Nieuwe uitgifte van aandelen Triodos Groenfonds

Triodos Groenfonds start vandaag een nieuwe uitgifte van aandelen. Aanleiding is het groeiende aantal projecten dat bij Triodos Groenfonds aanklopt voor een groene financiering. Om aan alle aanvragen te kunnen voldoen heeft het fonds veel nieuwe middelen nodig.

Triodos Groenfonds heeft ultimo oktober 2003 een vermogen van EUR 233 miljoen.
Het fonds streeft ernaar met deze uitgifte van aandelen tenminste EUR 20 miljoen nieuw vermogen aan te trekken. Tot 25 december a.s. rekent Triodos Groenfonds bij aankoop geen transactiekosten.

Stuwmeer van groenprojecten
Er is een stuwmeer van groenprojecten die wachten op groene financiering. Het gaat hier met name om windenergieprojecten, natuurontwikkelingsprojecten en de biologische landbouwsector. De productiegroei in de biologische landbouwsector dreigt te stagneren. Het streven van de regering is dat in 2010 10% van de landbouwproductie biologisch is. Om dit te kunnen halen, moet het aantal biologische landbouwbedrijven sterk groeien. Iedere nieuwe euro in het fonds stimuleert de groei van de biologische landbouw en draagt direct bij aan een betere leefomgeving.

Best presterende groenfonds van Nederland
Triodos Groenfonds is het best presterende groenfonds van Nederland. Het fonds realiseert een uitstekend rendement dat prima kan concurreren met dat van obligatiefondsen. Over de afgelopen drie jaar werd een rendement op intrinsieke waarde behaald van 5,7% per jaar (ultimo september 2003, berekening Nyfer). Het rendement over de afgelopen 12 maanden bedroeg 7,9%. Rendementspercentages zijn exclusief fiscaal voordeel van 2,5%. Ten behoeve van de berekening wordt verondersteld dat de uitgekeerde dividenden in het fonds worden herbelegd.

Triodos Groenfonds is officieel aangemerkt als groene instelling. De belegger in Triodos Groenfonds kan daardoor gebruik maken van de fiscale groenregeling. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid sinds 1995 investeringen die een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van natuur en milieu. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel groen erkende projecten te beleggen. Ultimo september 2003 was 87,5% van het vermogen in erkende groene projecten belegd.
Groene beleggers worden vrijgesteld van de 1,2% vermogensrendementsheffing over hun groen belegd vermogen tot een maximum van EUR 50.185 per belastingplichtige en EUR 100.370 voor fiscale partners en echtgenoten gezamenlijk (bedragen over 2003). Bovendien ontvangen groene beleggers een extra belastingkorting van 1,3% van het vrijgestelde bedrag. Dit betekent een netto fiscaal voordeel van 2,5%.

Share Button