Jaarverslag Groen Beleggen 2003 : groen beleggen/sparen weer in de lift

Het Jaarverslag Groen Beleggen 2003 is gepubliceerd.

Globaal gezien neemt het aantal groenprojecten jaarlijks toe. Het jaar 2000 vormt hierop een uitzondering, met name door de onzekerheid over de aangekondigde wijzigingen in het fiscale stelsel per 1 januari 2001. De stijging zet zich daarna weer door. Echter, een belangrijk deel van de in 2002 verstrekte groenverklaringen heeft betrekking op eind 2001 ingediende aanvragen. Na de discussie over het voornemen om de heffingskorting te schrappen (juli 2002) is het aantal aanvragen in 2003 sterk gedaald en daarmee ook het aantal afgegeven groenverklaringen. Als er geen drastische wijzigingen worden aangekondigd is de verwachting dat dit zich weer zal herstellen.

Aantallen per categorie
In de categorie Natuur, bos en landschap zijn in 2003 67 projecten groen verklaard. Dit is een zeer sterke stijging ten opzichte van 2002. Het projectvermogen volgt die trend echter maar gedeeltelijk. Dit komt vooral doordat de subcategorieën waarvoor de meeste aanvragen zijn ingediend relatief lage projectvermogens kennen. Hoewel het aantal groenverklaringen meer dan verdubbeld is, is er toch minder oppervlakte natuurontwikkeling gerealiseerd dan in 2002; namelijk 1.108 ha.

De animo in de categorie Biologische landbouw is nog verder teruggelopen. Een verklaring hiervoor is dat er momenteel weinig belangstelling is voor het omschakelen naar biologische landbouw, door de lage verkoopprijzen en de geringe vraag. Uit ervaring is bekend dat vrijwel alle biologische landbouwers van Groen Beleggen gebruik maken als ze overschakelen. De gegevens tonen een duidelijk ongewenste ontwikkeling.

De aanscherping van de regeling in 2002 heeft volgens verwachting geleid tot substantieel minder afgegeven verklaringen in de categorie Groen Label Kassen.

Voor Agrificatie, het verwerken van grondstoffen uit de landbouw, is geen project groen verklaard.

Net als in de categorie Groen Label Kassen is het aantal groenverklaringen in de categorie Duurzame energie sterk gedaald. Dit komt voornamelijk doordat in 2002 door eenmalige effecten extra veel groenverklaringen zijn afgegeven. Door de geplande wijzigingen in 2002 zijn eind 2001 op de valreep nog veel projectaanvragen ingediend. Deze zijn veelal pas in 2002 afgehandeld. Onder de projecten van 2003 zijn 84 windenergieprojecten. Deze projecten maken deel uit van de voortgaande sterke ontwikkeling van windenergie die zich sinds 2002 aftekent.

Bij Duurzame woningbouw is een afname te zien van 39 groenverklaringen in 2002 naar 28 in 2003. Het aantal groen verklaarde woningen steeg daarentegen sterk, namelijk van 1.495 naar 2.306.

In de categorie Vrijwillige bodemsanering is geen groenverklaring afgegeven. Ook in de categorie Fietspadinfrastructuur zijn in 2003 geen verklaringen afgegeven.

De projecten in de categorie Andere projecten zijn zeer divers van karakter. Daaronder vallen dit jaar onder meer de gecombineerde toepassing van duurzame energietechnieken, de productie van brandstofpellets uit hardhout, een milieuservicepunt, herstel van natuurwaarden van een historische buitenplaats en de instandhouding van hoogstamfruitboomgaarden. Het aantal af te geven verklaringen is door de aard van de categorie moeilijk voorspelbaar. Dit jaar is er in deze categorie sprake van een daling van het aantal afgegeven verklaringen vergeleken met 2002.

Het aantal aanvragen in 2003 is vergelijkbaar met 2002. Wel is het projectvermogen gedaald.

Het hoge aantal aanvragen in 2001 heeft onder andere te maken met de aangekondigde aanscherping van de eisen voor projecten en van de indieningsvoorwaarden per 1 januari 2002. Daarom zijn in december 2001 relatief veel aanvragen ingediend.

Het aantal aanvragen voor Groen Label Kassen is in 2003 weer behoorlijk gestegen, maar deze stijging moet worden gezien in relatie met het enorme aantal aanvragen eind 2001 en het zeer lage aantal aanvragen als gevolg daarvan in 2002. Het aantal aanvragen voor Duurzame energie vertoont een tamelijke grote afname in vergelijking tot 2002 onder andere vanwege onzekerheden rond de MEP-regeling gedurende de eerste maanden van 2003. Het projectvermogen daalde nog sterker. Dit laatste houdt verband met één aanvraag in 2002 voor een off-shore windpark; wordt dit buiten beschouwing gelaten, dan is de daling van het projectvermogen niet opmerkelijk.
Spaarders en beleggers

Ondanks de commotie die rond de voorgenomen afschaffing van de heffingskorting is ontstaan, is het aantal spaarders en beleggers in 2003 weer licht gestegen. Het totale ingelegde vermogen nam dit jaar toe met € 583 miljoen naar € 3.637 miljoen. De regeling lijkt zijn aantrekkingskracht onder spaarders en beleggers te herwinnen.

Groene financieringen

De groene instellingen hadden per 31 december 2003 voor € 2.960 miljoen geleend aan of belegd in groenprojecten, terwijl er € 3.637 miljoen groen vermogen beschikbaar was. Dit komt neer op gemiddeld 82% van het totale vermogen. De groene instellingen hebben daarmee gemiddeld genomen voldaan aan de norm: die schrijft gemiddeld genomen minimaal 70% voor.

Het totale projectvermogen waarvoor ultimo 2003 een groenverklaring is afgegeven, bedraagt € 5.481 miljoen terwijl de banken € 2.960 miljoen groen gefinancierd hebben.

Niet het gehele bedrag waarvoor groenverklaringen zijn afgegeven wordt blijvend groen gefinancierd. Daarvoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen. Een ondernemer dient vaak ook eigen vermogen in te brengen in het project. Bovendien kan een voorgenomen project bijvoorbeeld niet doorgaan: Groen Beleggen richt zich immers op economisch relatief marginale projecten. Daarnaast neemt de groene financiering per project in de tijd af als er wordt afgeschreven op de investering en men vervolgens de lening moet aflossen.

Share Button