UGent zal enkel nog duurzaam beleggen

Begin 2016 besliste de UGent om duurzaamheidscriteria te laten meespelen bij het beleggen van haar portefeuille ter waarde van 230 miljoen euro. Intussen werd voor alle portefeuilles van de UGent overgeschakeld naar duurzame beleggingsfondsen.

Commissie ‘duurzaam beleggen’

De UGent belegt 90% van haar liquide middelen, in afwachting van de noodzaak om ze op te nemen voor infrastructuurwerken, bij een aantal portefeuillebeheerders. Deze werden gevraagd om de hen toevertrouwde middelen enkel nog te investeren in duurzame beleggingsfondsen. Het duurzaamheidsaspect zal nu worden beoordeeld door een Commissie ‘Duurzaam beleggen’. Er wordt onder meer gekeken naar de naleving van internationale verdragen en conventies, naar de naleving van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, naar the Best-in-Class op vlak van duurzame ontwikkeling. Zowel het respect voor arbeids- en mensenrechten als het ecologische staan daarbij centraal.

Bovendien wordt 10% van het totaal te beleggen kapitaal door de UGent in eigen beheer belegd in specifieke fondsen omdat ze nauw aansluiten bij de UGent-activiteiten of in fondsen waar het rendement ondergeschikt is aan het ethische, duurzame aspect.

UGent volledig duurzaam? Kritische analyse nodig!

Veel hangt af van de definitie die elke bank hanteert voor een ‘duurzaam beleggingsfonds’. Een eerste screening duidt bijvoorbeeld nog op enkele procenten beleggingen in bedrijven gelinkt aan fossiele energie. De commissie ‘Duurzaam beleggen’, start nu met een kritische analyse van de fondsen van de huidige beleggingsportefeuilles. De fondsen worden extra gescreend op hun duurzaamheid en op de manier waarop ze intern en extern worden geaudit.

De commissie zal  voorstellen formuleren aan de portefeuillebeheerders om de fondsen waar nodig aan te passen. Na de controle kunnen de bedragen van de fondsen, die onvoldoende tegemoet komen aan de visie van de UGent, verminderen ten voordele van andere fondsen.

De commissie zal worden samengesteld uit eigen experten en vertegenwoordigers van het personeel en de studenten. Waar nodig zal externe expertise worden ingewonnen, bv. bij FairFin vzw.

“Studenten bij het beoordelen van beleggingsportefeuilles betrekken is misschien niet evident, maar het past wel zeer goed in de participatieve besluitvorming van de Universiteit. Bovendien ben ik de laatste maanden meermaals bij heel geëngageerde en geïnformeerde studenten in dialoog gegaan over het verduurzamen van onze beleggingen”, verduidelijkt Jeroen Vanden Berghe, Logistiek Beheerder UGent.

Het verduurzamen van de beleggingsportefeuille van de UGent is een logische stap. Een universiteit streeft maatschappelijke impact na  en moet studenten vormen die vertrouwd zijn met complexe vraagstukken inzake duurzaamheid. De Universiteit Gent wil zonder meer onderzoek stimuleren dat bijdraagt aan een sociaal-ecologische toekomst, maar ook zelf het goede voorbeeld geven in de eigen organisatie en bedrijfsvoering.

Share Button