ASN Bank in jubileumjaar op weg naar half miljoen klanten

Bron
ASN Bank

De ASN Bank realiseerde in 2009 opnieuw een aanzienlijke groei:

• Het klantenbestand groeide netto met 61.000 nieuwe klanten tot
ruim 480.000 (+15%)
• Het totale vermogen onder beheer nam met
€ 1.590 miljoen toe tot € 7.539 miljoen (+27%)
• De toevertrouwde middelen namen toe met € 1.380 miljoen tot
€ 6.346 miljoen (+28%)
• Het vermogen van de duurzame beleggingsfondsen nam toe met
€ 210 miljoen tot € 1.193 miljoen (+21%)
• De nettowinst was lager dan in 2008 en kwam uit op
€ 9,9 miljoen (-42%) veroorzaakt door eenmalige lasten van € 11 miljoen i.v.m. de faillissementen van de DSB Bank en Icesave
Grootste klantengroei in vijftig jaar
Het aantal klanten van de ASN Bank steeg in 2009 met 61.000 tot ruim 480.000: de grootste absolute stijging in de bijna vijftigjarige geschiedenis van de bank. Ewoud Goudswaard, algemeen directeur van de ASN Bank: ‘Deze groei laat zien dat klanten zich herkennen in de authenticiteit en de duidelijke keuzes van de ASN Bank. Wij zijn blij met deze waardering voor onze maatschappelijke bijdrage aan de financiering van bijvoorbeeld duurzame energie, klimaatbeleid en aan bestrijding van zaken als wapens en kinderarbeid.

Een wezenlijk element van ons succes is de kwaliteit van de dienstverlening, en vooral heldere communicatie over waar we voor staan en wat we doen. Snelheid, eenvoud en doen wat je belooft zijn absolute voorwaarden om succesvol te zijn. Een duurzame claim alleen is onvoldoende. Het gaat erom dat we het geld dat klanten ons toevertrouwen, op een transparante, verantwoorde manier inzetten om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Het resultaat over 2009 weerspiegelt dat wij erin slagen de idealen en wensen van klanten te vertalen in een duurzaam financieel beleid.

Klanten centraal stellen is niet iets wat je zegt, maar wat je doet. Tot in onze haarvaten zijn wij doordrongen van het belang om eenvoudige, begrijpelijke producten aan te bieden, evenals een dienstverlening die doet wat zij belooft, en duurzame oplossingen. En om daarover op een open manier te communiceren met klanten. Bijvoorbeeld via ons eigen klantcontactcentrum, het platform voordewereldvanmorgen.nl, klantenpanels en evenementen, zoals de uitreiking van de ASN Wereldprijs.’

Halve eeuw duurzame keuzes
De ASN Bank is ontstaan uit de vakbeweging, waar behoefte was aan een bank voor vakbondsleden die wilden sparen met behoud van hun idealen op het gebied van mensenrechten. Het ging daarbij om zaken als vakbondsvrijheid, vrijheid van meningsuiting en het bestrijden van discriminatie. Sinds haar oprichting zijn de drijfveren van de ASN Bank ongewijzigd: zij zet het geld dat klanten haar toevertrouwen, op een transparante, verantwoorde wijze in met een direct nut voor de maatschappij. Mensenrechten zijn daarbij onverbrekelijk verbonden met de missie van de ASN Bank.
De financiële crisis en de discussie over de rol van banken die daaruit is ontstaan, bewijzen dat deze uitgangspunten onverminderd actueel zijn.

Succesvolle financieringen in duurzame energie
Naast mensenrechten blijft klimaatbeleid primair. Dat bleek in 2009 onder andere uit aansprekende buitenlandse financieringen op het gebied van duurzame energie. De ASN Bank financierde met enkele partners het Belgische offshorewindmolenpark Belwind. Dit gaat voldoende elektriciteit leveren om ongeveer 330.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Tevens verleende de bank kredieten aan twee grote Belgische zonne-energieprojecten. Hiermee gaf de bank verder invulling aan haar ambitie om duurzame energie te stimuleren en CO2-uitstoot te verminderen.
Daarnaast publiceerde de ASN Bank ook in 2009 als enige Nederlandse bank de klimaatimpact van haar aandelenfondsen.

