Verhagen: Financiële sector moet beter verantwoording afleggen

De financiële sector moet beter verantwoording afleggen over beleggingsbeleid, vermogensbeheer en kredietverlening om het vertrouwen van mensen te herwinnen. Dat zei minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) woensdag 1 februari 2012 bij de lancering van de website FSinsight.org in Amsterdam.

Dames en heren,

De Nederlandse economie heeft het moeilijk. Maar met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat het goed. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat volop in de schijnwerpers. Gaat u maar na:

We hebben als overheden en bedrijven vorig jaar samen met de Amerikaanse professor Ruggie een internationaal raamwerk opgesteld voor business and human rights. Met dit raamwerk hebben we de OECD Guidelines voor Multinational Enterprises vernieuwd;
We hebben UN Guiding Principles on Business and Human Rights opgesteld. Zodat ook ook u – financiële instellingen – let op mensenrechten, internationale milieu- en arbeidsnormen, arbeidsomstandigheden, consumentenrechten en anti-corruptiebeleid.
En de Europese Commissie heeft in oktober meegedeeld hoe zij bedrijven hieraan gaat houden.
Dat zijn mooie resultaten! Het draagvlak voor internationale handel en investeringen is immers mede afhankelijk van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. En die handel en investeringen hebben we nodig om weer economisch te gaan groeien. Volgens Mark Lynas kun je met engineering en investment, de juiste manier van financieren, onze planeet zelfs maatschappelijk verantwoord inrichten zonder dat je je levensstijl aanpast.

Meneer Lynas, dat lijkt me heel mooi! Maar u zult het met me eens zijn: die vlieger gaat niet op voor de financiële ondernemers die hier vandaag aanwezig zijn. Die moeten hun levensstijl wel degelijk aanpassen. En ik ben blij dat ze dat zelf ook willen. En dat ze zich er ook toe hebben verplicht.

Want, dames en heren, als financieel ondernemers realiseert u zich als geen ander dat u keihard moet werken aan herstel van vertrouwen in uw sector. Dat het daarbij niet alleen gaat om winst voor uw eigen bedrijf en over de banen van 280 duizend mensen die in Nederland samen zo’n 40 miljard bijdragen aan ons Bruto Nationaal Product. De kredietcrisis heeft ons namelijk geleerd dat het belang van de hele economie en samenleving verbonden is met de financiële sector. Een gebrek aan vertrouwen zet ons hele financiële stelsel onder druk. En dan hebben we het dus over de toekomst van de Nederlandse en Europese economie.

Wat u in de financiële sector moet doen, gaat veel verder dan een drastisch herstel van financiële balansen en scherper risicomanagement. U moet als financiële instellingen waaraan burgers hun geld toevertrouwen, ook laten zien dat u zorgvuldig met hun geld omgaat. Door publieke verantwoording af te leggen over uw beleggingsbeleid, vermogensbeheer en kredietverlening. Zo kunt u dat vertrouwen herwinnen.

Gelukkig werkt u hard aan dat vertrouwen. U probeert inmiddels op de juiste manier uw verantwoordelijkheid te nemen. En u beseft dat daar een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid bij horen. Mooi dus dat het bedrijfsleven in de SER vorig jaar de nieuwe OESO Richtlijnen voor MVO heeft omarmd als kader voor internationaal ondernemen. En dat u zich daarmee aan de nieuwe MVO-normen heeft gecommitteerd.

Als geen ander weet u ook dat MVO een concurrentievoordeel oplevert en dus goed is voor uw winstgevendheid. Want consumenten willen geen spullen die zijn gemaakt terwijl er mensenrechten werden geschonden. Terwijl het milieu werd verpest. Terwijl arbeidsomstandigheden met voeten werden getreden. En gelooft u mij: er komt een dag dat ook overheden in opkomende landen belang hechten aan handhaving en naleving van regelgeving en betrouwbare zakenpartners die daaraan bijdragen. Als uw bedrijf dan bekendstaat als duurzaam en maatschappelijk verantwoord omgaat met geld dat u is toevertrouwd, dan heeft u dus een streepje voor.

