Bank weet mileuverandering niet op waarde te schatten

Grote banken in Europa weten de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en milieu nog onvoldoende op waarde te schatten. De banken zijn zich niet alleen onvoldoende bewust van de risico’s die ontwikkelingen als klimaatverandering, waterschaarste en duurzame productie hebben voor de prestaties van de bank. Zij weten ook de kansen en de risico’s die de veranderingen hebben voor hun zakelijke klanten in beperkte mate op waarde te schatten.

"Banken besteden weliswaar veel aandacht aan duurzaamheid en milieu, maar ze kijken met name naar de gevolgen voor de eigen reputatie", zegt Lars Kurznack van KPMG Sustainability.

Kurznack: "Het ontbreekt bij veel banken dan ook aan een bredere kijk op de financiële impact die sociale en milieuveranderingen kunnen hebben op de bedrijfsvoering van de bank en op hun klanten. Dat is verontrustend, aangezien de invloed van deze megatrends op zowel sectoren als op de verdienmodellen van hun klanten de komende jaren alleen maar zal toenemen. Bovendien vraagt de omgeving om steeds meer maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bank."

Meer aandacht voor financieringsbehoefte
Uit onderzoek van KPMG Sustainability onder de twaalf grootste banken in Europa blijkt dat de banken als gevolg van hun beperkte blik de nadruk vooral zijn gaan leggen op de vraag welke activiteiten zij wel en welke zij niet willen financieren.

Kurznack: "De belangrijkste vragen die de banken zichzelf echter zouden moeten stellen zijn welke financiële risico’s ondernemingen lopen als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van milieu en welke financieringsbehoefte zij als gevolg hiervan hebben. Zo lopen bedrijven in de energiesector steeds grotere financiële risico’s omdat duurzame energie steeds competitiever wordt. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor hun kredietwaardigheid. En de omschakeling naar schonere energie betekent voor veel bedrijven dat zij een aanzienlijke financieringsbehoefte hebben.

In hun kredietverlening kijken de banken echter in het algemeen nog onvoldoende naar de mogelijke impact van duurzaamheid op de kredietwaardigheid van bedrijven. Dat geldt ook voor het feit dat klimaatverandering, circulaire economie en grondstoffenschaarste vaak leiden tot nieuwe markten, producten en diensten."

Waardevolle bijdrage
Kurznack realiseert zich dat de financiële sector in het algemeen en banken in het bijzonder van oudsher zeer waardevol zijn voor de samenleving. Kurznack: "Banken stellen kapitaal beschikbaar die het ondernemen mogelijk maakt en banen creëren. Toch heeft deze bijdrage ook een keerzijde. In de loop der jaren hebben banken ook activiteiten gefinancierd die gevolgen hebben voor de natuurlijke hulpbronnen van de aarde en van negatieve invloed zijn op mens en maatschappij. Bovendien hebben we recent kunnen zien dat een aantal financiële instellingen het financiële systeem aanzienlijk in gevaar heeft gebracht en voor kapitaalsvernietiging heeft gezorgd, met in sommige gevallen ingrijpende gevolgen voor de maatschappij."

Transparantie steeds belangrijker
De manier waarop banken omgaan met mens en milieu wordt volgens Kurznack dan ook van steeds grotere invloed op het uiteindelijke bedrijfsresultaat van de bank. Kurznack: "Dat betekent dat transparantie over het maatschappelijke gedrag van de banken ook steeds belangrijker wordt. Analisten en investeerders willen bijvoorbeeld inzicht in de risico’s die de bank loopt met investeringen die maatschappelijk mogelijk onder druk komen te staan, zoals de financiering van activiteiten waarbij sprake is van kinderarbeid of mensenrechten mogelijk geschonden worden.

Daarnaast willen zij weten welke maatregelen de bank neemt om deze risico’s zo klein mogelijk te houden zodat zij zich een gedegen oordeel kunnen vormen over de stabiliteit van de bank op de lange termijn en de winstgevendheid. Het is dan ook essentieel dat banken rapporteren over de mogelijke risico’s die hun maatschappelijke gedrag met zich meebrengt."

Share Button