Verwachtingen voor 2010
De ASN Bank ziet ook in 2010 goede mogelijkheden om opnieuw een flinke groei te realiseren. Een middel daartoe is de ASN Bankrekening, aangezien steeds meer klanten voor de ASN Bank als huisbank kiezen. De introductie van deze betaalrekening in 2009 betekende dat de ASN Bank, die tot dan toe actief was op het gebied van sparen, beleggen en duurzame financieringen, ook betaalbank werd. Zij biedt een volwaardige service aan mensen die prijs stellen op een duurzame betaalrekening en verwacht hiermee de komende jaren in een toenemende behoefte te voorzien.
Groei van het aantal klanten en vermogen onder beheer betekent dat de bank ook haar bijdrage aan de duurzame samenleving kan vergroten. Consistentie in kwaliteit van de dienstverlening en vertaling van het duurzame beleid zijn voorwaarden daarvoor.

Toelichting op de financiële resultaten
Ondanks de aanhoudende onrust op de financiële markten behaalde de ASN Bank in 2009 een uitstekend resultaat. Dit werd negatief beïnvloed door de faillissementen van Icesave en de DSB Bank, die leidden tot een relatief hoge eenmalige last van € 11 miljoen voor de ASN Bank. Het uiteindelijke resultaat na belastingen bedroeg hierdoor € 9,9 miljoen. Zonder deze eenmalige kosten beliep het resultaat € 18,1 miljoen, 7% meer dan in 2008.

De rentemarge ontwikkelde zich positief en nam duidelijk toe ten opzichte van 2008, voornamelijk doordat het volume in heel 2009 hoger was dan in 2008.
Zonder de eenmalige last wegens het faillissement van Icesave en de DSB Bank waren de totale kosten van € 24,2 miljoen in 2009 nagenoeg gelijk aan die in 2008.

Ontwikkeling van de toevertrouwde middelen
De spaar- en betaaltegoeden groeiden in 2009 meer dan ooit te voren. In totaal namen de toevertrouwde middelen toe met € 1.380 miljoen (+28%) tot € 6.346 miljoen. De groei werd voornamelijk gerealiseerd door stortingen op ASN Ideaalsparen en ASN Méérsparen. Daarnaast was ook ASN Jeugdsparen zeer succesvol.

Ontwikkeling van de beleggingsfondsen
De beleggingsfondsen onder beheer van ASN Beleggingsinstellingen Beheer herstelden in 2009 nagenoeg de schade die zij in 2008 hadden opgelopen door de financiële crisis. Het ASN Aandelenfonds haalde een rendement van 27,1%, het ASN Milieu & Waterfonds van 37,0% en het ASN Small & Midcap Fonds van 47,2%. De instroom van nieuw geld in deze fondsen was goed. Het ASN Milieu & Waterfonds werd bekroond met een Lipper Award en – voor de derde keer op rij – met een Groene Stier voor het beste duurzame aandelenfonds.

Het ASN Obligatiefonds behaalde een rendement van 2,9% en liet een sterke instroom zien van € 26 miljoen. Het rendement van het ASN Mixfonds was 13,8%. Dit was het enige fonds met een lichte uitstroom.

De ASN Bank biedt twee fiscaal gefaciliteerde fondsen: het ASN Groenprojectenfonds en het ASN-Novib Fonds. Beleggers in deze fondsen profiteren, bovenop het rendement, van het fiscale voordeel van maximaal 2,5%. Het ASN Groenprojectenfonds behaalde een rendement van 3,3%. Na de grote uitstroom in 2008 nam de inleg in dit fonds licht toe. Het rendement van het ASN-Novib Fonds was 4,1%. Dit fonds groeide opmerkelijk en trok in 2009 € 35 miljoen aan nieuw vermogen aan.

* De toevertrouwde middelen bestaan uit spaargelden en overige schulden aan klanten, namelijk spaargelden van niet-natuurlijke personen (verenigingen en stichtingen).

Share Button