Het verweer van Triodos Groenfonds

Bron
Planet.nl

Triodos Groenfonds is het op een aantal punten niet eens met de analyses van Anton Greefhorst van Bijsluiterscore.Info.

Woordvoerder Thomas Steiner snapt bijvoorbeeld niet waar de kritiek vandaan komt dat niet duidelijk is hoe het rendement wordt berekend. “Dat staat overal. Het is inclusief herbelegd dividend.” Rendementen volgens de berekening van Tijd BeursMedia, staat er op de site.

Ten aanzien van het risico dat de belegger loopt dat de overheid ooit het fiscale voordeel afschaft, meldt Triodos Bank dat maatregelen heeft genomen waardoor het risico voor de belegger afgedekt is.

Liquiditeiten
Steiner erkent dat het saldo liquide middelen van Groenfonds, dat niet alleen bij Triodosbank maar ook bij ING een rekening aanhoudt, \eind 2003 aan de hoge kant is. “Die 67 miljoen euro is inderdaad geen gering saldo en het is inderdaad een laag rentetarief. Maar wij hebben aan het eind van het jaar heel veel geld binnengekregen. Door het jaar heen heeft er gemiddeld 24,8 miljoen euro op die rekeningen gestaan tegen gemiddeld 1,99 procent rente. Een tarief van 2 procent is marktconform.” In een reactie daarop citeert Anton Greefhorst het jaarverslag 2003: “Ultimo 2003 bedraagt het direct opvraagbare uitstaande saldo eur 67.094 tegen eengewogen gemiddeld rentepercentage van 1,37%.”

Bonusvergoeding
Ook is de woordvoerder van het Triodos Groenfonds het niet eens met de passage over de vergoedingen. “De vergoeding aan Triodosbank is geen bonusvergoeding. Die vergoeding van 0,4 procent wordt aan alle distributeurs betaald. Dat is een marktconform percentage dat ze krijgen om hun marketingkosten te dekken.” Anton Greefhorst vindt dat er wel degelijk sprake is van een bonus. “Bij andere beleggingsinstellingen wordt een dergelijke vergoeding namelijk door de beheerder betaald, waardoor het rendement voor de belegger niet wordt aangetast. Tridos Bank brengt deze vergoeding nog eens apart in rekening, vandaar: bonus.”

Twee bijsluiters
Voorts legt Steiner uit dat het Groenfonds twee financiële bijsluiters gebruikt. De ene is voor aandelen op naam, de andere voor aandelen aan toonder. In de ene bijsluiter staat wel dat het Groenfonds bij verschillende banken en beleggingsinstellingen te koop is, in de andere staat dat niet. In alle folders van het bedrijf staat dat de aandelen bij verschillende partijen gekocht kunnen worden. Op de site van het Triodos Groenfonds, en daar staat tenslotte de informatie die voor iedere belegger openbaar is, is echter maar een bijsluiter te vinden. En daarin wordt alleen Triodos Bank als aanbieder genoemd.

Kosten
Steiner bestrijdt met klem de bewering dat het fonds niet alle kosten zou verdisconteren in de voorbeeldberekening in de bijsluiter. “Wij hanteren geen op- en afslagkosten. Transactiekosten zitten er wel in verdisconteerd, behalve bij de bijsluiter voor aandelen aan toonder. Die transactiekosten verschillen namelijk per instelling waar je de aandelen koopt of verkoopt.” In het prospectus, en dat is de informatie waar de belegger zijn aankoopbeslissing op dient te nemen, wordt op pagina 6 echter nog steeds over opslagkosten gesproken: “De uitgifteprijs is de geldende intrinsieke waarde per Aandeel, verhoogd met een opslag van maximaal 1,55%, inclusief 0,55% kapitaalsbelasting. “ Dat prospectus is gedateerd op 1 juli 2003, toen de kostenstructuur werd gewijzigd. En op pagina 36 van het jaarverslag 2003 staat de volgende passage: "De ontvangsten van Triodos Groenfonds inzake de opslag bij toetreding en de afslag bij
uittreding zijn verantwoord in de winst- en verliesrekening onder de overige bedrijfsopbrengsten. De uitgaven van Triodos Groenfonds inzake de kapitaalbelasting en de kosten van toe- en uittreden ingeval van aandelen op naam (tot 1 juli 2003) zijn verantwoord onder de overige bedrijfskosten."

Opslagkosten
Het laatste punt van kritiek op het onderzoek van de stichting betreft de vermeende stijging van de beheerskosten. “Op verzoek van de beleggers is een half jaar geleden de kostenstructuur gewijzigd”, legt Steiner uit. “We wilden af van de op- en afslagkosten. Daarvoor in de plaats zijn de beheerskosten aangepast. Dat wordt allemaal uitgelegd in het halfjaarbericht. Helaas is dat halfjaarbericht niet meer op de site te vinden.

Share Button