Nederlandse consument kiest in groten getale voor duurzaam bankieren

Bron
ASN Bank

De ASN Bank realiseert in 2005 de grootste groei in haar 45 -jarig bestaan:

· Het klantenbestand is met ruim 60.000 nieuwe klanten gegroeid naar 264.000 (+30%)

· Het totale vermogen onder beheer nam toe met € 676 miljoen naar € 2.993 miljoen (+30%)
· Het vermogen van de duurzame ASN Beleggingsfondsen nam toe met € 304 miljoen naar € 985 miljoen, (+45%)
· De spaartegoeden onder beheer namen toe met € 372 miljoen naar ruim € 2.050 miljoen (+22%)
· De netto winst daalde licht met € 400.000 en kwam uit op € 5,4 miljoen (-7%)
Ontwikkeling ASN Bank
In 2005 bestond ASN Bank exact 45 jaar. Dat betekent 45 jaar praktische betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bieden van pragmatisch handelingsperspectief voor particulieren die niet alleen een goed rendement wensen op hun (spaar)geld, maar ook actieve betrokkenheid bij het milieu, mensenrechten, klimaat en nieuwe duurzame oplossingen voor investeringen in schone energie en armoedebestrijding.

2005 was vooral het jaar van de groei
Een aantrekkelijk rendement gecombineerd met een heldere boodschap als het gaat om het belang van duurzaamheid en ethiek zorgden voor een toename van ruim 60.000 nieuwe klanten.

De spaartegoeden van ASN Bank zijn in 2005 met een aanzienlijk bedrag van € 372 miljoen gestegen naar ruim € 2.050 miljoen; een stijging van 22%, wat ongekend is in de geschiedenis van ASN Bank. De groei is voornamelijk te danken aan aantrekkelijke spaarproducten met een concurrerend rentetarief zoals ASN Internetsparen, ASN (Milieu) Sparen Extra en ASN Ideaalsparen. Daarmee is het marktaandeel van ASN Bank in de totale spaargelden in Nederland met 20% gestegen naar circa 1%.

Een korte toelichting op de financiële resultaten
De opbrengsten zijn in 2005 ten opzichte van 2004 min of meer gelijk gebleven. Weliswaar zakte het gerealiseerde renteresultaat als gevolg van de renteontwikkelingen, maar dat werd gecompenseerd door hogere bruto opbrengsten uit beheer van de beleggingsfondsen. De kosten stegen wel met 14% ten opzichte van 2004. De forse groei van het aantal klanten zorgde voor hogere marketingkosten en kantoorkosten. Hierdoor daalde de netto winst enigszins vergeleken met vorig jaar.

Ontwikkeling van de beleggingsfondsen
De beleggingsfondsen van de ASN Bank hebben ook in 2005 een aanzienlijke groei doorgemaakt. Het vermogen van de ASN-fondsen steeg afgelopen jaar met € 304 miljoen naar € 985 miljoen. Dit is een stijging van bijna 45% die voor het grootste deel is gerealiseerd door de instroom van nieuwe gelden. Door de forse groei in 2005 steeg het aandeel van de ASN-fondsen in de totale markt voor duurzame fondsen in Nederland naar 39%.

ASN Milieu & Waterfonds groot succes
Relatief gezien groeide het ASN Milieu- en Waterfonds het snelst met een ruime verviervoudiging in een jaar tijd, van ruim € 8 miljoen begin 2005 naar ruim € 35 miljoen aan het eind van 2005.

Het ASN Milieu& Waterfonds belegt de helft van haar portefeuille in watertechnologie.
De beschikbaarheid van schoon water speelt een cruciale rol bij duurzame ontwikkeling en dat blijkt dus ook duurzame beleggers aan te spreken. Met een rendement van 27,3% behoorde het ASN Milieu&Waterfonds tot de best presterende duurzame beleggingsfondsen van 2005 in Nederland.

Veel belangstelling was er ook voor het ASN Groenprojectenfonds en het ASN-Novib Fonds. Het ASN Groenprojectenfonds kende een grote groei met ruim € 175 miljoen naar een totaal van ca. € 400 miljoen.

Ook het sociaal-ethische ASN-Novib Fonds groeide met 14,4% naar een fondsvermogen van € 35,2 miljoen. Het fonds wil bijdragen aan armoedebestrijding door financiering van kleinschalig ondernemerschap in ontwikkelingslanden.

Verwachtingen 2006
De ASN Bank verwacht ook in 2006 een flinke groei te kunnen realiseren op eigen kracht. De ASN Bank verwacht dat ook de samenwerking met maatschappelijke partners als Novib, Greenpeace, Amnesty International en Wereld Natuur Fonds en de succesvolle distributie van de duurzame ASN Bank producten via de bedrijven van het SNS Reaal concern nog volop mogelijkheden bieden om verder te groeien. De belangstelling voor duurzaamheid en ethiek is immers nog steeds groeiende, getuige ook de inspanningen op dit terrein van andere financiële dienstverleners. De ASN Bank zal ondermeer met de introductie van het ASN Small & Midcap Fonds nieuwe duurzame producten lanceren en onverminderd onderzoek blijven doen naar de maatschappelijke strategie en prestaties van ondernemingen en overheden.

