21% van de nieuwe betaalrekeningen in Nederland geopend bij ASN Bank

De Volksbank rapporteert over 2016 een nettowinst van € 329 miljoen.

De belangrijkste punten:

Verbetering in onze bankenfranchise: 21% van de nieuwe betaalrekeningen in Nederland geopend bij ASN Bank, RegioBank of SNS; hoger marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken; stabilisatie particuliere hypotheekportefeuille.

Update strategie

 • Naam van SNS Bank N.V. per 1 januari 2017 gewijzigd in de Volksbank N.V. Deze naamsverandering onderstreept de koers die de bank heeft uitgezet richting een maatschappelijke, mensgerichte en duurzame bank
 • Focus op optimaliseren van ‘gedeelde waarde’ voor klanten, de maatschappij, medewerkers en onze aandeelhouder

Bankieren met de menselijke maat

 • Verbetering algemeen klanttevredenheidscijfer; verscheidene banksectorspecifieke prijzen; succesvolle uitrol Hypotheek Looptijdservice
 • Medewerker NPS: 30% (2015: 34%)
 • Balans 23% klimaatneutraal (2015: 20%)

Commerciële ontwikkelingen

 • De Volksbank verwelkomde 136.000 nieuwe klanten met een betaalrekening: netto groei van 88.000 (+7%)
 • Forse stijging nieuwe particuliere hypotheekproductie naar € 3,7 miljard (+76%); marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken hoger op 5,7% (2015: 4,1%); particuliere hypotheekportefeuille vrijwel stabiel op € 44,9 miljard
 • Daling van 1% in particuliere spaartegoeden naar € 36,6 miljard; licht lager marktaandeel van 10,7%

Financiële ontwikkelingen

 • Lagere nettowinst van € 329 miljoen (2015: € 348 miljoen) wegens omslag in een reële waardeverandering op voormalige DBV-hypotheken en daaraan verbonden derivaten (-€ 36 miljoen) en overige incidentele posten
 • De nettowinst over 2016 is inclusief een eenmalige voorziening van € 24 miljoen netto voor plannen ter verbetering van de operationele efficiëntie
 • Hogere nettowinst exclusief incidentele posten van € 354 miljoen (2015: € 335 miljoen), waarbij de invloed van een lagere rentemarge en hogere wettelijke heffingen ruimschoots werd gecompenseerd door een aanzienlijke vrijval van voorzieningen voor leningen en een hoger resultaat uit beleggingen
 • De vrijval van voorzieningen voor leningen van € 68 miljoen was hoofdzakelijk het gevolg van een forse daling van de leningen in achterstand (2015: bijzondere waardeverminderingen van € 37 miljoen)
 • Gecorrigeerde efficiencyratio hoger op 56,0% (2015: 53,4%) vanwege lagere baten; gecorrigeerde operationele lasten 2% lager
 • Gecorrigeerd rendement op eigen vermogen van 10,3% (2015: 10,7%)
 • Stijging van Tier 1-kernkapitaalratio naar 29,2% (2015: 25,3%); leverage ratio: 5,2% (2015: 4,7%)
 • Voorgestelde dividenduitkering van € 135 miljoen over 2016 aan NLFI (2015: € 100 miljoen)

“In 2016 heeft onze aanhoudende focus op bankieren met de menselijke maat tot een verdere versterking van onze bankenfranchise geleid, zoals blijkt uit de verbetering van het marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken, het aantal klanten en de klanttevredenheidscijfers. De kwaliteit van onze kredietportefeuille is verbeterd, waardoor onze nettowinst over 2016 profiteerde van een aanzienlijke vrijval van voorzieningen voor leningen. Dit heeft de impact van de lagere rentemarge beperkt. Het is onze ambitie om in de komende periode de waarde van onze bank te optimaliseren voor al onze stakeholders, te weten klanten, de maatschappij, medewerkers en onze aandeelhouder door onze maatschappelijke identiteit te versterken, onze kosten te verlagen en een innovatiebeleid als slimme toepasser te voeren. De resultaten over 2016 en onze sterke kapitalisatie bieden de Volksbank en haar merken een solide basis om onze plannen ten uitvoer te brengen”, aldus Maurice Oostendorp,  directievoorzitter van de Volksbank.

Share Button