Pensioenfonds PNO Media maakt ook niet-beursgenoteerde beleggingen openbaar

Bron
PNO Media

Pensioenfonds PNO Media heeft zijn beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord

beleggen aangescherpt.
Het bedrijfstakpensioenfonds voor de mediasector maakte bekend dat het:
– een nieuwe code maatschappelijk verantwoord beleggen heeft vastgesteld;
– zijn uitsluitingslijst heeft uitgebreid met elf wapenproducenten en negen ondernemingen die producten maken en verkopen waarin bont is verwerkt;
– Hermes Equity Ownership Services als adviseur heeft benoemd om de benodigde research te leveren en invulling te geven aan het stembeleid van het fonds;
– na eerdere publicatie van zijn beursgenoteerde aandelenbeleggingen nu alle beleggingen van het fonds openbaar heeft gemaakt.

Met deze maatregelen geeft Pensioenfonds PNO Media, dat in november 2007 door NPN werd uitgeroepen tot pensioenfonds van het jaar, invulling aan zijn ambitie om op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen een voorbeeldfunctie te vervullen. Het fonds voldoet met deze maatregelen tevens als een van de eerste pensioenfondsen volledig aan het op 13 november 2007 gepubliceerde FNV-10 puntenplan verantwoord beleggen.

Aanleiding

Pensioenfonds PNO Media is het bedrijfstakpensioenfonds voor de mediasector. Omroep LLiNK plaatste eerder publiekelijk vraagtekens bij de mate van maatschappelijk verantwoord beleggen door Pensioenfonds PNO Media. De omroep gaf te kennen uit het collectieve pensioenfonds te stappen indien er niet op korte termijn structurele veranderingen in het beleggingsbeleid zouden worden doorgevoerd. LLiNK startte op de website eerlijkeoudedag.nl een petitie voor omroepmedewerkers voor een maatschappelijk verantwoord pensioen. Directeur Daan Heijting: “Ons fonds werkt voor een bijzondere doelgroep. Wij hebben gemerkt dat de werknemers, werkgevers en gepensioneerden in de mediasector het belangrijk vinden dat hun pensioengeld op een verantwoorde manier wordt belegd en dat daarover op een transparante wijze verantwoording wordt afgelegd. Het is onze ambitie om aan deze hoge verwachtingen te voldoen.”

Totstandkoming nieuwe code

Pensioenfonds PNO Media heeft zijn beleidsuitgangspunten getoetst aan de actuele opvattingen over normen en waarden door het onderwerp te bespreken met de deelnemersraad, met de werkgeversvereniging, met aangesloten werkgevers en met individuele deelnemers en gepensioneerden, en getoetst aan de opvattingen van externe deskundigen. Mede op basis van deze gesprekken heeft het fonds op 31 januari 2008, met instemming van de deelnemersraad, een volledig nieuwe code maatschappelijk verantwoord beleggen vastgesteld.

Engagement vormt de kern van de nieuwe code

Pensioenfonds PNO Media houdt bij zijn beleggingsbeslissingen rekening met acht fundamentele uitgangspunten op het gebied van milieu, mensenrechten en corporate governance. Rekening houdend met deze uitgangspunten, die zijn beschreven in de nieuwe code, past het fonds een engagementbenadering toe. Het doel van deze engagementbenadering is om te bevorderen dat de overheden en ondernemingen waarin Pensioenfonds PNO Media belegt handelen in overeenstemming met de fundamentele uitgangspunten van het fonds. Om dit doel te bereiken zoekt de nieuw benoemde adviseur (Hermes Equity Ownership Services) namens het fonds en andere institutionele beleggers de dialoog op met overheden en ondernemingen die handelen in strijd met de fundamentele uitgangspunten van het fonds.

Er zijn grenzen

Indien deze engagementbenadering niet leidt tot de beoogde gedragsverandering, en die ook op langere termijn niet kan worden verwacht, dan kan dit ertoe leiden dat Pensioenfonds PNO Media de betreffende beleggingen laat verwijderen uit zijn beleggingsportefeuille.

Uitbreiding uitsluitingslijst

In 2007 heeft Pensioenfonds PNO Media alle producenten van antipersoonsmijnen en clusterbommen en -munitie uit zijn beleggingsportefeuille laten verwijderen. Op grond van de nieuwe code maatschappelijk verantwoord beleggen breidt het fonds deze uitsluitingslijst uit met alle producenten van zogeheten ABC-wapens (atomic, biological, and chemical weapons ofwel nucleaire-, biologische- en chemische wapens). Verder zal Pensioenfonds PNO Media op grond van de nieuwe code niet langer beleggen in ondernemingen die zijn betrokken bij de productie van- en handel in producten waarin bont is verwerkt. In totaal bevat de
uitsluitingslijst op dit moment 28 ondernemingen. De volledige uitsluitingslijst is te vinden op de website van het fonds www.pnomedia.nl.

Benoeming externe adviseur

Pensioenfonds PNO Media heeft de procedures gericht op de naleving van zijn code stevig aangescherpt. Om te waarborgen dat de nieuwe code op een uniforme wijze wordt toegepast door de externe vermogensbeheerders die voor het fonds portefeuilles beheren, heeft het fonds voor de screening van zijn beleggingen en de uitvoering van zijn stembeleid Hermes Equity Ownership Services (www.hermes.co.uk) als adviseur benoemd.

Transparant

De nieuwe code maatschappelijk verantwoord beleggen is te vinden op de website van het fonds www.pnomedia.nl. Op die site heeft het fonds ook de uitsluitingslijst en een volledig overzicht van alle beleggingen geplaatst, onderverdeeld naar aandelen, vastrentende waarden en alternatieve beleggingen. Voor de goede orde: het overzicht is opgesteld per 31 december 2007 en bevat nog beleggingen die nu op grond van deze nieuwe code worden uitgesloten. Directeur Daan Heijting: “Transparantie is het uitgangspunt voor onze externe communicatie. Wij leggen graag verantwoording af over het door ons fonds gevoerde beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen en over de manier waarop wij aan dat beleid invulling hebben gegeven.”

Tot besluit

Het fonds wil in het bijzonder twee deskundigen bedanken voor hun waardevolle bijdragen aan de gedachtevorming over de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de nieuwe code:
– prof. dr. H. (Harry) Hummels, hoogleraar duurzaam beleggen en onder meer verbonden aan het European Centre for Corporate Engagement van de Universiteit Maastricht;
– Henrik Syse, voormalig Head of Corporate Governance van Norges Bank Investment Management, de beheerder van het Government Petroleum Fund.

Share Button