We moeten dus maatschappelijk verantwoord ondernemen, zeker ook in de financiële sector. Ik besef dat dat lastig is. Want bedrijven in uw sector worden vaak afgerekend op korte-termijnresultaten. En het is niet eenvoudig om aandeelhouders jaarlijks een betere financiële balans én resultaten van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bedrijfsvoering te tonen. Maar juist daarom moet uw sector van top tot werkvloer investeren in een maathschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering, ook als dat niet direct door de markt op waarde wordt geschat.

Inspirerend vind ik hoe verzekeraars in Nederland deze uitdaging niet alleen individueel, maar ook samen oppakken. Zo ontwikkelde het Verbond van Verzekeraars onlangs een nieuwe gedragscode voor MVO. Daarin werd erkend dat juist verzekeraars voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van het vertrouwen van hun klanten. Als alle aangesloten verzekeraars deze gedragscode voorbeeldig naleven, helpt dit maatschappelijk verantwoorde financiering in de hele sector een forse stap vooruit.

Ik zou u daarbij willen oproepen: volg de UN Principles for Responsible Investment ! En houd de bedrijven waarin u investeert, maar ook uzelf aan de nieuwe OESO Richtlijnen. We hebben daarmee de lat vorig jaar voor ons allemaal hoger gelegd!

Kijkt u daarnaast in uw beleggingsbeleid vooral ook naar bedrijven die niet in de Dow Jones Sustainability Index zitten. Want ook die moeten worden gestimuleerd om maatregelen op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen te nemen. Net als MKB-bedrijven trouwens. Waarom zou u bij de kredietverstrekking aan MKB-bedrijven bijvoorbeeld niet ook eens kijken naar hun beleid op het terrein van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Dames en heren,

Vandaag lanceren we de webportal FSInsight.org. De eerste internationale kennisportal voor finance en sustainability. Een etalage van methoden voor grote financiële ondernemers als u om maatschappelijk verantwoord te kunnen beleggen. Een plek waar u interviews, artikelen, wetenschappelijke publicaties enzovoort zult kunnen vinden.

En weet u wat nou zo mooi is? Daarmee spelen we als Nederland handig in op de nieuwe ambitieuze MVO-strategie die de Europese Commissie in oktober lanceerde voor de komende drie jaar. Want de Commissie overweegt om investeringsfondsen en financiële instellingen te verplichten hun klanten te informeren over de MVO-criteria die ze hanteren. En over de normen waaraan ze zich houden.

De Commissie besluit haar mededeling over MVO bovendien met een nadrukkelijke oproep aan de financiële sector. Een oproep om samen met overheid en stakeholders veel meer Europese bedrijven aan te zetten tot MVO. Ik reken hiervoor op u!

De Commissie denkt nu na over efficiënte kennisoverdracht over maatschappelijk verantwoord investeren en over een databank waaruit blijkt wie daar wat mee doet. U bent dat stadium al voorbij. Want vanaf vandaag gaat u aan de slag op de website FSInsight.org. En daarmee heeft u nu al in handen waar de Commissie alleen nog maar over durft te dromen: een database met een grote hoeveelheid kennis over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het gaat om kennis die u direct in de praktijk kunt toepassen. Kennis waarmee u kunt beoordelen of de bedrijven waarin u wilt investeren MVO- potentieel hebben. Hoe ze bijvoorbeeld omgaan met water, met biodiversiteit en mensenrechten.

Hiermee bent u een echte first mover geworden! De global portal gaat institutionele beleggers helpen om duurzame buitenlandse investeringen te doen. En het kan niet anders of daar wordt zowel uw organisatie als de wereldeconomie beter van!

Dan nu het officiële moment. Met dank aan het Holland Financial Centre for Finance & Sustainability. Aan Tilburg University. Aan Maastricht University. Aan de Duisenberg School of Finance. Aan Berkeley University. En aan de National University of Singapore verklaar ik de webportal FSInsight hierbij officieel voor geopend!

Dank u wel, heel veel succes!

Share Button