als Groen Invest Nederland beleggers worden aangetrokken? Houdt de Autoriteit Financiële Markten systematisch toezicht op deze beleggingsproducten?

8. Zijn er andere soortgelijke beleggingsinstellingen die zich onttrekken aan het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten?

(7/8) Er zijn naar schatting enkele tientallen bedrijven en instellingen actief die soortgelijke producten aanbieden als Groen Invest Nederland. Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 2 vallen de aanbieders van deze producten niet onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten indien sprake is van individueel vermogensbeheer anders dan in effecten.

———————————-

[1] Het Financieel Expertisecentrum (FEC) is een samenwerkingsverband van het OM, de financiële toezichthouders, de Belastingdienst, FIOD-ECD, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, het regiokorps Amsterdam/Amstelland en het Korps Landelijke Politiediensten. Het betreffende onderzoek Rapportage werkgroep Niet-geregistreerde groene instellingen is verschenen in 2001 en kan worden opgevraagd bij het Ministerie van Financiën.

[2] Zie de brief van de minister van Financiën d.d. 20 december 2002 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28600 IXB, nr. 18).

Share Button