Pensioenfonds PGB belegt in schone energie

Bron
GBF

Pensioenfonds PGB heeft een start gemaakt met het opbouwen van een portefeuille duurzame beleggingen. Het fonds belegt daarvoor € 25 miljoen in DIF Renewable Energy, dat pensioenfondsen en andere beleggers de mogelijkheid biedt risicodragend kapitaal te investeren in duurzame energieprojecten. De investeringen in schone energie zoals wind- en zonne-energie liggen in lijn met de eerder uitgezette beleggingsstrategie.

Het beleggingsbeleid van PGB is er op gericht om de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden op lange termijn te kunnen garanderen en indien mogelijk waardevast te houden. Daarnaast heeft het fonds als institutionele belegger ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid waarín wordt belegd. Ondernemingen moeten de belangen van beleggers duurzaam kunnen waarborgen.

Richtlijnen beleggingsbeleid
Voor het vermogensbeheer zijn richtlijnen geformuleerd. Zo worden er geen beleggingen gedaan die in strijd zijn met internationale wet- of regelgeving. Bovendien vermijdt het fonds beleggingen in ondernemingen waarvan de productie gericht is op zaken die niet bij wet of internationaal verdrag verboden zijn maar die toch als ‘verwerpelijk’ kunnen worden beoordeeld. PGB heeft bij de besluitvorming over de beleggingsstrategie voor 2008 – 2010, de invulling van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid aangescherpt. Na advies van de Commissie voor Beleggingen en Risicomanagement en in overleg met de Deelnemersraad heeft het bestuur besloten tot de volgende aanpassingen:

Het fonds voegt een portefeuille ‘maatschappelijk verantwoorde beleggingen’ toe aan de bestaande beleggingscategorieën ter grootte van 2% (ongeveer € 200 miljoen) van het belegd vermogen. Door herschikking van de bestaande beleggingen wordt een aparte portefeuille opgebouwd voor duurzame beleggingen waarbij onder meer geïnvesteerd wordt in schone energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, in technologieën voor optimale energiebenutting en reductie van energiegebruik, in microkredieten en in (financiële) instellingen en fondsen waar een directe bijdrage aan de duurzaamheid van samenleving en milieu onderdeel uitmaakt van de ondernemingsmissie en visie.
De bestaande beleggingsportefeuille wordt halfjaarlijks nagelopen op risico’s voor de zgn. ESG-kriteria. Voor de scanning van de portefeuille worden de 10 Global Compact Principles van de Verenigde Naties als uitgangspunt genomen.
Eerste ‘groene’ investeringen
Met de eerste groene investeringen in DIF Renewable Energy, is nu een start gemaakt met het opbouwen van de portefeuille ‘maatschappelijk verantwoorde beleggingen’. Dirk Wieman, directeur Beleggingen bij de GBF, uitvoeringsorganisatie voor PGB: ‘De beleggingen in de opwekking van schone energie (wind- en zonne-energie) sluiten prima aan bij het beleid van het fonds om bij het beleggen meer rekening te gaan houden met duurzaamheidscriteria. Duurzame energie is een belangrijke groeimarkt om aan de toenemende vraag naar energie te voldoen. PGB gaat er vanuit dat financieel en maatschappelijk rendement op lange termijn samengaan. Daardoor is het fonds uiteindelijk ook in de toekomst in staat om een goed en betaalbaar pensioen te leveren aan de branches waar het voor werkt.’

Share Button