Rabobank komt met innovatief duurzaam beleggingsproduct: Robeco CDO Groen Obligatie

Vandaag introduceren de Rabobank en Robeco een nieuw groen beleggingsproduct: de Robeco CDO Groen Obligatie. Met de Robeco CDO (Collateralized Debt Obligation) Groen Obligatie wordt indirect belegd in een portefeuille bestaande uit bedrijfsobligaties en -leningen van duurzame ondernemingen.

Door te investeren in deze innovatieve obligatie kan een belegger een beroep doen op de fiscale voordelen van de Regeling Groenprojecten. Inclusief het fiscale voordeel van de extra heffingskorting bedraagt het indicatieve verwachte effectieve rendement 4,4% op jaarbasis¹. Daarnaast geldt een vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing van 1,2% op jaarbasis. Deze obligatie heeft een looptijd van 6 jaar. De inschrijving duurt tot uiterlijk 15 oktober 2004, maar kan eerder gesloten worden. De obligaties krijgen geen notering aan de beurs. Met het ingelegde geld verstrekt Rabo Groen Bank B.V. groenfinancieringen aan projecten met een hoog milieurendement.

Met de uitgifte van de Robeco CDO Groen Obligatie steken de Rabobank en Robeco een regulier financieel product in een duurzame jas. Het gangbare wordt duurzaam gemaakt. Nieuw is de koppeling van een gangbare CDO obligatie aan de groenregeling, in samenhang met een onderliggende duurzame kredietportefeuille.
De basis wordt gevormd door de uitgifte van groenobligaties. De opbrengsten van die obligaties gebruikt de Rabobank voor de financiering van milieuvriendelijke projecten, overeenkomstig de Regeling Groenprojecten van de overheid.
De onderliggende kredietportefeuille die voortvloeit uit een Credit Default Swap (CDS) transactie is samengesteld uit bedrijfsobligaties en -leningen van ruim honderd duurzaam opererende bedrijven. Onder een CDS transactie wordt een overeenkomst verstaan waarbij de ene partij tegen periodieke betalingen door de ander partij het financiële risico met betrekking tot bepaalde vorderingen op ondernemingen op zich neemt, overigens zonder dat een contractspartij daadwerkelijk rechthebbende is of wordt ten aanzien van deze vorderingen. Bij de selectie van deze bedrijven worden de duurzaamheidscriteria van Robeco gehanteerd. Dit betekent dat bepaalde sectoren worden uitgesloten, zoals tabaks- en wapenindustrie, kernenergie, gokindustrie, bont en pornografie. Van de overige sectoren zijn bedrijven in de portefeuille gekozen die tot de meest duurzame ondernemingen (‘best in class’) behoren.

Overname kredietrisico’s duurzame ondernemingen
Het belangrijkste verschil met een gewone obligatie is dat met de Robeco CDO Groen Obligatie de belegger via kredietderivaten een risico loopt op een duurzame kredietportefeuille. De overname van deze risico’s levert risicopremies op, die worden verdisconteerd in het rendement op de Robeco CDO Groen Obligatie. Daarmee en door het te behalen fiscale voordeel kunnen beleggers een hoger rendement ontvangen. Daar staat tegenover dat het uiteindelijke totaalrendement op deze obligaties wordt beïnvloed door het al dan niet optreden van risico’s – de zgn ‘credit events’- bij de bedrijven in de kredietportefeuille, zoals een faillissement of betalingsmoeilijkheden. Als credit events zich voordoen zal in eerste instantie minder of geen rente worden betaald. Bij verdere credit events kan ook op de hoofdsom van de CDO Groen Obligatie worden afgeschreven.

Met de uitgifte van Robeco CDO Groen Obligatie, in aanvulling op de bestaande vastrentende bankbrieven en obligaties, wordt de markt van groen beleggen volwassener. De Rabobank Groep bevestigt met deze uitgifte haar marktleiderschap op het gebied van duurzaam beleggen.

Share Button