30% groei Triodos Groenfonds in 2005

In 2005 is het fondsvermogen van Triodos Groenfonds sterk gestegen met 30% (EUR 107,2 miljoen) tot EUR 469,6 miljoen. Het fonds realiseerde een rendement van 2,6% exclusief 2,5% belastingvoordeel.

Triodos Groenfonds is aangemerkt als groene instelling en kan daardoor gebruik maken van de fiscale groenregeling. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid sinds 1995 investeringen die een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van natuur en milieu. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel groen erkende projecten te beleggen. Eind 2005 was 72% van het vermogen in erkende groene projecten belegd.

In totaal bedroeg de netto groei van de financieringen portefeuille in 2005 EUR 76 miljoen (27% groei ten opzichte van 31 december 2005). De portefeuille van het fonds groeide gedurende 2005 in alle sectoren. In relatief opzicht verschoven de uitzettingen enigszins ten gunste van de sectoren Natuur en Landschap en de nieuwe sector Milieutechnologie.

Natuur en Landschap
De sector Natuur en Landschap neemt 20,0% van de portefeuille voor haar rekening (17,4% ultimo 2004). Triodos Groenfonds werkt intensief samen met Stichting Nationaal Groenfonds en Friesland Bank bij de financiering van natuur en landschap. Een groot deel van de financieringen die in 2005 zijn verstrekt betreft groene herfinanciering van subsidies voor particulier en agrarisch natuurbeheer. Ook de ontwikkeling van landgoederen en nieuwe natuur hebben tot meer financieringen door het fonds geleid.

Milieutechnologie
In 2005 heeft Triodos Groenfonds in samenwerking met Rabo Groenbank de bouw van de nieuwe hoog rendement afvalverbrandingsinstallatie van de Gemeente Amsterdam gefinancierd. In deze installatie wordt tot 50% meer energie opgewekt uit dezelfde hoeveelheid afval dan bij de gangbare installaties. Daarnaast zal het hergebruik van grondstoffen significant verbeteren en wordt een vergistingsinstallatie gebouwd. Deze installaties zullen ook internationaal de nieuwe standaard worden op het gebied van afvalverwerking. Het project trekt nu reeds wereldwijd veel belangstelling vanwege de hoogwaardige technologie.
Het fonds verwacht in de toekomst substantieel te kunnen groeien in deze sector.

Share Button