Mijlpalen in 2005

· ‘Bijzondere Beleggingscriteria’ van de ASN Bank zijn geherformuleerd. De ASN Bank meent dat zij en haar beleggingsfondsen daarmee de meest transparante en toegankelijk geformuleerde ethisch- en duurzame beleggingscriteria hebben in de Nederlandse financiële sector. Daarmee meent de ASN Bank zich belangrijk te onderscheiden in de retailsector voor duurzaam bankieren.

· In 2005 zijn 94 ondernemingen besproken in de ASN Selectiecommissie.

· Speciale aandacht voor de energie sector.
Een grote en belangrijke sector met een grote impact op het functioneren van de economie, de samenleving als geheel en het wereldklimaat in het bijzonder. De vraag naar energie neemt mondiaal nog steeds toe en de rol daarbij van fossiele brandstoffen zal nog lange tijd essentieel en onmisbaar zijn. Het steeds betere inzicht in de gevolgen van klimaatopwarming heeft het energievraagstuk ook weer volop in de belangstelling gezet. De ontwikkeling van echt duurzaam opgewekte energie lijkt te langzaam te gaan om aan de toenemende vraag te voldoen en, nu 20 jaar na Tsjernobyl, lijkt de optie van kernenergie weer volop op de agenda te staan.

Het grote belang van de energie sector vertaalt zich ook in een belangrijk aandeel in bijna alle traditionele en ook de meeste ‘duurzame’ aandelenfondsen. Dit laatste op basis van de zogenaamde ‘best in class’ selectie, of wel; welk energie bedrijf is het meest duurzaam in de sector, de beste worden dan opgenomen.
De ASN Beleggingsfondsen zijn nog steeds een van de weinige (Nederlandse)duurzame beleggingsfondsen die niet uitsluitend op basis van dat principe bedrijven als Shell en BP ‘automatisch’ toelaat tot het beleggingsuniversum.

Veel energiebedrijven hebben enorme stappen gezet in het op een sociaal- en milieuverantwoorde wijze opereren. Zij zijn vaak een voorbeeld ten aanzien van goede duurzaamheidverslaglegging en worden daarvoor ook internationaal geroemd. De ASN Bank erkent deze vooruitgang en heeft grote waardering voor de transparante wijze waarop deze ondernemingen verantwoording afleggen voor de gevolgen van hun handelen ten opzichte van de maatschappij. Op basis van de door ASN Bank gehanteerde beleggingscriteria is er dus ook geen sprake van principiële uitsluiting van deze sector, zoals bij wapenproducenten bijvoorbeeld wel het geval is.
Toch vindt de ASN Bank de absolute impact en de omvang van de schade die nog steeds aan het milieu wordt toegebracht en de regelmatig gemelde schending van mensenrechten welke haast inherent lijkt aan de belangrijkste activiteit (oliewinning en transport) van dusdanige omvang en schijnbaar structureel verbonden aan deze sector, dat de ASN Bank dit niet in overeenstemming kan brengen tot de aard van de missie, de ondernemingsprincipes en beleggingscriteria. Vooralsnog sluit de ASN Bank dan ook belegging in eerder genoemde ondernemingen uit en kwalificeert de ASN Bank hen als onvoldoende duurzaam in absolute zin.

· De ASN Bank is een strategische samenwerking aangegaan met het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Greenpeace. Met het WNF is in de eerste helft van 2005 een gezamenlijke actie voor de bescherming van tropisch regenwoud op Borneo gevoerd. In de zomer van 2005 is de samenwerking met Greenpeace gestart met een gezamenlijke actie voor de bescherming van biodiversiteit in de Noordzee. Ook met Novib en Amnesty International zijn acties opgezet.

Kerncijfers (in miljoen euro’s) 2005 2004 Toe- /afname

Spaartegoeden 2.050 1.678 22%
Beheerd vermogen beleggingsfondsen 985 681 45%

Renteresultaat 15,8 15,8 0%
Overige opbrengsten 6,0 5,2 15%
Kosten 13,9 12,2 14%
Netto Winst 5,4 5,8 -7%

Aantal klanten (in duizenden) 264 203 30%

De ASN Bank
De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. De ASN Bank is actief op het gebied van beleggen, sparen en kredieten. Klanten kunnen bankieren via internet (www.asnbank.nl), post of telefoon. De ASN Bank is opgericht in 1960 en maakt deel uit van SNS REAAL.

Share Button