Pensioenfondsen werken toe naar IMVO-convenant

Vandaag, donderdag 30 maart, brengt de Pensioenfederatie samen met leden een intentieverklaring uit over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Daarin staat dat de pensioensector wil toewerken naar een IMVO-convenant.

De te maken IMVO-afspraken zijn erop gericht om bij te dragen aan het waarborgen van een goed en betaalbaar pensioen, een stabiele economie en een duurzame, veilige en rechtvaardige wereld. In het traject voor het maken van IMVO-afspraken wil de pensioensector actief de overheid en maatschappelijke organisaties betrekken. Het doel is om te komen tot betere samenwerking en meer informatie-uitwisseling, zodat er verdere stappen gezet kunnen worden in de dagelijkse praktijk van verantwoord beleggen bij pensioenfondsen.

Verantwoord beleggen

Pensioenfondsen hebben primair de verantwoordelijkheid voor het beheer van het pensioenvermogen van de deelnemers en gepensioneerden: het realiseren van optimaal rendement bij verantwoord risico. In het verlengde daarvan legt elk pensioenfonds in zijn beleid over verantwoord beleggen andere accenten; afhankelijk van onder meer de sector, het bedrijf of de beroepen van de fondsdeelnemers. De Pensioenfederatie wil streven naar een convenant dat aansluit bij de diversiteit van de sector en dat tegemoetkomt aan meerwaarde voor de samenleving en pensioenfondsen.

Contourenagenda

In de Contourenagenda Verantwoord Beleggen (mei 2016) geeft de sector aan verdere stappen te willen zetten op het gebied van kennisdeling, het bevorderen van samenwerking, het verder ontwikkelen van standaarden en eenduidige definities en dialoog met ondernemingen. De uitvoering van die contourenagenda past goed binnen het IMVO-traject (‘internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen’) van de overheid. Samenwerking tussen de fondsen en kennisdeling is daarbij van groot belang. Deze elementen staan centraal in de intentieverklaring die de Pensioenfederatie vandaag naar buiten brengt.

Share Button