Rabobank: focus op microfinance in ontwikkelingslanden

De Rabobank gaat de micro finance-activiteiten in ontwikkelingslanden, als onderdeel van een nieuw ‘Development Program’, substantieel uitbreiden.

Dat heeft drs. H. (Bert) Heemskerk, voorzitter van de raad van bestuur, aangekondigd bij de publicatie van het Maatschappelijk Jaarverslag 2003 van de Rabobank Groep.

‘Wij willen onze oorspronkelijke succesformule – kleine agrarische bedrijven toegang geven tot goedkoop krediet om op die manier de economische ontwikkeling op gang te brengen – veel gerichter naar het buitenland exporteren’, zei Heemskerk. ‘Op die manier willen we laten zien dat een triple A-bank ook een triple P-bank kan zijn, een bank die ernst maakt met maatschappelijk verantwoord ondernemen, een bank die speciaal oog heeft voor People, Planet en Profit.’

Een van de belangrijkste actiepunten voor 2004/2005 is de start van een Rabobank Development Program, dat zich – te beginnen in het jaar dat door de Verenigde Naties is uitgeroepen tot het Jaar van de Micro Finance – gaat richten op de ontwikkeling van kleinere kredietcoöperaties en financiële instellingen in zo’n vijftien ontwikkelingslanden.
Dat programma – coördinatie en toespitsing van wat de Rabobank al sinds jaar en dag op dit terrein doet – krijgt een startkapitaal van $ 25 miljoen mee (in equity en garantiefondsen).
Het zal langs verschillende wegen vorm krijgen:
– de uitzending van professionele adviseurs (met name via RIAS, Rabo International Advisory Services);
– de inschakeling van de Rabobank Foundation, de stichting die dertig jaar ‘ontwikkelingsprojecten’ in binnen- en met name ook buitenland financiert;
– participaties in kredietcoöperaties in ontwikkelingslanden (in equity en/of garantiefondsen);
– de uitzending van eigen medewerkers (in het kader van sabbatsverlof, management development programma’s).

‘Meer dan vier miljard mensen ter wereld heeft geen toegang tot financiële diensten. Ik zie het als een belangrijke opgave voor een maatschappelijk verantwoorde en betrokken bank als de Rabobank om aan die misstand meer te doen’, zei Heemskerk. ‘Je zou kunnen zeggen dat we over de grens het werk gaan voortzetten waarvoor we ooit, meer dan honderd jaar geleden, in het eigen land zijn opgericht.’

Via een brede campagne wil de Rabobank dit najaar meer zichtbaar maken wat ze in het buitenland doet aan maatschappelijk verantwoorde activiteiten.

Verdere actiepunten
Als binnenlandse ‘actiepunten voor 2004/2005’ noemde Heemskerk:
– naar 100% groene stroom bij Rabobank Nederland en de aangesloten banken (nu nog 25 procent);
– een mobiliteitsplan voor medewerkers van de Rabobank, gericht op beperking van de uitstoot van CO2;
– meer vrouwen in topfuncties, meer ruimte voor allochtonen;
– meer nieuwe ‘groene’ financiële producten en diensten (‘Kyoto initiatieven’);
– duurzamer en milieubewustere inkoop bij Rabobank Nederland.

In de eigen dienstverlening legt de Rabobank steeds grotere nadruk op duurzaamheid en mensenrechten. “Ons maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt allereerst in onze kernactiviteiten: de financiële dienstverlening”, aldus Heemskerk. “Het gaat dan om het ontwikkelen en aanbieden van specifiek op duurzaamheid gerichte financiële diensten en producten, zoals onder meer groen sparen en beleggen, de financiering van de biologische landbouw en de handel in emissierechten. Daarnaast worden specifieke aspecten met betrekking tot duurzaamheid en mensenrechten steeds nadrukkelijker in de dagelijkse bancaire praktijk opgenomen. Zo hebben we een eigen gedragscode voor de financiering van palmolieplantages en een eigen gedragscode mensenrechten. En een commissie ethiek bespreekt steeds meer opduikende dilemma’s.”

Share Button